AGROINFORM

OLIMPIAI JÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Az Olimpiai játékot az Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34., Cg.: 01-06-774418, adószám: 22300542-2-42) és a Dow AgroSciences Hungary Kft. (továbbiakban együtt: Szervezők) szervezi. Az Olimpiai játék feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.

2. A játék időtartama: 2016. augusztus 09. 0:00 perctől – 2016. augusztus 21. 23:59 percig

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei: a játékban az agroinform.hu/olimpia oldalon (továbbiakban: Weboldal) megtalálható kérdőív kitöltésével bármely természetes személy részt vehet.

A játékban nem vehetnek részt az Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság és a Dow AgroSciences Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen Olimpiai játék létrehozatalában és kivitelezésében részt vettek.

A játékban történő részvételre való jelentkezés automatikusan történik azáltal, hogy a résztvevő az agroinform.hu/olimpia oldalon megjelenő kérdőívet kitölti. A kérdőív kitöltése után résztvevő megadja az ott megjelölt személyes adatait (név, telefonszám, email cím, postai cím), majd elfogadja jelen részvételi és játékszabályzatot. A résztvevő a jelentkezéssel egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén 6. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre kerüljenek. A résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatok a Dow AgroSciences Hungary Kft. részére továbbításra kerüljenek.

A személyes adatok kezelésének részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a https://www.agroinform.hu/pages.php?adavedelmi_nyilatkoz linken.

A nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés azonosító száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásában: NAIH-98639/2016.

4. Nyeremények:

85 db Dow AgroSciences Hungary Kft. által felajánlott nyeremény csomag, amely tartalmaz 1 db Dow AgroSciences és hivatalos Olimpiai logóval ellátott kulacsot, illetve 1 db Dow AgroSciences és hivatalos Olimpiai logóval ellátott tollat.

5. Sorsolás:

A sorsolás helyszíne az Opal Média és Kommunikáció Bt. telephelye. (1149 Budapest, Angol utca 34.)

A sorsolás időpontja: 2016. augusztus 22.

A kisorsolt nyertesek névsorát és postai címüket, mind a két alkalommal az Opal Média és Kommunikáció Bt. munkatársa egy lezárt borítékban, a Dow AgroSciences Hungary Kft. részéről, a helyszínen megjelent hivatalos képviselőnek átnyújtja.

6. Nyertesek: A sorsolást követően a nyerteseket az Opal Média és Kommunikáció Bt. a kérdőív kitöltésekor megadott e-mail címen e-mailben értesíti, továbbá a sorsolást követő 48 órában a nyertesek nevét (kizárólag a helyiségnév feltüntetésével) a Weboldalon teszi közzé, a sorsolástól számított 7 naptári napon keresztül.

A nyereményeket a Dow AgroSciences Hungary Kft. postán juttatja el a nyertesek által, a kérdőív kitöltésekor megadott postacímre a sorsolástól számított 60 napon belül.

Szervezők a nyereményeket tartalmazó küldeménynek a postai szolgáltató részére történő átadását követő elvesztéséért, megrongálódásáért valamint egyéb, a kézbesítés során bekövetkezett kárért a felelősségüket kifejezetten kizárják.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

A nyeremény másra nem ruházható át.

Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együttesen jogosult.

7. Egyéb rendelkezések: Szervezők jogosultak arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntessék vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassák, ebben az esetben gondoskodnak a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá.

Szervezők a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállalnak.

Szervezők kizárnak mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítási vagy kártérítési igényt.

Szervezők a nyereménnyel kapcsolatban szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen jellegű igényét közvetlenül a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/értékesítőjével szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyertes számára a nyeremény átadásakor megjelölnek.

Budapest, 2016. augusztus 4.