A második kitűzött időpontra – 30 perccel később – már a megjelent létszámtól függetlenül is határozatképes volt az ülés, jóllehet néhány, a köd miatt késlekedő résztvevővel bővült a létszám.
A témák tárgyalása 4 fő napirendi pont köré csoportosult. A 2006. év eseményei, és főbb eredményei mellett a váratlanul közbejött akadály miatt távollévő elnököt helyettesítő Juhász Zoltán a tagi aktivitás fokozását hangsúlyozta. Ezt támasztotta alá az ifjú Kalló Sándor titkár által ismertetett gazdasági adatsor is.
Ebből kiderült, hogy a pénzügyi mérleg, amely a tagdíj bevételekből és az áldozatkész tagok támogatásaiból állt, nagyon szoros egyensúlyban van a kötelező kiadásokkal. Azt is bemutatta, hogy a ténylegesen igénybe vett teljesítmények pénzben kifejezett értéke (ezeket nyújtóik ingyenesen felajánlották a klub kezdeti lépéseinek sikere érdekében) messze meghaladják a klub fizetőképességét.

Ezután Perczel Mihály levezető elnök – aki egyben a Felügyelő Bizottság elnöke is – ismertette Timár András levelét. A tagok előtt már ismert volt, hogy Timár András, munkahelyi leterheltségére hivatkozva, már a november 11-i elnökségi ülésen szóban bejelentette lemondási szándékát. Így nem okozott meglepetést a levél tartalma, amelyben korábbi bejelentését megerősítette. Miután többen méltatták Timár András fontos szerepét abban, hogy az Egyesület elindulhatott és az első évét sikerrel zárja, a bejelentést a Közgyűlés tudomásul vette.
A levezető elnök elrendelte választási eljárás lefolytatását új elnök jelölésére és választására.

A Közgyűlés végül Dr. Szieberth Dénest, az egyik alapító tagot választotta meg az Egyesület új elnökéül. Ő a 2007. évi tervek ismertetése során előadta, hogy a fő hangsúlyt az ismertség és elfogadottság növelésére, valamint a gazdasági stabilitás megteremtésére fogják fektetni. Ennek érdekében olyan programokat indítanak és hajtanak végre, amelyek felkeltik az egyesület működése iránti érdeklődést, kiváltják mind a piaci szereplők, mind a társadalom legkülönbözőbb rétegeinek együttműködési és támogatási szándékát. Számít arra is, hogy a következő évben a tagok száma jelentősen bővül, hiszen mind többen fogják felismerni a klub tevékenységének jelentőségét.

A már elindítottakon kívül az eredetileg nem tervezett ’Top20’ Fajtakísérleti és Fajtainformációs Program 2007. évi bevezetését tartotta legfontosabbnak. Azzal számol, hogy ez a teljesen újszerű, széles nyilvánosság előtt zajló fajtaparádé új alapokra fogja helyezni a fajtaismeret előállítással és megszerzéssel kapcsolatos eddigi hazai felfogást, s gyakorlatot egyaránt. A fajtakísérletezésen kívül elindul még a regionális termés-előrejelző rendszer, melynek egyes elemeit kipróbálták már 2006-ban.

Dr. Szieberth Dénes szerint – tetszik, nem tetszik – tudomásul kell venni, hogy az agrártársadalom ma még nem használja ki az elektronikus tájékoztatás és kapcsolattartás lehetőségeit. Ehhez még akkor is alkalmazkodni kell, ha nem fér kétség ahhoz, hogy ma már a tudományos és szakmai ismeret legnagyobb és leggyorsabban elérhető tára az internet. A Magyar Kukorica Klub a szakadékot csak a hagyományos módon is megjelenő médiumok igénybevételével tudja áthidalni. Ezért is nagy jelentőségű, hogy több jelentős mezőgazdasági szaklappal kölcsönösen előnyös együttműködés van kialakulóban.