TARTALOM

A vírus, a viroid és a szatellit fogalma
Rövidítések és jel­zé­sek
I. Össze­fog­la­lás
II. Be­ve­ze­tés
III. A nö­vény­ví­rus és -viroid csa­lá­dok és nem­zet­sé­gek fel­so­ro­lá­sa
IV. A nö­vény­ví­rus és -viroid csa­lá­dok és nem­zet­sé­gek ne­vé­nek rö­vi­dí­té­sei
V. A nö­vény­ví­rus és -viroid csa­lá­dok és nem­zet­sé­gek osz­tá­lyo­zá­sa, a nem­zet­sé­gek tí­pus­fa­jai­nak fel­so­ro­lá­sa a tudományos és a ja­va­solt la­tin ne­vek­kel
VI. A nö­vény­ví­ru­sok fel­so­ro­lá­sa a tu­do­má­nyos és a javasolt ma­gyar ne­vek­kel .
VII. A növényviroidok fel­so­ro­lá­sa a tu­do­má­nyos és a javasolt ma­gyar ne­vek­kel .
VIII. A sza­tel­li­tek osz­tá­lyo­zá­sa és fel­so­ro­lá­sa a tu­do­má­nyos és a javasolt ma­gyar ne­vek­kel
IX. A nö­vény­ví­ru­sok, viroidok és sza­tel­li­tek ma­gyar-an­gol név­lis­tá­ja
Iro­da­lom