Lehota Jó­zsef : A ga­bo­na­szek­tor piac­elem­zé­se

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1500 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
134
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:
A ma­gyar me­ző­gaz­da­ság gyö­ke­res átala­ku­lás idő­sza­kát éli. Meg­vál­toz­tak és ki­for­rat­la­nok a bir­tok- és üze­mi vi­szo­nyok, s át­ren­de­ződ­tek a pia­ci-ér­té­ke­sí­té­si kö­rül­mé­nyek. A jö­ve­del­mi és fel­hal­mo­zá­si hely­zet drasz­ti­kus tő­ke­-sze­gény­ség­hez, il­let­ve tő­ke­hiány­ban a ter­me­lô­ala­pok felélé­sé­hez, a mi­nő­sé­gi átál­lás el­hú­zó­dá­sá­hoz, a ver­ti­ká­lis és ho­ri­zon­tá­lis kap­cso­la­tok fel­bom­lá­sá­hoz, át­ren­de­ző­dé­sé­hez ve­ze­tett. • Fő feladat­nak a gaz­dál­ko­dás mi­nő­sé­gi fel­té­te­lei­nek meg­te­rem­té­sét, il­let­ve a kül­ső kör­nye­zet­tel va­ló kap­cso­lat el­mé­lyí­té­sét, új ala­pok­ra he­lye­zé­sét te­kint­jük, és kor­sze­rű ér­ték­rende­ket kö­vet­ve konk­rét ered­mé­nyek­kel kí­ván­juk se­gí­te­ni a ma­gyar me­ző­gaz­da­ság ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek a fo­ko­zá­sát.
1500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

[bezárás x]