1. § E rendelet alkalmazásában:
a) termőföld: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott földrészlet;
b) mezőgazdasági termelőtevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 01.4), erdőgazdálkodási (TEÁOR 02), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0, kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység;
c) miniszter: a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter;
d) minisztérium: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
e) Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt előírások összessége.
 
2. § (1) E rendelet alapján támogatás nyújtható birtok-összevonási célú termőföld megvásárlására. A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár húsz százaléka, de kérelmenként maximum hárommillió forint.
(2) E rendelet alapján támogatásban az a termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termelőtevékenységgel foglalkozó magánszemély (a továbbiakban: ügyfél) részesíthető, aki eleget tett az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti regisztrációs kötelezettségének.
 
(3) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott regisztrációs számmal nem rendelkezik, úgy a kérelemhez egyidejűleg csatolja az R. szerinti nyilvántartásba vételi kérelem másolatát is.
3. § (1) A támogatás feltétele, hogy az ügyfél adásvétel jogcímén szerezzen termőföldet, illetőleg osztatlan közös tulajdonban álló termőföldben tulajdoni illetőséget.
(2) A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfél tulajdonában álló - legalább a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott nagyságú - termőföld és a támogatás alapját képező, vásárolt termőföld - a település közigazgatási határától függetlenül - egymással szomszédos legyen. E bekezdés alkalmazása során szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, melyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl feltétele a támogatásnak, hogy az ügyfél
a) a vásárlás időpontjában legalább egy éve rendelkezzen legalább ötezer négyzetméter területnagyságú szőlő, gyümölcsös művelési ágú földrészlet, illetőleg legalább egy hektár területnagyságú egyéb művelési ágú földrészlet tulajdonjogával,
b) betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait,
c) vállalkozása megfelel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet alapján a gazdaságilag életképes üzem kritériumának,
d) rendelkezzen mezőgazdasági szakirányú képzettséggel vagy mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02), ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01), aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítés megléte esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által igazoltan legalább öt éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal,
e) termőföldtulajdona a támogatás alapját képező, vásárlással megszerzett termőfölddel együtt a kettőszáztíz aranykoronát, szőlő és gyümölcsös művelési ágú termőföld esetében pedig a két hektárt meghaladja,
f) az adásvételi szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta, és ennek ténye az ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyen feltüntetésre került, és
g) kötelezettséget vállaljon arra, hogy a támogatás alapját képező termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül
ga) nem idegeníti el,
gb) más célra nem hasznosítja, és
gc) a művelési ágának megfelelő tényleges mezőgazdasági műveléssel hasznosítja.
 
4. § (1) Nem lehet támogatást igényelni a termelőszövetkezeti különlapon részarányként, illetve az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott termőföld megvásárlására.
(2) E rendelet alapján nem jogosult az ügyfél támogatás igénybevételére, ha a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet alapján ugyanazon termőföldre kamattámogatásban részesül.
 
5. § (1) A kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a melléklet tartalmazza.
(2) E rendelet melléklete alapján összeállított kérelmet a 2007. évben a rendelet hatálybalépésétől legkésőbb szeptember 30-áig, ezt követően évente május 1-jétől legkésőbb az adott év szeptember 30-áig lehet az MgSzH-hoz benyújtani, feltéve, hogy a kérelem alapjául szolgáló adásvételi szerződés a kérelem benyújtásának évében, illetőleg az azt megelőző év szeptember 30-a után jött létre.
(3) Egy ügyfél évente legfeljebb két kérelmet nyújthat be.
(4) A kérelmet egy példányban kell benyújtani, azzal, hogy a melléklet C) pontja szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot két eredeti példányban kell csatolni.
(5) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az adásvételi szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzéssel, szárazbélyegző lenyomatával ellátott eredeti példányát;
b) olyan hiteles térképmásolatot, melyen a birtokösszevonás alapját képező, az ügyfél tulajdonában álló és támogatással megvásárolandó termőföldeket az ügyfél eltérő jelöléssel feltüntette;
c) a mezőgazdasági termelőtevékenységet igazoló dokumentumok (őstermelői, mezőgazdasági vállalkozói igazolvány, családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat stb.) egyszerű másolatát, melynek az eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton aláírásával igazolja;
d) a mezőgazdasági szakirányú képzettséget vagy öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, melynek eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton aláírásával igazolja.
 
6. § (1) El kell utasítani a kérelmet, ha forráshiány miatt nem finanszírozható a támogatás.
(2) Az MgSzH a jogerős döntést követő harminc napon belül intézkedik az odaítélt támogatások Magyar Államkincstáron keresztül történő folyósításáról, valamint - a melléklet C) pontja szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint a jogerős döntés megküldésével - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a kérelemmel érintett ingatlanok tekintetében az öt évre szóló, külön törvényben meghatározott elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze fel az ingatlan-nyilvántartásban.
(3) A támogatás iránti kérelmeket az MgSzH az e célra biztosított pénzeszközök rendelkezésre állásától függően, a kérelmek benyújtásának sorrendjében bírálja el.
 
7. § (1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha az ügyfél tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre, illetve, ha a kérelemhez csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat az ügyfél megszegi, vagy ha az MgSzH az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyi bejegyzését nem tudja érvényesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az MgSzH határozattal rendeli el.
(2) Nem számít jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az a támogatás, amelynek az alapját képező ingatlant a támogatás biztosítékául bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom határidejének lejárta előtt kisajátítják. Ebben az esetben a kisajátítási eljárás során, a kisajátítással érintett területre eső teljes támogatást kamatok nélkül kell visszafizetni.
 
8. § A támogatást a 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 39-42. §-a hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.
 
Csatolt dokumentumok: