Az idén 15 éves ju­bi­leu­mát ünneplő, ba­jai csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ként in­du­ló cég má­ra be­há­lóz­ta az egész or­szá­got. Je­len­leg ti­zen­há­rom te­lep­he­lyük mű­kö­dik, ha­ma­ro­san Szom­bat­he­lyen és Ba­já­hoz kö­zel nyí­lik újabb két ke­res­ke­dés. Már Ke­let-Eu­ró­pá­ban is ne­vet szer­zett, leány­vál­la­la­tai van­nak Szlo­vá­kiá­ban, Uk­raj­ná­ban és Ro­má­niá­ban.
 
Az Axiál pro­fil­ja a mű­sza­ki szol­gál­ta­tás: új és hasz­nált mezőgaz­da­sá­gi va­la­mint építőipa­ri gé­pe­ket ad el, gép­al­kat­ré­szek után­pót­lá­sát vál­lal­ja, a gé­pe­ket szer­vi­ze­li, bér­mun­kát vé­gez. Szín­vo­na­las mun­ká­ju­kat mu­tat­ja, hogy ha­zánk­ban a gép­ke­res­ke­del­met te­kint­ve az elsők kö­zött van, sőt bi­zo­nyos te­rü­le­te­ken első, és a Fi­gyelő TOP 200 gá­lán az Axiál ve­het­te át a 2005. év leg­jobb vál­la­la­tá­nak já­ró dí­jat. Vall­ják, hogy a jövő kulcsa a minőségi és meg­bíz­ha­tó szol­gál­ta­tás, ezért ter­ve­zik nem csu­pán a tér­be­li ter­jesz­ke­dést, ha­nem a te­vé­keny­sé­gük bővítését is. Jövő ja­nuár­ban már mű­köd­het Ba­ján az a lo­gisz­ti­kai köz­pont, amellyel al­kat­rész-üz­let­águ­kat kí­ván­ják fej­lesz­te­ni. Egye­dül­ál­ló szol­gál­ta­tá­su­kat – min­den bolt­ban meg­ta­lál­ha­tók le­gye­nek az előző na­pon kért al­kat­ré­szek – így ké­nyel­me­seb­bé, pon­to­sab­bá te­he­tik.
 
Ugyan­csak a Du­na-par­ti vá­ros­ban épí­tet­ték fel ok­ta­tó­köz­pont­ju­kat, ahol – sa­já­tos mó­don – a meg­vá­sá­rolt gé­pek tu­laj­do­no­sai­nak, ke­zelőinek tar­ta­nak in­gye­nes gépkezelői ok­ta­tást. Si­ke­res­nek bi­zo­nyult ez a kez­de­mé­nye­zés, már több gaz­dál­ko­dó és trak­to­ros vett részt a kép­zé­sen. Szo­ro­sab­bá kí­ván­ják ten­ni a part­ne­rek­kel va­ló kap­cso­la­tot, nem­csak az ok­ta­tás­sal, a gé­pek szer­vi­ze­lé­sé­vel, ha­nem az újon­nan lét­re­ho­zott ügy­fél­szol­gá­la­tuk­kal is, amely­nek felada­ta, hogy ti­zen­nyolc­ezer part­ne­rük kér­dé­seit meg­vá­la­szol­ja, meg­jegy­zé­seit meg­fon­tol­ja, és te­vé­keny­sé­gük­be beépít­se.

Bár a piac elég hek­ti­kus, de tud­nak ter­vez­ni az ügyvezető igaz­ga­tó, Pin­tér Zsolt sze­rint. Jel­lem­zően a tá­mo­ga­tá­sok­tól füg­ge­nek a gép­be­ru­há­zá­sok. Idén ugyan nem volt meg­hir­det­ve gép­re ál­la­mi tá­mo­ga­tás, de pél­dául a te­rü­let­ala­pú ki­fi­ze­té­se­ket, vagy a víz­ká­rok eny­hí­té­sé­re ka­pott össze­ge­ket a gaz­dál­ko­dók be­ru­há­zá­sok­ra köl­töt­ték. Még az Axiált is meg­lep­te, hogy a be­ta­ka­rí­tó­gé­pek az át­la­gos­nál kelendőbbek vol­tak. Úgy tű­nik, hogy a gaz­dák szem­lé­le­té­ben már meg­tör­tént a vál­tás, a kor­ral ha­lad­va eu­ró­pai szin­tű ter­me­lés­re sze­ret­né­nek be­ren­dez­ked­ni, amely­nek alapja a kor­sze­rű gép­park. Már csak az ál­lam­nak kell az ilyen el­ha­tá­ro­zá­sok­hoz se­gítő ke­zet nyúj­ta­ni, ami­re jövőre már va­ló­szí­nű­leg szá­mí­ta­ni is le­het. A következő hét év ag­rár­prog­ram­já­nak tár­sa­dal­mi vi­tá­ja nyo­mán a pén­zü­gyi tá­mo­ga­tá­sok majd­nem fe­lét a ver­seny­ké­pes­ség nö­ve­lé­sé­re, így pél­dául a mű­sza­ki szín­vo­nal ja­ví­tá­sá­ra fog­ják for­dí­ta­ni. 2007-ben új­ra le­het pá­lyáz­ni gép­tá­mo­ga­tás­ra.

Ezt már nem vár­ta meg He­ge­dűs Jó­zsef szé­kes­fe­hér­vá­ri gaz­dál­ko­dó, aki a te­lep­hely-a­va­tá­son az olasz Landini cég aján­dé­kát kap­ta az ál­ta­la meg­vá­sá­rolt, az Axiál éle­té­ben az 1000., cso­da­szép kék szí­nű trak­tor mel­lé. www.axial.hu

KV