1. § A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"f) hivatal: a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve."
2. § Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Termelői csoport tagja az a mezőgazdasági vagy erdészeti alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: termelő) lehet, aki (amely) a termelői szerveződés céljának megfelelő piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt terméket termel, és akit (amelyet) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 18.) Korm. rendelet, illetve a hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vettek."
3. § (1) Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) A termelői csoportként történő elismerés feltétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelő, míg a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az állami elismeréssel érintett termék értékesítéséből származó tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint legyen. Juh-, kecske-, nyúl-, strucc- és prémesállat-tartás, méhészet, szőlő-bor, tökmag, biotermék, faiskolai, szaporítóanyag-, erdő-, bioenergetikai ültetvénygazdálkodás, valamint virág- és dísznövénytermesztés, továbbá fűszer- és gyógynövénytermesztés, illetve -gyűjtés, tönköly- és durumbúza, valamint rizs- és dohánytermesztés esetében pedig a tárgyévi árbevételnek százmillió forintot kell elérnie.
(2) A termelői csoport természetes személy tagjaitól - az állami elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes árbevételének tíz százaléka. Gabona, olajosnövény, cukorrépa, rizs, tehéntej, baromfi- és sertéstenyésztés, valamint dohánytermesztés esetében a természetes személy tagoktól származó árbevételnek el kell érnie az értékesítési árbevétel legalább három százalékát."
(2) Az R. 5. § (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő mondat lép:
"(5) Ha a termelői csoport tárgyévi árbevétele elháríthatatlan külső ok (vis maior) - különösen természeti katasztrófa (fagykár, jégkár, aszálykár, állatmegbetegedés stb.) - következtében jelentős mértékben csökken, vagy a terméket intervencióra felajánlották és a kifizetés a tárgyévet követő évben történik meg, akkor köteles erről - a kár bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - a hivataltól, intervenciós raktározás esetében pedig a felajánlás elfogadását követő tizenöt napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH) igazolást kérni."
4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"6. § A termelői csoportnak a tagjai által termelt, az állami elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek értékesítését is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az elismeréssel érintett termékre vagy termékcsoportra vonatkozó értékesítési árbevételének hetven százaléka."
5. § Az R. 7. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(4) A korlátolt felelősségű társasági formában működő termelői csoport az előzőeken kívül is csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződés rendelkezik arról, hogy]
"a) egyetlen tag sem rendelkezhet tizenöt százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal. Ha ugyanazon természetes személy több jogcímen is képviselteti magát a termelői csoportban, akkor a tizenöt százalékos részesedés szabályát rá nézve összességében kell alkalmazni;"
6. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § (1) Az elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz egy eredeti és nyolc másolati példányban kell benyújtani. Az elismerés iránti kérelem ezen felül elektronikus úton is megküldhető a minisztérium honlapján megadott címre. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás beküldésének határideje 15 munkanap.
(2) A miniszter a termelői csoportok elismerése iránti kérelmek elbírálása céljából szakértőkből álló bizottság (a továbbiakban: bizottság) felállítását kezdeményezi.
(3) A kérelemről a benyújtott dokumentumok és a bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a működési programot és annak mellékleteit;
b) a létesítő okirat közjegyző által hitelesített másolatát egy példányban;
c) az elismerést kérő cégbírósági nyilvántartásba vételét igazoló határozat hiteles másolatát vagy hitelesített cégkivonatát;
d) a termékpálya szerint illetékes termelői csoport szövetsége, illetve annak hiányában más, a minisztériumnál nyilvántartásba vett országos szakmai érdekérvényesítő szervezet (az illetékes terméktanács, illetve országos szövetkezeti szövetség - biotermelés esetén elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet) kérelemre vonatkozó támogató javaslatát;
e) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy
ea) aláveti magát a nemzeti és közösségi ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására,
eb) rendelkezik a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/1996/EK tanácsi rendelet szerint a környezetbarát eljárások alkalmazását elősegítő technológiákkal, módszerekkel, valamint a tagok által megtermelt áru tárolásához, csomagolásához, értékesítéséhez megfelelő technikai eszközökkel, továbbá, hogy képes ellátni tevékenysége megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét.
(5) A miniszter határozatban dönt a termelői csoport állami elismeréséről vagy a kérelem elutasításáról.
(6) A miniszter a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kérelmet akkor is elutasíthatja, ha a kérelmező egy korábban már elismert, működő termelői csoporttal azonos földrajzi területen, azzal azonos termékkörben kívánja tevékenységét folytatni, és ezáltal a termelői összefogásból eredő előnyöket korlátozza.
(7) A működési program végrehajtását a termelői csoport elismeréséről szóló jogerős határozat kiadását követő hónap első napján meg kell kezdeni. Az elismerési határozat kiadását követő három hónapon belül a működési program alapján ki kell dolgozni, el kell fogadni és alkalmazni kell a termelésre, értékesítésre és környezetvédelemre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályzatokat.
(8) Az elismert termelői csoport az 5. és a 6. §-ban szereplő alapfeltételeknek az elismerés fennmaradását veszélyeztető megváltozása esetén, kivételesen kérheti a működési programban foglaltak módosítását, amelynek elfogadásáról - a bizottság javaslata alapján - a miniszter dönt. A működési program - szakmai indoklással alátámasztott - módosítására évente legfeljebb egy alkalommal, a beszámoló jelentés benyújtásával egyidejűleg van lehetőség. Az előzetesen elismert termelői csoportokra az elismerési terv vonatkozásában ugyanez a szabály érvényesül.
(9) Ha a termelői csoport a működési programban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a miniszter legfeljebb három hónapos határidő kitűzésével felszólítja a kötelezettségek teljesítésére és figyelmezteti a nem teljesítés jogkövetkezményeire. Ha a jogszerű működés három hónapos határidő lejártáig történő helyreállítása nem lehetséges, a miniszter - a bizottság javaslata alapján - azonnal visszavonja az elismerési határozatot. A három hónapos határidő be nem tartása esetén a miniszter az elismerésről szóló határozatot visszavonja.
(10) A miniszter az elismerésekről, az elutasításokról és az elismerés visszavonásáról szóló határozatokról a minisztérium honlapján ad tájékoztatást, valamint folyamatosan tájékoztatja az MVH-t."
7. § Az R. 10. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(6) A termelői csoportok társulása esetén az elismerésre irányuló kérelmet - egyeztetett tartalommal - a társulásban részt vevő termelői csoport mindegyikének 2007. szeptember 30-ig be kell nyújtania, amelyben minden termelői csoportnak nyilatkoznia kell arról, hogy árbevétele az állami elismerést követő két teljes év alatt eléri az 5. § (1) bekezdésben meghatározott árbevételre vonatkozó feltételt. A kérelemhez a társulási szerződést csatolni kell. Az állami elismerést a miniszter - az elismerési feltételek fennállása esetén - a társulásban részt vevő termelői csoportoknak külön adja meg.
(7) Amennyiben a társulásban részt vevő termelői csoport árbevétele az állami elismerését követő két év alatt az 5. § (1) bekezdésében foglalt árbevételi határt külön nem éri el, és az adott szervezet a társulásban részt vevőkkel nem egyesült, a miniszter az elismerésről szóló határozatot visszavonja."
8. § (1) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az állami elismerés feltételei betartásának ellenőrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki és működtet. Ennek keretében:
a) az előzetesen elismert termelői csoport köteles a tárgyévet követő év május 31. napjáig az elismerési terv végrehajtásáról a minisztériumnak a hivatal útján írásban beszámolni;
b) valamennyi termelői csoport köteles a tárgyévet követő év május 31. napjáig a tárgyévi zárómérlegét, rövid szöveges értékelését, valamint e rendelet 1. számú mellékletében szereplő A) vagy B) adatlapját és az áruforgalom terv- és tényadatait a minisztérium részére a hivatal útján nyomtatott formában megküldeni. A jelentés ezen felül elektronikus úton is megküldhető. A jelentés megküldésének elmulasztása az elismerés visszavonásának kezdeményezését vonja maga után."
(2) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a 11. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A minisztérium - vagy az általa megbízott szerv - évente a termelői csoportok kiválasztott körében általános ellenőrzést is végez úgy, hogy háromévente legalább egy alkalommal minden termelői csoport ellenőrzésére sor kerüljön.
(4) A termelői csoport köteles a cégadatokban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül tájékoztatni a minisztériumot."
9. § Az R. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) A 7. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti hozzájárulás nem tagadható meg, ha a tag kilépési szándékát a termelői csoportnál a tárgyév október 31-ig bejelenti, és a termelői csoporttal szemben fennálló szerződéses kötelezettségének legkésőbb a bejelentést követő 90 napon belül eleget tesz. Ebben az esetben a termelői csoport a tagsági viszony megszűnéséről szóló igazolást köteles 15 napon belül kiállítani. A késedelemből eredő kárért a mulasztó felel."
10. § Az R. 3. számú mellékletében szereplő adatlap az alábbi sorral egészül ki:
Elektronikus cím:
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy annak rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően elismert csoportok esetében az R. 9. §-ának (7) bekezdésében említett szabályzatok kidolgozásának határideje 2007. december 31.
12. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: EMOGA R.) 11. § (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"c) a támogatási időszak alatt másodszor közöl a kérelmében legalább 10 százalékkal nagyobb összeget, úgy az MVH adott évben nem fizet támogatást az igénylő részére."
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 5. §-ának (3) bekezdése és 7. §-ának (5) bekezdése, valamint az EMOGA R. 11. §-ának (3) és (5) bekezdése hatályát veszti.
Kapcsolódó cikkek: