A nyá­rias jel­leg fő­ként a hosszú nap­pa­lok­ban, a ma­gas nap­ál­lás­ban nyil­vá­nul meg. A sű­rűn megnövekvő fel­hő­zet és a nyo­má­ban já­ró kia­dó­sabb, né­ha több na­pig is tar­tó csa­pa­dék­hul­lás miatt azon­ban gyak­ran hű­vös­nek érez­zük. A ma­xi­mum hő­mér­sék­le­tek a hó­nap ele­jén ál­ta­lá­ban 23 °C kö­rül for­dul­nak elő, míg a hó­nap vé­gén nem rit­kák a 26 °C-ot meg­ha­la­dó ér­té­kek sem. A mi­ni­mum hő­mér­sék­le­tek 11 és 14 fok kö­zött ala­kul­nak. A hó­nap utol­só har­ma­dá­ban meg­fi­gyel­he­tő in­ten­zív fel­me­le­ge­dés el­ső­sor­ban a ma­xi­mum hő­mér­sék­le­tek ha­tá­ro­zott nö­ve­ke­dé­sé­nek kö­szön­he­tő. A csa­pa­dék mennyi­sé­ge az Al­föl­di te­rü­le­te­ken ál­ta­lá­ban eb­ben a hó­nap­ban a leg­na­gyobb, 60-80 mm kö­zöt­ti csa­pa­dék­összeg­re le­het szá­mí­ta­ni a hó­nap so­rán. A ma­gas hő­mér­sék­let miatt, nagy a le­ve­gő la­bi­li­tá­sa, így legin­ten­zí­vebb, leg­he­ve­sebb zá­po­rok és zi­va­ta­rok is eb­ben az idő­szak­ban ala­kul­nak ki. 1954 má­jus 9-én a Ko­má­rom me­gyei Dad köz­ség­ben 260 mm-nyi eső hul­lott egyet­len nap le­for­gá­sa alatt. Az Al­föld nagy ré­szén, a hó­nap so­rán át­la­go­san 7 zi­va­ta­ros nap kiala­ku­lá­sá­ra van esély. Át­la­go­san 10-12 csa­pa­dé­kos nap for­dul elő jú­nius­ban. De, 1980-ben 19 nap for­dult elő csa­pa­dék­hul­lás, míg 1974-ben,1991-ben il­let­ve 1996-ban csak 4 csa­pa­dé­kos nap volt. Leg­na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel 4-én, 7-én, 14-én, 15-én, 17-én szá­mít­ha­tunk csa­pa­dék­ra. Jú­nius 23-án, és 26-án cse­kély a csa­pa­dék hul­lá­sá­nak esé­lye. 1918 jú­nius 18-án or­szá­gos ha­va­zás volt. Ez a leg­ké­sőb­bi amit ha­zánk­ban fel­je­gyez­tek. Na­gyobb mennyi­sé­gű csa­pa­dék­ra 6-án 10-én és 19-én szá­mít­ha­tunk. A ha­vi pá­rol­gás ál­ta­lá­ban meg­ha­lad­ja a le­hul­lott csa­pa­dék mennyi­sé­get, 110-120 mm a pá­rol­gás mennyi­sé­ge. A ta­laj ki­szá­ra­dá­sa a bő­sé­ge­sebb csa­pa­dé­kú évek­ben is to­vább foly­ta­tó­dik. Négy al­ka­lom­mal szá­mít­ha­tunk me­ző­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból je­len­tős, 5-20 mm kö­zöt­ti, víz­kész­let nö­ve­lő csa­pa­dék­ra a hó­nap so­rán. 1974-ben 9, míg 1962-ben, 1968-ban, 1976-ban, 1991-ben és 1996-ban egyet­len ilyen csa­pa­dé­kú nap for­dult elő. A szá­raz­ság je­lent­ke­zé­sé­nek va­ló­szí­nű­sé­ge, a gya­ko­ri óceán fe­lő­li lég­áram­lás miatt cse­kély. Ma­xi­má­li­san 8 na­pig tar­tó csa­pa­dék­men­tes pe­rió­dus­ra szá­mít­ha­tunk a hó­nap fo­lya­mán, de 1991-ben 19, míg 1971-ben ma­xi­má­li­san 3 na­pig tar­tott a szá­raz pe­rió­dus, azaz min­den ne­gye­dik na­pon hul­lott va­la­mennyi csa­pa­dék.