Az FVM Természeti Erőforrások Főosztályának Vadászati, Halászati és Vízgazdálkodási Osztálya felelős:
 • a halászat és a horgászat szakmai irányításáért, a jogi és a közgazdasági feltételrendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátásáért; az EU tagállami működésből eredő halászati feladatok ellátásáért;
 • az államot illető halászati jog hasznosításáért (pályázatok kiírása, az Országos Halászati Bizottság véleményének kikérésével a pályázatok elbírálása, a haszonbérleti szerződések előkészítése, a szerződésekben foglalt feltételek végrehajtásának ellenőrzése);
 • a természetes vizek halállományának fenntartásáért és a génkészlet védelméért;
 • az Országos Halászati Adattár működtetésével kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásáért, a működés felügyeletéért;
 • az állami horgász- és halászjegyek kiváltásával kapcsolatos szakmai követelmények meghatározásáért;
 • az Országos Halászati Bizottság üléseinek előkészítéséért, lebonyolításáért, döntési javaslatainak előkészítéséért;
 • a halgazdálkodási támogatási rendszer működtetéséért, az állattenyésztési támogatások keretében a minőségi hal tenyészanyag támogatások bírálatáért;
 • a halászattal kapcsolatos statisztikák összesítéséért, az azokkal kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatási feladatok ellátásáért (FAO, EU, OECD);
 • a halászat területén a K+F pályázatok véleményezéséért;
 • a Halászati és Öntözési Kutatóintézet munkájának szakmai felügyeletéért;
 • a hallal és a haltermékekkel összefüggő piaci rendtartási munkában való közreműködésért;
 • a hal fajtaminősítésben és tenyésztő szervezetek működtetésében való közreműködésért;
 • Magyarország képviseletének biztosításáért a FAO égisze alatt működő szakmai szervezetekben (COFI, EIFAC, Codex Alimentarius halászati termék munkacsoportja);
 • halászati ügyekben a brüsszeli Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) üléseire szóló mandátumok, az EU Halászati Miniszterek Tanácsára a miniszteri felkészítő anyagok és mandátumok kidolgozásáért,
 • az EU döntéshozatalban tárgyalt anyagok ismeretében a kapcsolódó hazai intézkedések kidolgozásáért;
 • a 2007–2013-as időszakra szóló Nemzeti Halászati Stratégiai Terv végrehajtásának felügyeletéért;
 • képviselet biztosításáért az EU halászati és haltermékekkel foglalkozó irányítóbizottságaiban és munkacsoportjaiban;
 • a halászati jogszabályok szakmai előkészítéséért.
A 2007. január 1-jétől működő Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal egyik fő feladata, hogy kialakítsa az agrár-szakigazgatás új struktúráját, amelynek lényege az úgynevezett egyablakos ügyintézés kialakítása, ahol az ügyfelek helyben intézhetnek minden, számukra fontos ügyet, és a szükséges információkhoz az eddiginél is gyorsabban, hatékonyabban juthatnak hozzá.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 10. § g) pontja értelmében az MgSzH-t a Kormány halászati hatóságként jelölte ki. A Korm. rendelet 7. §-a szerint az MgSzH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a területi szerv, másodfokon a Központ jár el. A Központ közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el.

Az MgSzH Központ Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztálya felelős:
 • a minisztérium szakfőosztályával együttműködve a területi szerveknél folyó halászati hatósági munka koordinációjáért,
 • az állam halászati jogának haszonbérbeadásáról szóló pályázatokkal kapcsolatosan előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséért és felterjesztéséért a minisztérium szakfőosztályának;
 • a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvényben foglalt valamennyi másodfokú hatósági és szakhatósági feladatért;
 • a területi szervek halászati szakigazgatási munkájához szükséges nyomtatványok (állami horgászjegy, állami halászjegy, állami gyermek horgászjegy, horgász vizsgabizonyítvány, halász vizsgabizonyítvány, halőri esküokmány, halőri napló) biztosításáért;
 • a területi szerveknél működő halászati főfelügyelők szakmai felügyeletének ellátásáért.
Az MgSzH megyei szerveinél működő Vadászati és Halászati Osztályok felelnek:
 • a halvédelmi bírság kiszabásával és a halászatra, horgászatra jogosító okmányok visszavonásával, illetve visszatartásával kapcsolatos hatósági feladatokért;
 • a halgazdálkodási bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokért;
 • a halászati vízterületté nyilvánítással kapcsolatos hatósági feladatokért;
 • a halászati vízterület kíméleti területté nyilvánításával kapcsolatos hatósági feladatokért;
 • a halgazdálkodási tervek jóváhagyásával, vagy módosításával kapcsolatos hatósági feladatokért;
 • halfogást becslő módszer jóváhagyásáért;
 • a minőségi üzembe helyezési vizsgával rendelkező és évente elektromos érintésvédelmi vizsgán átesett elektromos eszközökről és halászgépekről való nyilvántartás vezetésért;
 • a halászatra jogosult nyilvántartásba vételéért;
 • a haltelepítés ellenőrzéséért;
 • a halászatra jogosultak éves statisztikai jelentéseinek bekéréséért, és az Adattár részére történő továbbításáért;
 • a halőrök vizsgáztatásáért és felesketéséért;
 • jogszabálysértés esetén eljárással, vagy eljárás kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokért;
 • a társult halászati jogosultak képviselőjének nyilvántartásba vételéért, számára hatósági igazolás kiadásáért;
 • a többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviselőjének megnevezéséért;
 • a kisebbségi állami tulajdonú vízterület esetén a tulajdonosi közösségben az állam képviseletének biztosításáért;
 • a jogosultakról és a halászati vízterületekről való nyilvántartás vezetésért;
 • a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására pályázat kiírásáért;
 • a haszonbérleti szerződésekről nyilvántartás vezetéséért;
 • a hal természetes mozgását akadályozó létesítmény építéséhez szakhatósági hozzájárulás adásáért;
 • a nagy értékű természetesvízi halállományok szaporodása érdekében a duzzasztóművek beruházóját hallépcső építésére és működtetésére kötelezéséért;
 • az állami halász- és horgászjegyek kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokért;
 • a halászvizsgához szükséges tanfolyam és a halászvizsga megszervezéséért;
 • az elektromos halászat tilalma alóli felmentés adásért;
 • a halászati tilalmak és korlátozások végrehajtásától való eltérések, illetve felmentés engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat;
 • a tilalmi idő meghosszabbításáért, megrövidítéséért, illetve a halak kifogásának korlátozásáért és a méretkorlátozás alól felmentés adásért;
 • a jogszabályinál szigorúbb méretkorlátozás bevezetéséért;
 • horgászverseny időtartamára a mennyiségi korlátozás alóli felmentés adásért;
 • a halászati őrök nyilvántartásának vezetésért;
 • a halászati őrök okmányainak (szolgálati igazolvány és napló, esküokmány) beszerzésével és az ellátással kapcsolatos feladatokért;
 • a halőrök felügyeletének ellátásáért;
 • a halpusztulással kapcsolatos bejelentések regisztrálásáért, a jogosultak felszólításáért a szükséges teendők ellátása érdekében, illetve adott esetben akár a jogosult költségére a szükséges teendők elvégeztetéséért;
 • a halászati jog gyakorlásával, vagy hasznosításával összefüggő adatok bekéréséről gondoskodva, az Országos Halászati Adattár felé történő adatszolgáltatásért;
 • a nemzeti hatáskörben nyújtott halgazdálkodási támogatásokkal kapcsolatos egyes  feladatok (bírálat, szerződéskötés, ellenőrzés) ellátásáért;
 • a haltetem elszállítás ellenőrzéséért;
 • a kifogott hal és a kifogás eszközének visszatartásáért;
 • társadalmi halőrök megbízásáért.
Az MgSzH Központ Állattenyésztési Igazgatóság Baromfi, Kisállat-tenyésztési és Vágott Test Minősítési Osztály – az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján – a haltenyésztés hatósági feladatainak keretében (korábbi OMMI hatáskör):
 • teljesítmény–vizsgálatokat, ellenőrző teszteket, tenyészér tékbecslést végez és közzéteszi azok eredményeit;
 • hitelesíti a törzskönyveket, tenyésztési főkönyveket, a külső teljesítményvizsgálatok adatait;
 • ellenőrzi a törvények és rendeletek betartását, a tenyésztőszervezeteket, az engedélyköteles tevékenységeket, a tenyészállat szaporítóanyag exportot és importot;
 • engedélyezi a halkeltető telepek működését, a szaporítóanyag előállítást;
 • végzi a fajtaelismeréssel kapcsolatos vizsgálatokat;
 • az engedélyhez kötött tevékenységekről, az elismert fajtákról, hibridekről, keresztezési programokról és tenyésztő szervezetekről nyilvántartást vezet.
 Pintér Károly – Udvari Zsolt