Az első be­szél­ge­tést az MTA Agrár­köz­gaz­da­sági Bi­zott­sá­gá­val együtt­mű­köd­ve

2007. má­jus 30-án 14,00 óra­kor


a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Ku­po­later­mé­ben tart­juk.

A ren­dez­vé­nyünk­re tisz­te­let­tel meg­hív­juk, szí­ves köz­re­mű­kö­dé­sé­re szá­mí­tunk.


Üd­vöz­let­tel:

Dr. Csá­ki Csa­ba Pócs Gyu­la
el­nök főszer­kesztő

A rendezvényről előzetes in­for­má­ciót ad Pócs Gyu­la. Te­le­fon: 06-20-9256-18

PROGRAM

A ma­gyar vi­dék hely­ze­te nem­zet­kö­zi össze­ha­son­lí­tás­ban

A be­ve­zető gon­do­la­
to­kat


A vi­dék helyzetéről
Csa­tá­ri Bá­lint, az MTA Al­föl­di Tu­do­má­nyos In­té­zet igaz­ga­tó­ja;

A ma­gyar mezőgaz­da­ság­ról a ré­gió­ban
Popp Jó­zsef, az Ag­rár­gaz­da­sá­gi Ku­ta­tó és In­for­ma­ti­kai In­té­zet tu­do­má­nyos igaz­ga­tó­ja;

A mezőgaz­da­ság és a kör­nye­zet­vé­de­lem összefüggéseiről
Vajnáné Madarassy Ani­kó, a Kör­nye­zet­vé­del­mi és Víz­ügyi Mi­nisz­té­rium főosztály­vezető-he­lyet­te­se;

A ha­zai vi­dék­fej­lesz­tés AVOP ta­pasz­ta­la­tai­­ról

 

For­gács Bar­na­bás, a Föld­mű­ve­lés­ügyi és Vi­dék­­fej­lesz­té­si Mi­nisz­té­rium főosztály­ve­ze­tője mond­ja el.

Az ezt kö­vető be­szél­ge­tést Csá­ki Csa­ba aka­dé­mi­kus ve­ze­ti.

A ren­dez­vény ta­nul­sá­gait az A fa­lu nyá­ri szá­má­ban köz­read­juk.

Ez a ta­nács­ko­zás (rész­ben a Tu­do­má­nyos Fó­rum, az Eu­ró­pai Unió és a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Kor­má­nya tá­mo­ga­tá­sá­val) a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Terv, Ag­rár- és Vi­dék­fej­lesz­té­si Ope­ra­tív Prog­ram­ja ke­re­té­ben foly­tat­ja mun­ká­ját.
To­váb­bi ter­veink 2007-ben

Be­szél­ge­tés a vi­dé­ki szegénységről


Er­dei Fe­renc és Bibó Ist­ván mun­kás­sá­gá­nak ta­nul­sá­gai nap­jaink­ban