A ple­ná­ris ülé­sen Gráf Jó­zsef föld­mű­ve­lés­ügyi és vi­dék­fej­lesz­té­si mi­nisz­ter kö­szön­töt­te a meg­je­len­te­ket és Élet­fa Em­lék­pla­kett arany fo­ko­za­tú mi­nisz­te­ri ki­tün­te­tést adott át Dr. Jermy Ti­bor aka­dé­mi­kus úr­nak 90. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból. A ple­ná­ris ülés a nö­vény­vé­del­mi szak­igaz­ga­tás átala­kí­tá­sa, va­la­mint a transzgénikus nö­vé­nyek megíté­lé­se kér­dés­kö­rö­ket tűz­te na­pi­rend­jé­re.

A nö­vény­vé­del­mi szak­igaz­ga­tás átala­kí­tá­sa a fo­lya­ma­tos megúju­lás és al­kal­maz­ko­dás jó pél­dá­ja. Az ag­rár-szak­igaz­ga­tás, és ezen be­lül a nö­vény­vé­del­mi in­téz­mény­rend­szer je­len­leg zaj­ló át­szer­ve­zé­se ra­cio­ná­lis, a nem­zet­kö­zi és ha­zai tár­sa­dal­mi el­vá­rá­so­kat tel­je­sí­tő szem­lé­le­tet igé­nyel. A nö­vény­vé­de­lem egy­idős a nö­vény­ter­mesz­tés­sel, csu­pán esz­köz­tá­ra és má­ra in­ter­disz­cip­li­ná­ris­sá vált jel­le­ge ke­rült elő­tér­be. A nö­vény­vé­del­mi szak­igaz­ga­tás több év­szá­za­dos fej­lő­dé­se so­rán szám­ta­lan eset­ben ta­pasz­tal­ha­tó volt a köz­pén­zen mű­köd­te­tett in­téz­mé­nyek és felada­tok tel­jes fe­lül­vizs­gá­la­ta és át­szer­ve­zése.

Összes­sé­gé­ben a ha­zai és bi­zo­nyos te­kin­tet­ben az uniós nö­vény­ter­mesz­tés biz­ton­sá­gát is szol­gá­ló ma­gyar nö­vény­vé­del­mi ha­tó­ság alap­felada­tai azon­ban nem vál­toz­tak. Sőt, a tu­laj­don­vi­szo­nyok át­ren­de­ző­dé­sé­ből, a fo­ko­zó­dó ter­mék­for­ga­lom­ból, az áruk sza­bad áram­lá­sá­ból ere­dő koc­ká­zat mi­ni­ma­li­zá­lá­sá­ból és az egyéb tag­ál­la­mi kö­te­le­zett­sé­gek­ből adó­dóan felada­tai több­szö­rö­sé­re nö­ve­ked­tek.

A tár­sa­dal­mi el­vá­rá­sok­ból fa­ka­dó bi­zo­nyos te­rü­le­te­ken pe­dig – pl. az élelmiszerbiztonság és az ag­rár-kör­nye­zet­vé­de­lem ese­té­ben – a nö­vény­vé­de­lem és a ha­tó­sá­gi kont­roll­ját biz­to­sí­tó Me­ző­gaz­da­sá­gi Szak­igaz­ga­tá­si Hi­va­tal Nö­vény- és Ta­laj­vé­del­mi Igaz­ga­tó­sá­gai­nak sze­re­pe még meg­ha­tá­ro­zób­bá vá­lik a jö­vő­ben.

A nö­vény­vé­del­mi szak­te­rü­le­tet is érin­tő, má­sik rend­kí­vül össze­tett kér­dés a transz­génikus nö­vé­nyek idő­ben és tér­ben tör­té­nő he­lyes megíté­lé­se. Je­len­le­gi is­me­re­teink és a jö­vő­be­ni el­vá­rá­saink sze­rint összeál­lí­tott há­rom előadás nagy se­gít­ség­re le­het­nek e kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sá­ban. A ple­ná­ris ülés a MAE és a sza­kosz­tá­lyok össze­sen 9 ki­tün­te­té­sé­nek átadá­sá­val zá­rult.

A nö­vény­kór­tan, ag­ro­zoo­ló­gia, va­la­mint gyom­nö­vé­nyek, gyom­ir­tá­si szek­ciók­ban össze­sen 60 előadás hang­zott el, va­la­mint 30 posz­ter volt meg­te­kint­he­tő a nö­vény­vé­de­lem kü­lön­bö­ző kér­dé­sei­ről. Az előadá­sok és a posz­te­rek egy­ol­da­las össze­fog­la­lóit tar­tal­ma­zó kiad­vány, il­let­ve a prog­ram meg­te­kint­he­tő az FVM hon­la­pon.

Mol­nár Já­nos

NAE Nö­vény­vé­del­mi Tár­sa­ság

szer­ve­ző tit­kár