Felhívom az érintett mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) - a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet 16. §-a, illetőleg a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet 10. §-a, valamint 109/2004. (VI.09.) FVM rendelet alapján - beadott ún. vis maior bejelentéssel élhetnek,


  • ha az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vagy a nemzeti kiegészítő támogatásra (top-up) vonatkozó jogszabály szerinti támogatási feltételeket, vagy a már benyújtott támogatási kérelemben foglaltakat árvíz vagy belvíz következtében nem tudják teljesíteni.
Ennek megfelelően,
  • amennyiben SAPS esetén az árvíz vagy belvíz következtében az érintett területet nem tudják helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban tartani,
  • illetve top-up esetén az árvíz vagy belvíz következtében a már elvetett növényzetet a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig nem tudják megőrizni,
  • vagy nem tudják teljesíteni valamely, a 25/2006. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott termésmennyiség leszállítására, értékesítésére vonatkozó feltételt,
az erre rendszeresített formanyomtatványon (K0066 bejelentő lap) a fizikai tényeknek megfelelő adatokat (növényi kultúrák megjelölése, vízborítottság illetve átnedvesedés mértéke) az MVH részére jelentsék be.
 
Ezt a vis maior-bejelentést az elháríthatatlan külső ok megszűnésétől számított tíz munkanapon belül kell megtenni.
 
A bejelentéshez szükséges csatolni a földterület fekvése szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal igazolását a bekövetkezett belvízkárról. Az igazolás beszerzése érdekében kérem, keresse meg a terület fekvése szerint illetékes falugazdászt. Amennyiben a bejelentés a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, és azt az MVH elfogadja, a mezőgazdasági termelő mentesül a nem teljesítéshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.
 
Amennyiben top-up esetében
a támogatási kérelem benyújtásának végső határidejéig (2006. május 15.) a 25/2006. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott támogatható növényfajta vetésére a területet sújtó árvíz vagy belvíz következtében nem került sor, úgy a mezőgazdasági termelő az MVH-hoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmén az adott parcellán termesztésre szánt növénykultúra hasznosítási kódját adja meg.
 
Amennyiben a már benyújtásra került támogatási kérelmen feltüntetett mezőgazdasági parcella hasznosítása a későbbiekben megváltozik, úgy támogatási kérelmét a kérelmező 2006. május 31-ig - illetve a 796/2004/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése figyelembe vételével (május 31-ét követően a támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével) 2006. június 9-ig - módosíthatja a módosító és visszavonó lap (K0064) benyújtásával.
 
Felhívom a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a hasznosítás irány megválasztásánál vegyék figyelembe, hogy növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatásban (top-up) a 25/2006. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott növénykultúrák részesíthetők. Amennyiben árvízzel vagy belvízzel borított területen nem volt lehetséges támogatható növényfajta vetése, akkor a terület top-up támogatás alapjául nem szolgálhat. Ha a vetésre a belvíz vagy árvíz következtében 2006. június 15-ét - illetve rizs esetében 2006. május 31-ét - követően kerül sor, úgy ezt a tényt a fentieknek megfelelő vis maior bejelentéssel együtt szintén jelezzék az MVH részére.
 
Felhívom továbbá a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a fenti feltételek nem teljesítésének és az árvízzel vagy belvízzel borítottságnak időbeni és okozati összefüggésben kell lenniük.
 
Tájékoztatom a mezőgazdasági termelőket, hogy a belvíz által okozott károkat 2006. március 30-án kiadott közleményemben vis maiorrá nyilvánítottam, a közlemény tartalma az FVM és az MVH honlapjáról megismerhető.
 
2006. április 14.
Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter