Mi a guar-gumi?

Az Eu­ró­pai Unió élel­mi­szer-el­len­őr­ző ha­tó­sá­gai kö­zött mű­kö­dô gyors­riasz­tá­si rend­szer­ben 2007 jú­liu­sá­ban (RASFF – Ra­pid Alert System for Food and Feed) meg­je­lent egy riasz­tás, mi­sze­rint egy in­diai cég­tôl (In­dia Glycol Ltd.) szár­ma­zó, és egy sváj­ci cég (Unipektin Ltd.) ál­tal fel­hasz­nált és for­gal­ma­zott guar gu­mi ada­lék­anyag té­te­lek­ben na­gyon ma­gas dioxin és pentaklórfenol szennye­zett­ség ta­lál­ha­tó.

A riasz­tás hi­vat­ko­zott rá, hogy Ma­gyaror­szág­ra is ke­rül­he­tett az em­lí­tett té­te­lek­bôl, de az érin­tett nagy­ke­res­ke­del­mi cég­nek a ne­vét, aki guar gu­mi ada­lék­anyag szál­lít­má­nyo­kat ka­pott a sváj­ci cég­tôl, még nem tud­ták megad­ni. A riasz­tás­ban érin­tett or­szá­gok: Svájc, Auszt­ria, Auszt­rá­lia, Csehor­szág, Né­metor­szág, Spa­nyolor­szág, Finnor­szág, Fran­ciaor­szág, Egye­sült Ki­rály­ság, Len­gyelor­szág, Tö­rökor­szág.

A guar gu­mi (guar gyan­ta és guar liszt) E412-es jel­zé­sű, ál­ta­lá­nos­ság­ban ve­szély­te­len­nek elis­mert, szé­les kör­ben hasz­nált élel­mi­szer-i­pa­ri ada­lék­anyag. A guar bab endo­spermiumának (bel­sô táplálószövetének) ôr­le­mé­nye. A guar ba­bot el­sô­sor­ban In­diá­ban és Pa­kisz­tán­ban ter­me­lik, ki­sebb ül­tet­vé­nyek ta­lál­ha­tók az USA-ban, Auszt­rá­liá­ban és Af­ri­ká­ban. A ku­ko­ri­ca-ke­mé­nyí­tô­nél mintegy 8-szor erô­sebb víz-sű­rí­tô ké­pes­sé­gű, így sok­faj­ta fel­hasz­ná­lá­sa is­mert, al­kal­maz­ha­tó emul­geá­ló­szer­ként és sta­bi­li­zá­ló­ként. Jel­lem­zô élelmiszer­ipari fel­hasz­ná­lá­si te­rü­le­tei: sü­tô­ipar, tej­ipar, hús­ipar, ön­te­tek, szó­szok gyár­tá­sa, le­ves­po­rok, édes­sé­gek, ön­te­tes hal­kon­zer­vek, fa­gyasz­tott élel­mi­sze­rek, ta­kar­má­nyok.

Mi a dioxin?

A „dioxinok” egy ha­son­ló ké­miai felépí­té­sű klór­ato­mo­kat és aro­más gyű­rű­ket tar­tal­ma­zó szer­ves ve­gyü­let­cso­port ne­ve. A dioxinok kö­zé tar­toz­nak a leg­ve­szé­lye­sebb ve­gyü­le­tek, ame­lye­ket az em­ber va­la­ha ki­bo­csá­tott a kör­nye­ze­té­be. Dioxin ter­me­lô­dik vul­kán­ki­tö­rés­kor vagy erdôtüzekkor, de olyan, em­be­ri te­vé­keny­sé­gek so­rán is, mint pél­dául a ki­pu­fo­gó­gáz-ki­bo­csá­tás, leg­je­len­tô­sebb for­rá­sa a hul­la­dék­ége­tés. Egyes ipa­ri fo­lya­ma­tok – pl. nö­vény­vé­dô szer- /töb­bek kö­zött a PCP/, pa­pír-, PVC-gyár­tás – mel­lék­ter­mé­ke­ként is ke­let­kez­nek. Ezál­tal be­ke­rül­het­nek a le­ve­gô­be, a ta­laj­ba, a vi­zek­be, a táp­lá­lék­lánc­ba. Azért kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes anya­gok, mert na­gyon kis mennyi­ség­ben to­xi­ku­sak és nem ürül­nek ki, a zsír­tar­tal­mú szö­ve­tek­ben rak­tá­ro­zód­va fel­hal­mo­zód­nak a szer­ve­zet­ben. A dioxinok rák­kel­tôk, szü­le­té­si rend­el­le­nes­sé­get és za­vart sze­xuá­lis fej­lô­dést ered­mé­nyez­nek, ká­ro­sít­ják a hor­mon­rend­szert, az ideg­rend­szert és az im­mun­rend­szert. A vé­de­ke­zé­si rend­szer meg­gyen­gü­lé­se kö­vet­kez­té­ben gya­ko­rib­bak és sú­lyo­sabb le­fo­lyá­súak a fer­tô­zé­ses be­teg­sé­gek.

És a pentaklórfenol?

A pentaklórfenol (vagy PCP), mint „kló­ro­zott szén­hid­ro­gén”, s mint po­ten­ciá­lis dioxin tar­tal­mú vegy­szer, a vi­lág nagy ré­szén ép­pen a fo­ko­zot­tan to­xi­kus ha­tá­sa miatt má­ra már be­til­tott nö­vény­vé­dô szer.

Az el­ső ma­gyar nyom

A RASFF rend­szer megad­ta – a töb­bi érin­tett or­szág for­gal­ma­zói mel­lett – a ma­gyar for­gal­ma­zót (Jungbunzlauer Kft.) is.
A ma­gyar ha­tó­sá­gok a le­he­tô leg­gyor­sab­ban ki­vizs­gál­ták az ese­tet, de nem ta­lál­tak a riasz­tás­ban em­lí­tett szennye­zett té­te­le­ket sem a nagy­ke­res­ke­del­mi cég­nél, sem pe­dig azok­nál a cé­gek­nél, aho­va az to­vább­for­gal­maz­ta az ada­lék­anya­got. Az ott je­len lé­vô guar-gumi tar­tal­mú ada­lék­anyag té­te­le­ket a ha­tó­ság zá­rol­ta a la­bo­ra­tó­riu­mi ered­mé­nyek megér­ke­zé­séig.
Mi­vel a dioxinok kör­nye­ze­ti szennye­zô anya­gok, a pentaklórfenol pe­dig nö­vény­vé­dô-szer, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság va­ló­szí­nű­nek ta­lál­ta, hogy nem­csak a riasz­tás­ban sze­rep­lô té­te­lek le­het­nek szennye­zet­tek.
Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság 2007 au­gusz­tu­sá­ban kér­te va­la­mennyi tag­ál­la­mot, hogy in­téz­ked­je­nek az In­diá­ból szár­ma­zó té­te­lek ki­vizs­gá­lá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Az Élel­mi­szer- és Ta­kar­mány­biz­ton­sá­gi Igaz­ga­tó­ság el­ren­del­te va­la­mennyi In­diá­ból szár­ma­zó guar-gumi vagy guar-gumi-tartalmú ke­ve­rék té­te­lek zá­ro­lá­sát, for­gal­ma­zá­sá­nak és fel­hasz­ná­lá­sá­nak meg­til­tá­sát. Min­ta­vé­telt és la­bo­ra­tó­riu­mi vizs­gá­la­tot kell el­vé­gez­ni ezen a té­te­lek­kel kap­cso­lat­ban, vagy pe­dig a vál­lal­ko­zó­nak hi­telt ér­dem­lô mó­don, az adott té­te­lek­re vo­nat­ko­zó akk­re­di­tált la­bo­ra­tó­riu­mi ered­mény do­ku­men­tá­ció­já­nak be­mu­ta­tá­sá­val, kell iga­zol­nia a ter­mék biz­ton­sá­gát. A zár­la­tot a ha­tó­sá­gi la­bo­ra­tó­riu­mi vizs­gá­lat, il­let­ve a do­ku­men­tá­ció­val bi­zo­nyí­tott ked­ve­zô ered­mény alap­ján le­het felol­da­ni, ha­tár­ér­ték fe­let­ti szennye­zett­ség ese­tén az ada­lék­anyag té­te­le­ket meg kell sem­mi­sí­te­ni.

Az Élel­mi­szer- és Ta­kar­mány-biz­ton­sá­gi Igaz­ga­tó­ság ér­te­sí­tet­te az élel­mi­szer el­lenôr­zés­ben érin­tett va­la­mennyi társ­ha­tó­sá­got az ese­mény­rôl és az ál­ta­la el­ren­delt in­téz­ke­dé­sek­rôl.
Az Élel­mi­szer és Ta­kar­mány-biz­ton­sá­gi Igaz­ga­tó­ság köz­zé­tet­te, hogy va­la­mennyi élel­mi­szer és ta­kar­mány­ipa­ri vál­lal­ko­zó­nak, aki In­diai szár­ma­zá­sú guar gu­mit vagy eb­bôl ké­szült ada­lék­anya­got fel­hasz­nál, il­let­ve for­gal­maz, be kell je­len­te­nie a szük­sé­ges ada­to­kat a ha­tó­ság ré­szé­re. A 178/2002/EK ren­de­let ér­tel­mé­ben ugyanis kö­te­le­zô be­je­len­te­ni a vál­lal­ko­zá­sok­nak, hogy ha gya­nú­juk van nem biz­ton­sá­gos ter­mék fel­hasz­ná­lá­sá­ra, for­gal­ma­zá­sá­ra. A be­je­len­tés­sel kap­cso­la­tos fel­hí­vás cél­ja volt, mi­nél ha­ma­rabb in­for­má­ciót sze­rez­zen a ha­tó­ság ar­ról, hogy hol hasz­nál­nak, hol for­gal­maz­nak guar gu­mi ada­lék­anya­got, an­nak ér­de­ké­ben, hogy a hely­szí­nen el­len­ôr­izék azo­kat, és meg­te­gyék a szük­sé­ges in­téz­ke­dé­se­ket.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság köz­zé­tet­te, hogy az érin­tett in­diai cég­tôl nem­csak a sváj­ci cég, ha­nem né­met és spa­nyol cé­gek is szál­lí­tot­tak köz­vet­le­nül nagy mennyi­sé­gű guar-gumit.
Ugyanezen a na­pon a ma­gyar ha­tó­ság tá­jé­koz­tat­ja a Kö­zös­sé­get a RASFF rend­sze­ren ke­resz­tül az el­ren­delt in­téz­ke­dé­sek­rôl.

A Haj­dú-Bi­har Me­gyei Me­zô­gaz­da­sá­gi Szak­igaz­ga­tá­si Hi­va­tal Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sá­gi és Állat­egészségügyi Igaz­ga­tó­sá­ga ha­tó­sá­gi el­lenôr­zést tar­tott a Friesland Hun­gá­ria Zrt. Deb­re­ce­ni Tej­üze­mé­ben. A vizs­gá­lat so­rán ki­de­rült, hogy az Agrana Fruit Bohemia (CZ) ál­tal for­gal­ma­zott, szennye­zett guar-gumit tar­tal­ma­zó ké­szít­mé­nye­ket hasz­nál­tak fel egyes ter­mé­keik gyár­tá­sa so­rán. A ha­tó­ság zá­rol­ta a rak­tá­ron lé­vô kész­ter­mé­ket, az érin­tett ma­gyar cég pe­dig meg­kezd­te az érin­tett ter­mé­kek vissza­hí­vá­sát a ke­res­ke­de­lem­bôl és a fo­gyasz­tók­tól.
A ma­gyar ha­tó­ság ér­te­sí­tet­te a Kö­zös­sé­get a Friesland Hun­gá­ria Zrt. ha­tó­sá­gi el­lenôr­zé­se so­rán ta­pasz­tal­tak­ról.

Egy svéd cég je­len­tet­te a RASFF rend­sze­ren ke­resz­tül, hogy a sváj­ci anya­cég­tôl ka­pott, szennye­zett guar-gumi fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült Frappé/Vanillochino cappuccino port több or­szág­ba is szál­lí­tott: így ke­rült Ma­gyaror­szág­ra, Nor­vé­giá­ba, Né­metor­szág­ba, Fran­ciaor­szág­ba is. A ter­mék gyár­tó­ja ren­del­ke­zett a vissza­hí­vás­ról.
A ha­zai ha­tó­ság vizs­gá­la­ta alap­ján va­ló­ban ér­ke­zett ha­zánk­ba a Frappé/Vanillochino cappuccino por ter­mék­bôl, azon­ban az még a for­gal­ma­zó­nál volt, Ma­gyaror­szá­gon piac­ra nem ke­rült.
A la­bo­ra­tó­riu­mi vizs­gá­lat sze­rint a Friesland Zrt. ter­mé­kei­ben a dioxin tar­ta­lom fel­hí­gult (kis szá­za­lék­ban tar­tal­maz guar gu­mit), így nem ér­te el a jog­sza­bály­ban rög­zí­tett ki­fo­gá­so­lá­si ha­tár­ér­té­ket.
A gyors riasz­tá­si rend­szer­ben elô­ször sze­rep­lô 2 té­tel­lel szem­ben idô­köz­ben már 83 szennye­zett té­tel volt for­ga­lom­ban az Eu­ró­pai Kö­zös­ség­ben. Ez a szám nap­ról nap­ra nö­ve­ke­dett.

Ma­gyaror­szá­gon kez­det­ben nem volt guar-gumi vagy az­zal ké­szült ada­lék­anyag szennye­zett­sé­gé­rôl tu­do­má­sunk, csak ilyen ada­lék­anyag­gal ké­szült fél­kész-, il­let­ve kész­ter­mé­kek ke­rül­tek be ha­zánk te­rü­le­té­re. A gyors riasz­tá­si rend­szer­bôl és a la­bo­ra­tó­riu­mi vizs­gá­la­ti ered­mé­nyek­bôl szár­ma­zó in­for­má­ciók alap­ján azon­ban idô­vel Ma­gyaror­szá­gon is ta­lál­tak az el­len­ôrök szennye­zett guar gu­mi té­te­le­ket.
A Fô­vá­ro­si és Pest Me­gyei Me­zô­gaz­da­sá­gi Szak­igaz­ga­tá­si Hi­va­tal Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sá­gi és Állategészségügyi Igaz­ga­tó­ság ha­tó­sá­gi ál­lat­or­vo­sa sze­mé­lye­sen be­je­len­tést tett az MgSzHK Élel­mi­szer- és Ta­kar­mány­biz­ton­sá­gi Igaz­ga­tó­sá­gon, mely sze­rint egy ada­lék­anyag-for­gal­ma­zó cég (a Jungbunzlauer Kft.) ar­ról ér­te­sí­tet­te a ha­tó­sá­got, hogy megér­kez­tek a zá­rolt guar-gumi té­te­lei­nek la­bo­ra­tó­riu­mi vizs­gá­la­ti ered­mé­nyei, és ezek alap­ján egyes ada­lék­anyag té­te­lek szennye­zet­tek.
A vizs­gá­la­to­kat a sváj­ci for­gal­ma­zó kez­de­mé­nyez­te egy né­met akk­re­di­tált la­bo­ra­tó­rium­ban. A meg­vizs­gált 7 ada­lék­anyag ke­ve­rék mindegyi­ke PCP-vel szennye­zett volt, 2 té­tel kiemel­ke­dôen ma­gas szennye­zett­sé­gű­nek bi­zo­nyult.

A be­je­len­tés­sel egy idô­ben a cég megad­ta a diszt­ri­bú­ciós lis­tát, amely sze­rint a szennye­zett té­te­lek­bôl 16 ha­zai cég vá­sá­rolt. A lis­ta alap­ján ha­la­dék­ta­la­nul fel­vet­tük a kap­cso­la­tot az il­le­té­kes me­gyei Igaz­ga­tó­sá­gok­kal, ame­lyek­nek mun­ka­tár­sai azon­nal hely­szí­ni el­lenôr­zést tar­tot­tak. A hely­szí­nen ki­de­rült, hogy 4 cég ki­vé­te­lé­vel is­mert fel­hasz­ná­lók­ról, il­let­ve ke­res­ke­dôk­rôl van szó, akik­nél már ko­ráb­ban, 2007. au­gusz­tus 3. és 8. kö­zött el­lenôr­zést tar­tott az élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sá­gi ha­tó­ság, és zá­rol­ta az ott ta­lál­ha­tó ada­lék­anya­go­kat, - ak­kor még csak gya­nú alap­ján.

El­ké­szül­tek a Jungbunzlauer Kft.-nél fel­lelt szennye­zett té­te­lek­kel kap­cso­la­tos má­sod­la­gos diszt­ri­bú­ciós lis­ták, ezek el­lenôr­zé­se is meg­kez­dô­dött. A már ak­kor is­mer­ten szennye­zett té­te­lek­bôl ké­szült ter­mé­ke­ket az élelmiszeripari vál­lal­ko­zó, il­let­ve az il­le­té­kes ha­tó­ság for­gal­ma­zá­si ti­la­lom mel­lett vissza­hív­ta.
Az érin­tett ter­mé­kek: gluténmentes sü­te­mé­nyek, lek­vá­rok, le­ves­po­rok, tú­ró­kré­mek, le­ves­be­té­tek, ada­lék­anya­gok, ada­lék­anyag elô­ke­ve­ré­kek.
Az elosz­tá­si lis­ta alap­ján mun­ka­tár­saink ellenôrzték az élel­mi­szer-vál­lal­ko­zá­sok ter­mék-vissza­hí­vá­si te­vé­keny­sé­gét az elôál­lí­tás he­lyén és a ke­res­ke­de­lem­ben, en­nek hiá­nyá­ban zá­rol­ták a ha­tár­ér­ték fe­let­ti kész­ter­mé­ke­ket és meg­sem­mi­sí­té­sü­ket, va­la­mint vissza­hí­vá­su­kat ren­del­ték el.
Mi­vel két ter­mék ese­tén szlo­vák part­ne­rek is érin­tet­tek vol­tak, az élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sá­gi ha­tó­ság meg­tet­te a be­je­len­tést az Eu­ró­pai Gyors­riasz­tá­si Rend­szer­re (Ra­pid Alert System for Food and Feed).
A DG SANCO-tól ka­pott ál­lás­fog­la­lás sze­rint hoz­zá­fér­he­tô in­for­má­ciók alap­ján, az erô­fe­szí­té­se­ket azok­ra a ter­mé­kek­re kell össz­pon­to­sí­ta­ni, me­lyek nem meg­fe­le­lô­sé­gé­re néz­ve bi­zo­nyí­ték/gya­nú van, és a pia­con van­nak.

A ma­gyar élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sá­gi ha­tó­ság ér­te­sí­tet­te a Kö­zös­sé­get a Jungbunzlauer Kft.-tôl szár­ma­zó szennye­zett té­te­lek­kel ké­szült, a Tutti Élelmiszeripari Kft. és a Sze­ge­di Ga­bo­na­ter­mesz­té­si Ku­ta­tó Kht. ál­tal gyár­tott ter­mé­kek Szlo­vá­kiá­ba va­ló ke­rü­lé­sé­rôl.
Köz­ben 2007. au­gusz­tus 20-án riasz­tás ér­ke­zett Csehor­szág­ból, hogy a Hügli Food s.r.o. (CZ) ál­tal szennye­zett guar-gumi fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült le­ves­po­rok Ma­gyaror­szág­ra is ke­rül­tek. A ha­tó­sá­gi in­téz­ke­dés ha­zánk­ban azon­nal meg­kez­dô­dött.
A RASFF rend­sze­ren ke­resz­tül az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ér­te­sí­tet­te a tag­ál­la­mo­kat, hogy a sváj­ci Unipektin cég más in­diai be­szál­lí­tó­tól (Hindustan Gum & Chemicals Ltd.) szár­ma­zó guar-gumi té­te­le szin­tén dioxinnal és PCP-vel szennye­zet­tek. Így megala­po­zott­nak lát­szott, hogy a szennye­zett­ség nem­csak egy konk­rét cég tech­no­ló­giai hi­bá­já­ból ere­dez­tet­he­tô.
A Jungbunzlauer Kft.-tôl 16 ha­zai cég ka­pott olyan guar gu­mi ada­lék­anya­got vagy ada­lék­anyag ke­ve­ré­ket, amely kü­lön­bö­zô mér­ték­ben, de szennye­zett volt dioxin és/vagy PCP vo­nat­ko­zá­sá­ban. A la­bo­ra­tó­riu­mi vizs­gá­la­ti ered­mé­nyek alap­ján a ha­tó­ság azon­nal in­téz­ke­dett hogy mi­nél ha­ma­rabb vissza­hív­ják az érin­tett élel­mi­szer-vál­lal­ko­zók a szennyezetett kész­ter­mé­ke­ket a for­ga­lom­ból.
A vizs­gá­la­tok alap­ján el­mond­ha­tó, hogy a Jungbunzlauer Kft.-tôl szár­ma­zó és a rak­tá­ron lé­vô 7 szennye­zett­nek mi­nô­sí­tett ada­lék­anyag ke­ve­rék zá­ro­lás­ra és ha­tó­sá­gi felügye­let mel­lett vissza­hí­vás­ra ke­rült, mintegy 650 kg ada­lék­anya­got vissza­gyűj­töt­tek, 3900 kg-ot a rak­tá­ron zá­rol­ták, és va­la­mennyit meg­sem­mi­sí­tet­ték.
Né­hány eset­ben a szá­mí­tá­sok alap­ján ki­de­rült, hogy a kész­ter­mék­ben is meg­ha­lad­hat­ja a ha­tár­ér­té­ket a szennye­zett­ség, ezen ese­tek­ben a kész­ter­mé­kek vissza­gyűj­té­se és for­ga­lom­ból va­ló ki­vo­ná­sa meg­tör­tént.
Na­gyobb mennyi­sé­gű, a Jungbunzlauer Kft.-tôl szár­ma­zó ada­lék­anya­got hasz­nált fel a Ga­bo­na­ter­mesz­té­si Ku­ta­tó Kht., a te­lep­he­lyén zá­rol­ták a rak­tá­ron lé­vô ada­lék­anyag ke­ve­rék alap­anya­go­kat és té­te­le­ket meg­sem­mi­sí­tet­ték. A szá­mí­tá­sok alap­ján szennye­zett­nek mi­nô­sí­tett kész­ter­mé­kek ese­té­ben, 11 egy­ség­bôl össze­sen 699,6 kg ter­mé­ket gyűj­töt­tek össze és sem­mi­sí­tet­tek meg. Egyéb szennye­zett guar gu­mi té­te­lek ese­té­ben a szá­mí­tá­sok sze­rint nem ér­het­te el a ha­tár­ér­té­ket a szennye­zett­ség a kész­ter­mék­ben, eze­ket a té­te­le­ket szú­ró­pró­ba­sze­rűen meg­min­táz­ta a ha­tó­ság, és te­kin­tet­tel ar­ra, hogy a dioxin szint ha­tár­ér­ték alat­ti volt, ki­zá­ró­lag PCP vizs­gá­la­tok cél­já­ból a la­bo­ra­tó­riu­má­ba to­váb­bí­tot­ta. A vizs­gá­la­tok alap­ján el­mond­ha­tó, hogy a kész­ter­mék­ben a szennye­zett­ség a ki­mu­tat­ha­tó­sá­gi ha­tár­ér­ték alá csök­kent (PCP < 0,005 mg/kg). A fen­tiek fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel, az ezek­bôl a té­te­lek­bôl gyár­tott kész­ter­mék zá­ro­lá­sát felol­dot­ta a ha­tó­ság, mi­vel élelmiszerbiztonsági szem­pont­ból mind dioxin, mind PCP vo­nat­ko­zá­sá­ban ag­gály­men­tes­nek bi­zo­nyul­tak.
Hügli Food cseh cég ál­tal for­gal­ma­zott, szennye­zett guar-gumi fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült le­ves­po­rok ese­té­ben 2 té­tel, szá­mí­tá­sok alap­ján iga­zol­tan dioxin vo­nat­ko­zá­sá­ban ha­tár­ér­ték fe­let­ti le­ves­por szál­lít­mány vissza­hí­vá­sa meg­tör­tént, a ma­gyar for­gal­ma­zó vissza­szál­lí­tot­ta a cseh gyár­tó­nak meg­sem­mi­sí­tés­re. To­váb­bi 5 té­tel ese­té­ben a ma­gyar vál­lal­ko­zó PCP ki­mu­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló la­bo­ra­tó­riu­mi vizs­gá­la­tot kez­de­mé­nye­zett, amely­nek ered­mé­nye sze­rint a ha­tár­ér­té­ket meg­ha­lad­ta a szennye­zett­ség. Ezen té­te­lek vissza­hí­vá­sát e vál­lal­ko­zó el­ren­del­te, és a cseh gyár­tó­nak vissza­küld­te meg­sem­mi­sí­tés­re.

Össze­fog­la­ló a ha­tó­sá­gi in­téz­ke­dé­sek­rôl

Az „ak­ció idô­szak” kez­de­té­tôl a te­rü­le­ti élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sá­gi és állategészségügyi igaz­ga­tó­sá­gok el­lenôr­zé­sei­nek, in­téz­ke­dé­sei­nek és a rend­kí­vü­li hu­mán erô­for­rás át­cso­por­to­sí­tá­sá­nak össze­sí­tett ada­tai az aláb­biak:
A ha­tó­ság össze­sen 3936 élel­mi­szer-ta­kar­mány- és ada­lék­anyag-e­lôál­lí­tót, va­la­mint 1753 –for­gal­ma­zót el­lenôr­zött. 2456 eset­ben tör­tént zá­ro­lás, mely­nek so­rán 1 174 523 kg ter­mé­ket fog­lal­tak le.
Az el­lenôr­zé­sek so­rán 26 bír­ság ha­tá­ro­zat­ban 20 420 000 Ft bír­ság ki­sza­bá­sá­ra ke­rült sor.
A Ma­gyaror­szá­got érin­tô, szennye­zett té­te­lek­bôl ké­szült ter­mé­kek lis­tá­ja sze­rint 202 vál­lal­ko­zás ál­tal gyár­tott vagy for­gal­ma­zott ter­mé­kek érin­tet­tek.

160 eset­ben el­lenôriz­tek elôál­lí­tót és 90 eset­ben vi­szont­eladót érin­tô vissza­hí­vást. A ter­mék­vissza­hí­vá­sok 478 kis­ke­res­ke­dôt és 156 ven­dég­lá­tó-i­pa­ri egy­sé­get érin­tet­tek. Össze­sen 291 té­tel vissza­hí­vá­sa tör­tént meg 112 106 kg mennyi­ség­ben.
Az adat­fel­dol­go­zás sze­rint 1200 vál­lal­ko­zás tett ele­get be­je­len­té­si kö­te­le­zett­sé­gé­nek, több mul­ti­na­cio­ná­lis cég ezek kö­zül a köz­pont­ján ke­resz­tül je­lent­ke­zett be, így ez a szám va­ló­já­ban jó­val ma­ga­sabb. Ezek a vál­lal­ko­zók ér­te­sí­tet­ték a ha­tó­sá­got, hogy guar gu­mit (E412), vagy az­zal ké­szült ada­lék­anya­got for­gal­maz­nak, vagy hasz­nál­nak ter­mé­keik­ben. Ezek­nél az élelmiszeripari vál­lal­ko­zá­sok­nál a ha­tó­sá­gi, il­let­ve a vál­lal­ko­zás ön­ma­ga ál­tal kez­de­mé­nye­zett in­téz­ke­dé­sei meg­tör­tén­tek.
A be­je­len­tett ada­tok alap­ján 94 min­ta pentaklórfenol vizs­gá­la­ta és 86 min­ta dioxin-furán vizs­gá­la­ta zá­rult le.

A 396/2005/EK ren­de­let ér­tel­mé­ben a pentaklórfenol /PCP/ ese­té­ben a ma­xi­mum ma­ra­dék ha­tár /MRL/ ér­ték, a mennyi­sé­gi meg­ha­tá­ro­zás al­só ha­tá­ra /LOQ/, azaz 0,01 mg/kg.
A dioxinok vo­nat­ko­zá­sá­ban a 396/2005/EK ren­de­let ér­tel­mé­ben a 0,75 ng PCDD/F-WHO TEQ/kg te­kint­he­tô ér­vé­nyes ha­tár­ér­ték­nek.
A min­ták­ban mért pentaklórfenol, il­let­ve a dioxinok kon­cent­rá­ciói ál­ta­lá­ban a vizs­gá­la­ti mód­sze­rek meg­ha­tá­roz­ta al­só mé­rés­ha­tár alatt vol­tak.

Ki­vé­ve négy le­ves­por min­tát, ame­lyek­ben a penta­klórfenol tar­ta­lom az al­só mé­rés­ha­tár kon­cent­rá­ció akár hat­szo­ro­sát is meg­ha­lad­ta. Ezek­ben a ter­mé­kek­ben penta­klórfenol tar­tal­mú guar-gumi sarzs ke­rült fel­hasz­ná­lás­ra.

Né­hány min­ta ese­té­ben az ala­csony to­xi­ci­tá­sú /WHO-TEQ/ hepta- és okta-dibenzo dioxinok és furánok kon­cent­rá­ció­ja mér­he­tô volt, de az összes dioxin és fu­rán mennyi­sé­ge az ér­vé­nyes ha­tár­ér­ték alatt ma­radt.

Az el­ren­adelt ha­tó­sá­gi in­téz­ke­dé­sek és az így beáram­ló in­for­má­ciók mennyi­sé­ge bi­zo­nyít­ják, hogy Ma­gyaror­szág rend­kí­vül gyor­san rea­gált a krí­zis­hely­zet­re. En­nek egyik biz­to­sí­té­ka az volt, hogy az egy­sé­ges élel­mi­szer el­lenôr­zô ha­tó­ság koor­di­nál­tan tud­ta vé­ghez vin­ni a szük­sé­ges in­téz­ke­dé­se­ket az egész élel­mi­szer­lán­con be­lül (ta­kar­mány, nö­vé­nyi és ál­la­ti ere­de­tű élel­mi­sze­rek elôál­lí­tá­sa, for­gal­ma­zá­sa, im­port­tal fog­lal­ko­zó cé­gek).
 
Dr. Józwiak Ákos