Talán még soha nem volt ilyen fontos a vidéki társadalom és gazdaság problémáinak meg­oldása, mint napjainkban, az európai uniós tagság elnyerése után, ugyanis, miközben Magyarország térségeinek a fejlődése jelentősen differenciálódott, a társadalom polarizálódott, és ezek a változások jelentősen érintették a falusi térségeket is.

Örvendetes tény, hogy a rendszerváltás után valamennyi falusi térségben fontos infrastrukturális fejlesztések történtek, és általános jelenség, hogy javult a falukép is. Van, ahol a helyi gazdaság fejlődésnek indult, illetve a helyi lakosság közeli városban talál munkahelyeket. A falusi térségekben élők jelentős részének azonban a rendszer­váltás után az EU-csatlakozás sem biztosított jobb megélhetési lehetőséget. Az ő helyzetük feltárása, felzárkóztatásukra irányuló komplex programok és intézkedések megteremtése lenne a feladat.

A falukonferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek közelebb visznek bennünket a fenti probléma megoldásához.

A konferencia kétnapos lesz. Az első nap plenáris üléssel kezdődik, amelyen többek között az alábbi előadások hangzanak el:

Fichor Ádám: Mit tesz a magyar kormány a vidékfejlesztés elősegítése érdekében?

Csáki Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének dilemmái az EU-csatlakozás után

Zbigniew Florianczyk: A lengyel mezőgazdaság és a rurális terek az EU-csatlakozás első éveiben

Csatári Bálint: Az új európai vidéki térségtípusok magyar adaptációja

Kovács Katalin: A legelmaradottabb térségek fejlesztési lehetőségei

Kovács Teréz: Mentalitásvariációk a családi gazdák körében

A plenáris ülés után a konferencia szekciókban folytatja munkáját.

A plenáris ülések előadásai maximum 20 percesek lesznek, a szekcióüléseken 10 perces előadásokat várunk. Az elhangzott előadásokat – hagyományainkhoz híven – kötet formájában még eb­ben az évben megjelentetjük.

Szekcióinkat úgy állítottuk össze, hogy azok tematikája megfeleljen az európai uniós el­várásoknak és a magyar vidékpolitika célkitűzéseinek, illetve szolgálják a hazai vi­dék­fej­lesztést.

SZEKCIÓK

1. Gazdasági szekció

Magában foglalja az agrárgazdaság jelenlegi helyzetének elemzését, a magyar mező­gazdaság EU-s integrációját, az agrárpolitikát, a finanszírozást, a mező­gazdasághoz kapcsolódó feldolgozást, szolgáltatást, a foglal­koz­ta­tás elősegítése céljából a diverzifikálást (például falusi turizmus) és a mezőgazdaságon kívüli bármely más gazdasági te­vé­keny­ségeket a fa­lusias térségekben.

2. Ökológiai szekció

A többfunkciós agrármodell az EU-ban és Magyarországon. Az egészséges élet természeti alapjainak védelme (föld, víz, levegő), a biológiai sokszínűség megőrzése, az erdők és más élőhelyek védelme. A biogazdálkodás térhódítása. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programhoz való csatlakozás, a tájvédelem.

3. Társadalmi-közösségi és kulturális szekció

A vidéki életformához kötődő közösségi és kulturális értékek megőrzése. A szerveződő civil társadalom. Régi és új konfliktusok, nehéz helyzetbe került társadalmi csoportok, szegények, romák, idősek a falusi térségekben. Aprófalvak, tanyák.

4. Mintaértékű vidékfejlesztési tevékenységek

A vidéki gazdaság és társadalom területén születtek olyan intézkedések, amelyek mások számára is rendkívül hasznos példaként szolgálhatnak. A legkülönfélébb „best practice”-eknek a bemutatására van lehetőség ebben a szekcióban.

5. LEADER

A LEADER az Európai Unió legsikeresebb vidékfejlesztési programja. Magyarországon 2004–2006-os LEADER+ programján 70 akciócsoport nyert. Az összefogás, az elért eredményeik, a felmerült problémák és jó megoldások, illetve a kudarcok bemutatására kerülhet sor a szekcióban.

* * *

Örömmel vennénk, ha Ön és a fenti témákban jártas munkatársai előadással vennének részt a konferencia szekcióülésein. A szervezők szívesen fogadnak minden olyan elő­adást, amely a megjelölt témakörök valamelyikébe besorolható.

Kellő jelentkező hiányában, illetve nagy túljelentkezés esetén megtörténhet, hogy egyes jelentkezőket a megjelölttől eltérő szekcióba soroljuk be.

Az elhangzott előadásokat kötet formájában is megjelentetjük. Ezért azok írásos változatát egy példányban, lemezen (szövegszerkesztővel) a konferencia napján, vagy az azt követő 10 napon belül a szervezőkhöz szíveskedjenek eljuttatni. A plenáris ülések előadásai maximum 9, a szekcióké maximum 7 gépelt oldal lehet (be­leértve az ábrákat és az irodalomjegyzéket is). Ajánlatos a felhasznált irodalom feltüntetése. Csak azokat a tanulmányokat tudjuk megjelentetni, amelyek megfelelnek a tudományos követelményeknek. Eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat várunk. Az az előadó, aki a konferencián elhangzott előadásának írásos változatát a falukonferencia-kötetbe leadja, attól azt kérjük, hogy ugyanazt a tanulmányt lehetőleg másik kiadóhoz megjelentetésre ne nyújtsa be (de ha mégis megteszi, akkor lábjegyzetben feltétlenül jelezze, hogy a tanulmány a VII. falukonferencián Pécsett, 2007. június 21–22-én hangzott el!). Tekintettel a korábbi nagy érdeklődésre ez­út­tal sajnos minden előadótól csak egy tanulmány megjelentetését tudjuk biztosítani. Ha egy tanulmánynak több szerzője van, akkor is érvényes a fenti megkötés.

A konferencia költségei

Részvételi díj: 15 000 Ft + 3000 Ft áfa, azaz összesen 18 000 Ft. A részvételi díj tartalmazza a szervezési és postaköltségeket, a teremdíjat, 2 ebédet, a június 21-i esti szakember-találkozót (amely egy Pécs környéki faluban lesz), ennek oda- és visszautazási költségeit, valamint az előadásokat tartalmazó kötet egy példányát, amit a megjelenés után postázunk. Az Önök által befizetett részvételi díj legnagyobb része a konferenciakötet megjelenésének költségeire fordítódik.

***

Pécsett nyár elején nehéz szállást találni. Amennyiben Ön a konferencia ideje alatt szállást kér, akkor figyelmesen olvassa el a jelentkezési lap második oldalát is.

Amennyiben a konferencián részt kíván venni, szíveskedjék a mellékelt jelentkezési lap mindkét oldalát kitöltve legkésőbb április 15-ig visszaküldeni, majd a részvételi díjat intézetünk Magyar Államkincstár 10024003-01738461 számlájára átutalni. Az átutaláson, illetve a befizetést igazoló csekken kérjük azt feltüntetni, hogy „falu­kon­fe­ren­cia”, valamint a részt vevő személy vagy személyek nevét.

Ha a konferencia-előadásokkal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, keresse Kovács Terézt a 72/523-830 telefonszámon vagy e-mailen: kovacst@rkk.hu

Ha a szervezéssel kapcsolatban van kérdése, akkor keresse Szárazi Évát (tel.: 72/523-840, e-mail: szarazi@rkk.hu)