A zöld­ség- és dísz­nö­vény­ter­mesz­tés egyik mód­ja a haj­ta­tás. A nö­vény­há­zi ker­tész­ke­dés, azaz a haj­ta­tó ága­zat – aho­gyan a Szer­kesz­tő a könyv előszavában ír­ja – se­gít­sé­get kí­ván nyúj­ta­ni a „haj­ta­tó ker­té­szek­nek” és mind­azok­nak, akik igény­lik és al­kal­maz­ni kí­ván­ják min­den­na­pi mun­ká­juk­ban a bio­ló­giai nö­vény­vé­de­lem ad­ta le­he­tő­sé­ge­ket. A haj­ta­tás vál­to­za­tos mű­sza­ki és tech­no­ló­giai megol­dá­so­kat je­lent (fó­lia, üveg­ház, ha­gyo­má­nyos, kő­gya­po­tos, kon­té­ne­res, hidropóniás ter­mesz­tés). A haj­ta­tá­sos ter­mesz­tés csak ak­kor le­het gaz­da­sá­gos és ver­seny­ké­pes, ha a szán­dék na­gyobb szak­ér­te­lem­mel, új­faj­ta szem­lé­let­tel tár­sul, amely fi­gye­lem­be ve­szi az EU-hoz va­ló csat­la­ko­zás le­he­tő­sé­geit, az élel­mi­szer-biz­ton­ság és a kör­nye­zet­vé­de­lem el­vá­rá­sait is.
A könyv szer­zői szé­les kö­rű el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti is­me­re­tek­kel és ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­kez­nek, ami jól nyo­mon kö­vet­he­tő az egyes fe­je­ze­tek egy­más­ra épü­lé­sé­ben és a rész­le­tek ki­fej­tés­ben egyaránt. Az üveg­há­zi ká­rosí­tók és ter­mé­sze­tes el­len­sé­geik is­mer­te­té­se, a posz­mé­hek út­ján tör­té­nő meg­por­zás, a mód­szer­ta­ni kér­dé­­se­ket érin­tő ká­ro­sí­tók és hasznos szer­ve­ze­tek fel­mé­ré­se, a bio­ló­giai vé­de­ke­zé­si ter­mé­kek for­gal­ma­zá­sa, a bio­ló­giai vé­de­ke­zé­si prog­ra­mok, be­leért­ve az in­teg­rált ter­mesz­tés és nö­vény­vé­de­lem be­mu­ta­tá­sát, jó át­te­kin­tést nyúj­ta­nak a szer­zők azon tö­rek­vé­sei­ről, hogy több­ol­da­lúan se­gít­sék a nagy kö­rül­te­kin­tést igény­lő mun­kát.
A szak­köny­vet össze­fog­la­ló táb­lá­za­tok egé­szí­tik ki, ame­lyek sa­já­tos szer­ke­ze­tűek. Összes­sé­gé­ben, egy hasznos és ér­té­kes szak­könyv se­gí­ti a haj­ta­tá­sos ter­mesz­tést foly­ta­tó gaz­dál­ko­dók mun­ká­ját.

Fischl G.