A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ában foglalt felhatalmazásnak megfelelően a 2007. évi nyári aszályt Magyarország teljes területére vis maiornak nyilvánítom.
 
Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 4. §-a szerinti - aszályra vonatkozó bejelentést - e közlemény Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben történő kihirdetésének napjától lehet megtenni.
 
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény, valamint az R. alapján a kárenyhítésre jogosult termelők 2007. évben aszály miatt keletkező kárenyhítési igényüket az R. 6. § (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentés nélkül nyújthatják be.
 
E közlemény önmagában nem jelenthet jogalapot a magánjogi szerződések vis maiorra hivatkozással történő egyoldalú megszüntetésére vagy felbontására.
 
Budapest, 2007. szeptember 28.
Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter