A növényvédő szerek – mint veszélyes anyagok – forgalmazása és felhasználása az EU tagállamokban engedélyhez kötött. Minden növényvédő szer engedélyokirat kiadását szigorú szabályok szerint végrehajtott értékelés előzi meg, melynek során a gyártó által kötelezően benyújtott dokumentációt hatósági szakértői csoportok értékelik. Növényvédő szer kizárólag abban az esetben kaphat engedélyt és kerülhet forgalomba illetve felhasználásra, ha a biztonságos felhasználás ténye bizonyított mind emberi - , mind környezet-egészségügyi szempontból. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezését, a növényvédő szerek csomagolását, tárolását és szállítását Magyarországon a 89/2004.(V.15.) FVM rendelet és módosításai szabályozzák, amelyek megfelelnek az Európai Unió szabályozásának, a 91/414/EEC, a 67/548/EEC és a 94/79/EEC rendeleteknek. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék határértékek jelenlegi nemezeti szabályozása az 5/2002.(II.22.) EüM-FVM együttes rendelet, melyet az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően a 8/2004.(II.17.) ESZCSM-FVM módosított. A rendelet minden olyan hatóanyagra átveszi az EU MRL-értéket, ahol ezt már korábban megállapították. Az EU MRL értékkel még nem rendelkező hatóanyagok esetében a nemzeti előírások, vagy a Codex Alimentarius Bizottság nemzetközi szervezet által megállapított értékek az irányadók. Ez a szabályozás a tagállamok nemzeti határértkeinek különbözősége miatt számos problémát vet fel a növényi termények tagállamok közötti kereskedelmében. Szükségessé vált egy egységes növényvédőszer-maradék szabályozási rendszer kidolgozása, melyben minden tagállam egyetértett. Az új egységes szabályozás életbelépéséig a nemzeti rendelet az irányadó.

A megengedett legmagasabb növényvédő szer maradék (MRL) fogalma
Az engedélyezési eljárás rendkívül fontos területe a növényekben, növényi terményekben és a felületükön megengedhető növényvédő szer maradék (MRL=Maximum Residue Limit) meghatározása. Az MRL érték a megfelelő hatékonyság eléréséhez szükséges, a jó mezőgazdasági gyakorlatnak (GAP= Good Agriculture Practice) megfelelő felhasználási javaslatra vonatkozik. A megengedhető legmasabb szermaradék értéket a növényvédő szer humán toxikológiai jellemzőinek és az adott tagállam fogyasztói szokásainak elemzésével a hatóság állapítja meg a gyártó által benyújtott kellő számú szermaradék vizsgálat eredményét és a gyártó javaslatát figyelembe véve. A megengedhető legmagasabb szermaradék meghatározásának alapvető szempontja, hogy az MRL nem érheti el a méregtani határértéket. Ezen túlmenően szigorú elvárás, hogy a megfelelő hatékonyságot biztosító felhasználási javaslat eredménye a növényi terményben a lehető legalacsonyabb szermaradékot eredményezze. Ez a felhasználási javaslat az engedélyokirat része, betartásával a növényvédő szer felhasználása nem veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot.
A Syngenta alapvető törekvése, hogy ahol a megfelelő hatékonyságot biztosító felhasználási javaslat lehetővé teszi, ott az MRL azonos legyen a kimutathatósági határral (0,01 mg/kg). A lehető legalacsonyabb határértéket biztosító, és hatékonysági szempontból is megfelelő felhasználási javaslatot (GAP) cégünk a készítmény több éves belső fejlesztési vizsgálatai során dolgozza ki minden egyes kultúrára, amelyben a készítmény engedélyt kaphat.