Ki­sebb mér­té­kű hő­mér­sék­let visszaesés­re szá­mít­ha­tunk jú­lius 4-9, 14-22, 24-27 kö­zött. A fel­me­le­ge­dé­si pe­rió­du­sok gya­ko­rib­bak és rö­vi­debb ideig tar­ta­nak mint a le­hű­lé­sek. 5-6 na­pig tar­tó hő­mér­sék­let csök­ke­nést 2-3 na­pos in­ten­zív me­le­ge­dés kö­vet az áram­lá­si rend­sze­rek vál­ta­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően. Jú­lius 1-4, 12-14, 22-24 va­la­mint 27-31 kö­zött szá­mít­ha­tunk ha­tá­ro­zot­tabb mér­té­kű fel­me­le­ge­dés­re. Mind az át­lag, mind pe­dig a ma­xi­mum hő­mér­sék­le­tek alap­ján azt mond­hat­juk, hogy 1979-ben volt a leg­hi­de­gebb jú­liu­sunk, ek­kor 17,3 °C volt a hó­nap át­lag­hő­mér­sék­le­te, a leg­ma­ga­sabb jú­lius ha­vi át­lag­hő­mér­sék­le­tet, 23,2 °C-ot, pe­dig 1995-ben mér­ték. A csa­pa­dék mennyi­sé­ge az Al­föl­di te­rü­le­te­ken ál­ta­lá­ban ke­ve­sebb mint a jú­niu­si, de a Du­nán­túl nyu­ga­ti ré­szén, az Al­pokal­jai te­rü­le­ten eb­ben a hó­nap­ban hul­lik a leg­több csa­pa­dék. A ha­vi csa­pa­dék­mennyi­ség ál­ta­lá­ban 50-70 mm kö­zött ala­kul. A ma­gas hő­mér­sék­let miatt, nagy a le­ve­gő la­bi­li­tá­sa, így heves zá­po­rok és zi­va­ta­rok kiala­ku­lá­sá­ra szá­mít­ha­tunk a hó­nap so­rán. 1948 jú­lius 18-án a Bé­kés me­gyei Sar­ka­don 160 mm-nyi eső hul­lott egyet­len nap le­for­gá­sa alatt. Az Al­föld nagy ré­szén, a hó­nap so­rán át­la­go­san 6 zi­va­ta­ros nap kiala­ku­lá­sá­ra van esély. Át­la­go­san 9-11 csa­pa­dé­kos nap for­dul elő jú­lius­ban, de 1979-ben 18 nap for­dult elő csa­pa­dék­hul­lás, míg 1994-ben,1987-ben il­let­ve 1967-ben csak 3 csa­pa­dé­kos nap volt. Leg­na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel 8-án, 15-én, 26-án szá­mít­ha­tunk csa­pa­dék­ra. Jú­lius 10-12 kö­zött, 16-án, és 29-31 kö­zött cse­kély a csa­pa­dék hul­lá­sá­nak esé­lye. Na­gyobb mennyi­sé­gű csa­pa­dék­ra 13-15 kö­zött 22-én il­let­ve 26-28 kö­zött szá­mít­ha­tunk. Há­rom al­ka­lom­mal szá­mít­ha­tunk me­ző­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból je­len­tős, 5-20 mm kö­zöt­ti, víz­kész­le­tet nö­ve­lő csa­pa­dék­ra a hó­nap so­rán. 2000-ben 7, míg 1964-ben, 1973-ban, 1987-ben, 1992-ben egyet­len ilyen csa­pa­dé­kú nap sem for­dult elő. Meg­nyug­ta­tó, hogy az utób­bi idő­ben gyak­ran hal­lott hur­ri­ká­nok meg­je­le­né­sé­re ha­zánk te­rü­le­tén nem kell szá­mí­ta­ni, vi­szont jé­ge­ső könnyen te­het kárt a gyü­möl­csö­sök­ben, a szántőföldi kul­tú­rák­ban. Miu­tán a ta­laj­ban je­len­tős mennyi­sé­gű ned­ves­ség hal­mo­zó­dott fel, az idei jú­lius­ban va­ló­szí­nű­leg el­ke­rül majd ben­nün­ket a ka­lá­szo­so­kat viasz­érés előt­ti stá­dium­ban súlytó aszály. Néz­zünk op­ti­miz­mus­sal az ara­tás elé. Dr.Lakatos Lász­ló