Napjaink gazdasági hatásai, az elszálló árak, az infláció, továbbá az építőipari túlterheltség is befolyásolja a nyertes pályázat megvalósítását. A jelenlegi piaci helyzetkép sok támogatói döntéssel bíró Kedvezményezettet gondolkodásra késztet – megvalósítsa-e a nyertes projektjét?

Egy, a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című pályázati felhívás alapján ezen kérdéskört tekintjük át, figyelembe véve számos adminisztratív és finanszírozási döntést.

élelmiszeripar

Döntések sorát kell meghozni egy projekt megvalósítása során – Fotó: Shutterstock

1. Forrásszerkezet

A támogatói okirat meghatározza az elszámolható összköltséget egy adott intenzitás mellett. Figyelembe véve az el nem számolható költségeket, az árváltozásokat, a finanszírozás díjait, láthatjuk át, mi a valós támogatási intenzitásunk.

Csekklista:

 • Melyek a pályázaton kívül felmerült költségek?
 • Mennyire stabil a forrásszerkezetünk struktúrája? Részei:
  • támogatás
  • önerő rendelkezésre állása
  • önerőből mennyi a hitel és külső finanszírozó esetén mikorra várható a folyamat vége, hogy folyósítás történjen
  • előleg
  • áfa
 • Időben mikor és hogyan merülnek fel bevételek, kiadások?
 • A pénzügyi tervezéshez készüljön cash flow terv.
 • Az idő pénz, tehát fontos, hogy mi a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje. Elegendő idő áll rendelkezésünkre vagy szükséges hosszabbítanunk? Várhatóan maximum mennyit hosszabbíthatunk, amennyiben úgy véljük, nem lesz elegendő a rendelkezésre álló idő?

2. Finanszírozás

Bár a felhívás és az útmutató egyértelműen szabályozza, előfordulhat, hogy a kedvezményezett úgy véli, egyszerűen lehívja az előleget.

Fontos tudni, hogy a „272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani."

költségvetés

Mi a jobb választás, előfinanszírozó hitel, vagy előleg lehívás? – Fotó: Shutterstock

Tekintsük át a biztosítékadási lehetőségeket!

A támogatás visszafizetésének biztosítéka lehet:

 • készpénzletét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,
 • az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség.

Amennyiben a közkedvelt garanciaszervezet által vállalt kezességet választjuk, figyeljünk az egyszeri és az évente felmerülő díjakra is!

Csekklista:

 • Mi a jobb választás, előfinanszírozó hitel, vagy előleg lehívás?
 • Mi a biztosíték díja és időbeni felmerülése?
 • Cserélni szándékozunk később a biztosítékot?

3. A projekt műszaki-szakmai tartalma

A kedvezményezett a projektet a támogatói okirat 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. Általánosságban jó pár hónap telik el a pályázat benyújtás és a támogatói okirat megérkezése és ismét több hónap a finanszírozási struktúra biztosítása között. Folyamatában szükséges a jó döntések meghozatala.

Csekklista a műszaki tartalmat érintő változások áthidalására:

 • Többlettámogatást igénylünk – többlettámogatás igénybe vehető a 2020. január 1-jét követően benyújtott, beruházásra irányuló támogatási kérelmek alapján az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban igazoltan felmerülő költségnövekményre, lásd az Irányító Hatóság közleménye az ÉNGY költségnövekményről.
 • Műszaki tartalmat módosítunk, például más márkájú, típusú gépet vásárolunk.
 • Módosítási kérelemmel egyéb lehetőségeket választunk.

Érdemes odafigyelni arra, hogy az európai uniós projektekkel kapcsolatos általános elvárásokat is teljesíteni szükséges, ilyen például a beszerzés átláthatósága. Felmerül a kérdés, beszerzési szabályzat, eljárásrend van-e a cégnél és megfelel-e az átláthatósági követelményeknek?

építkezés

Szükség van a költségnövekmény elismertetésére építési beruházások esetén? – Fotó: Shutterstock

4. Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Nemcsak a projekt megvalósítására teszünk ígéretet, hanem annak minőségére is.

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósítás befejezését követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbiak szerint a támogatási összeg visszafizetésére:

Csekklista tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez:

 • Termelői csoporti, termelői szervezeti vagy szakmai-vagy szakmaközi szervezeti tagsága teljesül-e?
 • Energiahatékonyság javítására irányuló tevékenység esetén teljesítettük-e a vállalt %-os mértékű fajlagos energiahatékonyság javulást?
 • A megújuló energiaforrás használatára vonatkozó vállalás teljesült-e?
 • A tevékenység megfelel-e az ISO 14001 szabványnak?
 • Átadásra került-e karitatív szervezet számára a le nem járt szavatosságú, fogyasztásra alkalmas élelmiszer a csatolt együttműködési nyilatkozatnak megfelelően?
 • Eleget tettünk-e az innovatív, környezetbarát megoldások használatára a csomagolás területén tett kötelezettségvállalásának?
 • A vállalt foglalkoztatotti létszám bővítési kötelezettségének eleget tettünk-e?
 • Minőség rendszerben való tagság megszűnik-e? A tagság vállalása esetén a záró kifizetési igénylés benyújtásáig minőség rendszerhez csatlakozik-e?

Jogkövetkezmény

1. Minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-át vissza kell fizetni.

2. Amennyiben a támogatási kérelemre adott összpontszám a jogosulatlanul igénybevett többletpont hiányában nem érte volna el a döntés-előkészítő bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszámot, úgy a visszafizetendő összeg minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a.

5) Piaci helyzetkép

A projekt célja az adott fejlesztés, kapacitás kialakítás vagy növelés, egy sikeres(ebb) piaci működés érdekében. Elkészült az egész projektre kiterjedően egy GANT diagram, és cash-flow terv, ismerjük a projektünk teljességét, mégis ez az a pont, mikor érdemes végig gondolni, mennyire aktuális az a cél, ami miatt egy ilyen komplex pályázat elkészült.

Csekklista:

 • A változó környezet kapcsán értékelni szükséges: milyen a vállalkozás meglévő piaca, mik a fejlődési lehetőségek?
 • A fejlesztés során megcélzott piaci szegmensben milyen mértékű és típusú elmozdulások következtek be? Az árváltozások miatt egy másik versenytársi környezetben találhatjuk a vállalkozást.
 • Energiafogyasztás/megtakarítás szempontjából érdemes-e, lehetőségünkben áll-e módosításokat eszközölni?
 • Megfelelően felkészült-e a vállalkozás a projekt megvalósítására? Szakemberlistát szükséges készíteni, kiemelten vizsgálni szükséges a partnerek humán kapacitását is, mivel egyre több esetben késedelmes teljesítések fordulnak elő.

Projektmenedzsmenttel vagy a finanszírozással kapcsolatban kérdései vannak?

Keressen minket bizalommal!

Kasza Sándor, ügyvezető

kasza.sandor@pro-futura.hu

eu logó