Mé­szá­ros Zol­tán és Szabóky Csa­ba : A magyarországi molylepkék gyakorlati albuma

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2500 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
180
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

ELŐSZÓ

Ha­zánk ro­var­fa­u­ná­já­nak há­rom, egyen­ként csak­nem tíz­ezer fajt szám­lá­ló rend­je van: a bo­ga­rak (Coleoptera), a hár­tyás­szár­nyú­ak (Hymenoptera) és a két­szár­nyú­ak (Diptera). Utá­nuk kö­vet­kez­nek mint­egy né­gyez­res faj­szám­mal a lep­kék (Lepidoptera).

A lep­kék rend­je ha­gyo­má­nyos fel­fo­gás sze­rint két cso­port­ra (nem iga­zán al­rend­re) oszt­ha­tó: ezek a „nagy­lep­kék” (Macrolepidoptera) és a „moly­lep­kék” (Microlepidoptera). A két cso­port ará­nya mint­egy 45% : 55%, va­gyis a moly­lep­kék faj­szá­ma nagyobb, mint a nagy­lep­ké­ké.

A mint­egy 2200 molylepkefaj a mai fel­fo­gás sze­rint 59 csa­lád­ba tar­to­zik. Van­nak köz­tük kis faj­szá­mú csa­lá­dok, alig né­hány faj­jal, és van­nak na­gyok, több száz faj­jal.
Ki­ad­vá­nyunk cél­ja ket­tôs: egy­részt sze­ret­nénk be­mu­tat­ni min­den csa­lá­dot oly mó­don, hogy is­mer­tet­jük egy jel­leg­ze­tes fa­ját ak­kor is, ha en­nek nincs gya­kor­la­ti je­len­tô­sé­ge, vagy csak ke­ve­set tu­dunk ró­la. Más­részt a kár­te­vô fa­jo­kat is­mer­tet­jük.

Hogy mi­lyen kár­te­vô­ket? Le­he­tô­ség sze­rint min­den ha­zai szán­tó­föl­di, ker­té­sze­ti, er­dé­sze­ti, rak­tá­ri és ház­tar­tá­si kár­te­vôt. Így fa­ja­ink szá­ma megközelíti a száz­het­ve­net, ami a ha­zai fa­u­ná­nak csak­nem tíz szá­za­lé­kát je­len­ti.

Ki­ad­vá­nyunk imágócentrikus, úgy is mond­hat­nánk, hogy lepkecentrikus. A lep­kék­rôl tus­rajz­ok ké­szül­tek, ezek a raj­zok ala­po­san fel­na­gyít­ják az ap­ró moly­lep­ké­ket. Mi­vel a raj­zok töb­bé-ke­vés­bé azo­nos mé­re­tű­ek, a raj­zok mel­lett meg­ad­juk a pre­pa­rált – ki­fe­szí­tett – moly­lep­ke va­lós szárny­fesz­tá­vol­sá­gát.
Rö­vi­den is­mer­tet­jük az egyes fa­jok el­ter­je­dé­si te­rü­le­tét és élet­mód­ját: éves nem­ze­dék­szá­mát, te­le­lé­si mód­ját (mi­lyen for­má­ban és hol te­lel), tápnövény­körét. A faj is­mer­te­té­sét gaz­da­sá­gi je­len­tô­sé­gé­vel, eset­le­ges kár­té­te­lé­vel fe­jez­zük be.

Ki­ad­vá­nyun­kat kéz­be vé­ve min­den­ki­ben fel­ve­tô­dik, hogy a ké­pek mi­ért fe­ke­te-fe­hé­rek, jobb len­ne ta­lán – és szebb is len­ne – szí­nes fény­ké­pet lát­ni. En­nek fô oka, hogy ami­kor az al­bum öt­le­te meg­szü­le­tett, a raj­zok na­gyob­bik ré­sze már ké­szen volt, s ezek­re a raj­zok­ra épí­tet­tünk. Meg­szer­keszt­ve a faj­név­sort, már „csak­” pó­tol­ni kel­lett a hi­á­nyo­kat. Per­sze ez is csak­nem egy évet vett igény­be.
Elô­nyük is van ezek­nek a ké­pek­nek. Szá­mos olyan moly­lep­ke van, amely rend­kí­vül vál­to­zé­kony, akár tu­cat­nyi kü­lön­bö­zô szí­nűt is te­he­tünk egy­más mel­lé. S mi­vel a kü­lönb­sé­ge­ket a szí­nek ad­ják, eze­ket a kü­lönb­sé­ge­ket egy tus­rajz „ki­egyen­lí­ti”.
Sze­re­tet­tel ajánl­juk mun­kán­kat min­den ér­dek­lő­dő­nek.

Mé­szá­ros Zol­tán és Szabóky Csa­ba

Budapest, 2005. január


2500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Lepkék – Lepidoptera     
    Aranyszárnyú ősmolyok  –  Micropterigidae
    Ősmolyok – Eriocraniidae     
    Gyökérrágó őslepkék  – Hepialidae    
    Törpemolyok – Nepticulidae   
    Aprómolyok  – Opostegidae   
    Fényesszárnyú molylepkék  – Heliozelidae     
    Hosszúcsápú tőrösmolyok  – Adelidae    
    Sárgás virágmolyok  – Prodoxidae     
    Ércfényű virágmolyok  – Incurvariidae   
    Foltaknás sörtésmolyok  – Tischeriidae   
    Ruhamolyok  – Tineidae   
    Zsákosmolyok  – Lypusidae   
    Csőzsákos molyok  – Psychidae   
    Bronzmolyok  – Roeslerstammidae        
    Legyezősmolyok  – Douglasiidae   
    Szemtakarós bordásmolyok – Bucculatricidae      
    Keskenyszárnyú molyok  – Gracillariidae      
    Pókhálós molyok  – Yponomeutidae      
    Íveltszárnyú tarkamolyok  – Ypsolophidae    
    Tarkamolyok  – Plutellidae   
    Hegyesszárnyú tarkamolyok  – Acrolepiidae   
    Szakállasmolyok – Glyphipterigidae   
    Aranyszárnyú molyok  – Heliodinidae   
    Szulákmolyok  – Bedelliidae   
    Feketemolyok – Ethmiidae    
    Ezüstös fehérmolyok  – Lyonetiidae   
    Laposmolyok  – Depressariidae   
    Fűaknázómolyok  – Elachistidae   
    Lándzsás tündérmolyok  – Agonoxenidae   
    Rózsás díszmolyok  – Deuterogoniidae   
    Zöldszárnyú molylepkék  – Scytrididae   
    Tavaszi molyok  – Chimabachidae   
    Díszmolyok  – Oecophoridae    
    Hindu molyok  – Lecithoceridae    
    Lándzsásmolyok  – Batrachedridae    
    Zsákhordó molyok  – Coleophoridae   
    Lándzsásszárnyú molyok  – Momphidae   
    Avarevő molyok  – Blastobasidae   
    Rétimolyok  – Pterolonchidae   
    Avarmolyok  – Autostichidae   
    Erdei díszmolyok  – Amphisbatidae   
    Tündérmolyok  – Cosmopterigidae   
    Sarlósajkú molyok  – Gelechiidae   
    Csigalepkék  – Limacodidae   
    Füstösszárnyú molyok  – Heterogynidae   
    Csüngőlepkék  – Zygaenidae    
    Pusztamolyok – Brachodidae    
    Üvegszárnyú lepkék  –  Sesiidae        
    Farontólepkék  – Cossidae   
    Sodrómolyok  – Tortricidae   
    Levélmolyok  – Choreutidae    
    Nyárfamolyok  –  Urodidae    
    Csillogó molyok  – Schreckensteiniidae   
    Íveltszárnyú molyok  – Epermeniidae   
    Bogyórágó molyok – Carposinidae   
    Tollasmolyok  – Pterophoridae   
    Soktollú molyok  – Alucitidae   
    Ablakos molyok  – Thyrididae   
    Fényiloncafélék  – Pyralidae    
        Galériás molyok  –  Galleriinae   
        Valódi fényiloncák  – Pyralinae   
        Karcsúmolyok  – Phycitinae    
        Fűgyökérrágó molyok  – Crambinae   
        Vízimolyok  – Acentropinae    
        Dudvamolyok  – Evergestinae   
        Tűzmolyok  – Pyraustinae  

[bezárás x]