cím el­nye­ré­sé­re PhD fo­ko­zat­tal rendelkezők szá­má­ra, ame­lyet a ter­mé­szet­tu­do­mány és ma­te­ma­ti­ka, az élet­tu­do­mány, va­la­mint a tár­sa­da­lom­tu­do­mány te­rü­le­tén

egy-egy ar­ra mél­tó szak­em­ber

 

kap­hat meg, az el­múlt tíz év alatt vég­zett ma­gas szín­vo­na­lú és ered­mé­nyes tu­do­má­nyos mun­kás­sá­ga alap­ján. A ki­tün­te­tés­hez a VEAB Tu­do­má­nyos Ala­pít­vá­nya egy­éves ösz­tön­dí­jat biz­to­sít. A ki­tün­te­tés ado­má­nyo­zá­sá­ra a Ma­gyar Tu­do­mány Nap­já­hoz kap­cso­ló­dóan 2007. no­vem­ber ele­jén ke­rül sor érem és ok­le­vél átadá­sa for­má­já­ban.

El­nyer­he­ti a cí­met min­den olyan, a 45. élet­évét a pá­lyá­zat be­nyúj­tá­sa­kor még nem be­töl­tött szak­em­ber, aki a VEAB mű­kö­dé­si te­rü­le­tén dol­go­zik és/vagy ak­tív tag­ja a VEAB va­la­me­lyik mun­ka­bi­zott­sá­gá­nak, és aki a megelőző tíz év alatt

ered­mé­nyeit könyv(ek) for­má­já­ban vagy meg­fe­lelő szá­mú és ér­té­kű szak­cikk­ben pub­li­kál­ta, vagy

ered­mé­nyei­re szabadalm(ak)at ka­pott,

aki­nek pub­li­kált ered­mé­nyeit a pá­lyá­zó­tól füg­get­len szerzők hi­vat­ko­zá­saik­kal elis­mer­ték, ami ál­tal azok beépül­tek a ha­zai és nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos­ság­ba, il­let­ve fej­lesztő ku­ta­tás ese­tén al­kal­ma­zás­ra ke­rül­tek.

A pá­lyá­za­to­kat a megadott szem­pon­tok alap­ján kell sze­mé­lye­sen vagy pos­tán át be­nyúj­ta­ni két pél­dány­ban a VEAB szer­vező tit­ká­rá­hoz (Fenyvesi Ot­tó, Veszp­ré­mi Aka­dé­miai Köz­pont, 8200 Veszp­rém, Vár u. 37.). A cím odaítéléséről a bí­rá­ló bi­zott­sá­gok ja­vas­la­tai alap­ján a VEAB el­nök­sé­ge dönt. A döntésről a ki­tün­te­tet­te­ket a VEAB el­nö­ke szep­tem­ber 30-ig ér­te­sí­ti.

A pá­lyá­za­tok beadá­si ha­tár­ide­je 2007. már­cius 31.

A rész­le­tek le­tölt­hetők a VEAB hon­lap­já­ról: http://www.veab.mta.hu/palyazatok/pfh2007.doc