Az MGP - szándékai szerint - szeretne örököse  lenni a magyar
agrármozgalmak olyan kiváló nagyságainak, mint Nagyatádi Szabó 
István  az első világháború előtt és után, Nagy Ferenc, Kovács Béla
és Vörös Vince a második világháború előtt, akik óriási hittel ,
erőfeszítésekkel  munkálkodtak a parasztság  felemelkedésén,
összefogásán, érdekeinek kö-vetkezetes képviseletén.
Történelmünk tapasztalatai és a mai idők kihívásai is azt diktálják,
hogy  az agrártársada-lomnak   és  a vidék  lakóinak elkötelezett
képviselők minél nagyobb számban ott legye-nek a 2006 nyarán
megalakuló Parlamentben.
Nem mások kiszorítása a célunk, nincs ellenségképünk. Tudjuk, hogy a
mai gazdatársadalom is sokszínű: vannak közöttünk jobboldali,
baloldali, liberális, vallásos és nem vallásos érzel-mű emberek,
különbözhetünk  egymástól etnikai  hovatartozás, ill. szociális
helyzetünket ille-tően, lehet közöttünk  rokonszenv vagy vita. Mégis
összeköt bennünket az alapvető tény: a magyar vidék, az agrárium 
letéteményesei vagyunk, közösek létérdekeink, közös a sor-sunk, a
jövőnk. Nélkülünk   nem létezhet virágzó Magyarország sem ma, az
Európai Unió szabta kereteken belül, sem majd akkor, amikor az
EU-ra, mint a történelem egyik epizódjára emlékeznek utódaink.
Az  agrártársadalom és a vidéken élők ügyét felelősen szolgálni
kívánó politikusoknak tudni-uk kell, hogy a választókat ma is csak
következetes, tisztességes és szakmailag is megala-pozott
érdekvédelme érdekli. Annak ellenére, - hogy sokszor visszaéltek
bizalmukkal - ma is él, vonzó és mozgósító erejű a történelmileg
elfogadott és tekintélyt szerzett,  torzításoktól  megtisztított 
kisgazda szellemiség,  Reálisan kell látni, hogy  a választókat 
zavarba hozzák, elbizonytalanítják és távolítják a politikusok
különböző neveken megjelenő  "zászlóbontá-sai", s egyértelmű, hogy
így semmi esélyük a  sikerre. Az egymással rivalizáló
agrárpolitiku-sok csoportosulásai helyett, a vidék embere csak olyan
politikai erőben bízhat, amely ké-pes a gazdák parlamenti szintű
érdekérvényesítéséért összefogni és az egykori kisgazda mozgalmak
mára szétzilált, megosztott és kiábrándult tömegeit integrálni, a
vidék érde-keit felelősséggel képviselni.
E szellemben hívja az MGP csatasorba a Hazánk, ezen belül kiemelten
a vidék felvirágoztatá-sáért tenni akarókat a küszöbön álló
választások alkalmával!
Budapest, 2006. január
A Magyar Gazda- és Polgárpárt elnöksége nevében:
Szeremley Huba
elnök
Forrás: Magyar Gazda és Polgárpárt