I. A pályázat célja
 
A pályázati felhívás célja a vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében a "Helyi Vidékfejlesztési Iroda" címnek elismerő oklevélben történő adományozása az FVM-mel kötött együttműködési megállapodás aláírásától 2008. június 30-ig, amely határidő meghosszabbítható. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda címmel rendelkező szervezet (Budapest kivételével) az adott területfejlesztési-statisztikai kistérség területén látja el feladatait.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda címmel rendelkező szervezetek a 2007-2013-as fejlesztési időszakban a vidékfejlesztés területén meghatározó szerepet fognak betölteni. Ennek során segítik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) helyi megvalósítását, a Helyi Vidékfejlesztési Tervek programozásán és társadalmasításán keresztül katalizátorként vesznek részt a helyi közösség vidékfejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításában. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetése a HVI cím birtokos szervezet feladata, amelyet a HVI alkalmazásában álló személy, az irodavezető lát el. A HVI külön jogszabályban meghatározott módon részt vehet az ÚMVP lebonyolításában, valamint külön jogszabály feladatokat és ahhoz rendelt finanszírozást állapíthat meg számára. A HVI külön jogszabály alapján támogatásban részesülhet.
 
II. Pályázók köre
 
Pályázhatnak az adott kistérségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező alábbi szervezetek:
 • alapítvány, egyesület,
 • közhasznú társaság,
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás (beleértve az egyéni vállalkozót), kisvállalkozás,
 • termelői csoport, TÉSZ,
 • jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás.
Egy jelentkező kistérségenként egy pályázatot nyújthat be.
 
III. Pályázati feltételek
 
A pályázó szervezeteknek mind a szervezetre vonatkozó, mind a szervezet által a HVI irodavezetőjévé kijelölt tagjára vonatkozó feltételeket teljesíteniük kell az alábbiak szerint:
 
A Helyi Vidékfejlesztési Irodák működtetésére vonatkozó szervezeti feltételek
 • a HVI-vel kapcsolatos tevékenységek ellátásához szükséges erőforrásokat egyértelműen el kell különíteni a szervezet egyéb tevékenységeitől, és arról kimutatást kell készíteni;
 • a HVI vezetője és munkatársai alkalmazásához és a HVI működéséhez rendelt forrásokat (támogatás, egyéb bevétel) köteles elkülönítetten kezelni és teljes egészében kizárólag az adott célra felhasználni;
 • a Pályázónak vállalnia kell, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím elnyerését és a finanszírozási források megnyílását követően legalább egy éves időszakra, heti 36 órát meghaladó munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony (megbízás, vállalkozás stb.) keretében külön jogszabályban meghatározott vidékfejlesztési feladatok ellátására - az ahhoz rendelt finanszírozási feltételekkel - legalább az irodavezető személlyel szerződést köt. A pályázatban meg kell nevezni az alkalmazni kívánt személyt, valamint alkalmazásának módját;
 • a szerződés időtartama alatt a Pályázó szervezetben, a feladatot ellátó személyben, a szervezet létesítményeiben és infrastruktúrájában bekövetkező változásokat - a változás bekövetkezését követő 15 napon belül - jóváhagyás céljából írásban be kell jelenteni a Közösségi ügyekért felelős szakállamtitkárnak.
Infrastruktúrára vonatkozó feltételek
 • Helyi Vidékfejlesztési Irodánként munkanapokon, meghatározott időközökben legalább egy 100%-ban rendelkezésre álló, minimum 20m2-es, berendezett nem lakás céljára használt irodahelyiség, amely legalább 5 személy egyidejű megbeszélését biztosító tárgyalóként is funkcionál,
 • Telefon-elérhetőség,
 • Számítógép,
 • Internet-hozzáférés,
 • Legalább egy, nyomtatásra, sokszorosításra, fax küldésére és fogadására alkalmas műszaki eszköz, berendezés.
Abban az esetben, ha Pályázó a pályázat beadásakor nem rendelkezik a fenti infrastruktúrára vonatkozó feltételek mindegyikével, nyilatkozatban vállalja (6. sz. melléklet), hogy a HVI cím elnyerését követően 30 napon belül teljesíti a hiányzó infrastrukturális feltételeket.
 
Az irodavezetőre vonatkozó feltételek
 
Az alábbi feltételeket egy személyben kell teljesíteni.
 • Általános elvárások
  • Európai Unió valamely tagországának állampolgársága,
  • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
  • felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) végzettség,
  • a magyar nyelv tárgyalási szintű ismerete és használata,
  • HVI-vel munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony (megbízási, vállalkozási szerződés stb.) létesítéséről szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet).
 • Szakmai elvárások:
  • európai uniós projekt megvalósításában szerzett tapasztalat, különös tekintettel a vidékfejlesztési típusú pályázatokra,
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
 • Előnyt jelent:
  • közgazdasági-, jogi-, államigazgatási-, agrár-, geográfus- vagy egyéb, a vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
  • terület- és vidékfejlesztési, közgazdasági, gazdaságfejlesztési, illetve államigazgatási szakirányú tapasztalat,
  • vidékfejlesztési menedzseri vagy kistérségi megbízotti tapasztalat,
  • államilag elismert nyelvvizsga az Európai Unió valamely hivatalos nyelvéből,
  • LEADER Programban szerzett tapasztalat,
  • jó kommunikációs és szervezőképesség,
  • rendszerszerű gondolkodás,
  • problémamegoldó, vállalkozói mentalitás.
IV. A Pályázó jogai és kötelezettségei
 
Jogok
 
Elismerés esetén a nyertes szervezet jogosult:
1. a Helyi Vidékfejlesztési Iroda címet viselni,
2. a HVI irodavezetőjének az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) által szervezett továbbképzési programokon való részvételre,
3. a kialakítandó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tagjaként a Hálózat információs rendszereit használni,
4. külön jogszabály alapján az ÚMVP keretében a címmel járó feladatok teljesítésére támogatási kérelmet benyújtani.
 
Kötelezettségek
 
Elismerés esetén a nyertes szervezet köteles:
1. a HVI irodavezetőjének az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) által meghatározott képzéseken való részvételét biztosítani,
2. a HVI - az FVM VKSZI iránymutatásai alapján - köteles ellátni a külön jogszabályban meghatározott feladatokat. A vállalt feladatok nem teljesítése esetén az FVM a HVI címet azonnali hatállyal visszavonhatja. A HVI az előírt feladatok ismeretében a támogatási szerződés megkötése előtt jogi következmények nélkül írásbeli nyilatkozattal 60 napos - új feladatok jogszabályban való megjelenése esetén a kihirdetéstől számított 15 napos - lemondási határidővel lemondhat.
 
V. A pályázat tartalmi és formai követelményei
 
 • Pályázati formanyomtatvány (adatlap), amely tartalmazza a pályázó szervezet adatait, a pályázó szervezet szakmai tevékenysége bemutatását, Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetésére vonatkozó elképzeléseit;
 • 1. sz. melléklet tartalomjegyzék;
 • 2. sz. melléklet a HVI irodavezető jelöltjének szakmai önéletrajza, végzettségét igazoló dokumentumok másolata;
 • 3. sz. melléklet a HVI irodavezető jelöltjének nyilatkozata HVI-vel való munkaviszonyra;
 • 4. sz. melléklet a HVI infrastrukturális feltételei;
 • 5. sz. melléklet nyilatkozat a dokumentumok hitelességéről;
 • 6. sz. melléklet nyilatkozat hiányzó infrastrukturális feltételek teljesítéséről;
 • 7. sz. melléklet igazolások csatolása (az állami nyilvántartásba vételt igazoló elismerő okirat másolati példánya, jogi személyként történő nyilvántartásba vételének helye, ideje, nyilvántartásba vételi száma).
VI. Benyújtási határidő
 
A pályázat benyújtásának határideje (postai keletbélyegző dátuma): 2007. március 10.
 
VII. A pályázat benyújtásának módja
 
A pályázatot (a kitöltött formanyomtatványokat) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési Főosztályának címezve, kizárólag postai úton - ajánlott, elsőbbségi küldeményként - két (egy eredeti és egy másolati) példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD-R lemez) rögzítve - a borítékon "6315/2007" jelzés feltüntetésével - kell eljuttatni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium postacímére: 1860 Budapest, 55. Pf.1.
A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül ajánlott, elsőbbségi küldeményként adták postára.
Az eredeti pályázati formanyomtatvány hiteléül annak minden oldalát kék színű toll használatával lássa el kézjegyével a Pályázó képviselője.
 
VIII. Döntés
 
A pályázatról a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Közösségi Ügyekért Felelős Szakállamtitkára dönt.
 
IX. Elbírálási határidő
 
A pályázatok elbírálásának határideje 2007. április 6.
A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázat kiírója minden pályázót írásban értesít.
 
X. Jogfenntartás
 
A Pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot egyes területfejlesztési-statisztikai kistérségekre vonatkozóan eredménytelennek nyilvánítsa.
 
XI. Bírálati szempontok
 
A pályázatok elbírálásánál a pályázó szervezet és a HVI irodavezetőnek jelölt személy értékelése együttesen történik, a Pályázónak mind a szervezeti, mind a személyi feltételeket együttesen kell teljesítenie.
Értékelési szempontok és súlyok:
 • infrastrukturális szempontok (10%)
 • Pályázó szervezet eddigi tevékenysége, szakmai tapasztalata (20%)
 • Pályázó szervezet HVI-re vonatkozó koncepciója (20%)
 • Pályázó munkatárs szakmai, üzleti és vidékfejlesztési tapasztalata (50%)
Az értékelés része lehet a HVI irodavezetőnek javasolt személy interjún keresztül történő értékelése, ezért biztosítani kell, hogy 2007. március 26. és április 6. között a kiíró által meghatározott időpontban rendelkezésre áll.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi e-mail címen tehetnek fel:
Csatolt dookumentumok:

A bírálati határidő a benyújtott pályázatok számának függvényében változhat!