Szűcs Mária : Agrár - Hitel - Politika

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2500 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

Ez a könyv egy kísérlet arra, hogy az agrárszabályozás két fontos eleméről, az állami kezességvállalásról és a kamattámogatásról áttekintést nyújtson.


2500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tar­ta­lom­jegy­zék

Előszó       
1.    Az ál­la­mi tá­mo­ga­tá­sok sze­re­pe              
2.    Hi­tel és biz­to­sí­té­kai  
    
    2.1.    Hi­tel         
    2.2.    Ke­zes­sé­gek      
    2.3.    Hi­tel­ga­ran­cia-rend­sze­rek        
    2.4.    Hi­tel­ga­ran­cia Zrt.      
    2.5.    Ag­rár-Vál­lal­ko­zá­si Hi­tel­ga­ran­cia Ala­pít­vány       
    2.6.    MFB Rt.     
    2.7.    Fi­nan­szí­ro­zá­si rend­sze­rek a vi­lág­ban     
3.    Ha­zai tá­mo­ga­tá­si prog­ra­mok        
4.    Az Eu­ró­pai Unió előírá­sai men­tén    

    4.1.    „Ki­te­kin­tés”   
    4.2.    A me­ző­gaz­da­sá­gi ál­la­mi tá­mo­ga­tá­sok főbb előírá­sai
    4.3.    Ke­zes­ség­vál­la­lás       
    4.4.    Tá­mo­ga­tá­si jog­cí­mek       
        Ag­rár „de minimis”      
        Cso­port­men­tes­sé­gi ren­de­let      
        Kár kom­pen­zá­lá­sá­ra adott tá­mo­ga­tá­sok        
        Rö­vid le­já­ra­tú hi­te­lek        
        Ne­héz hely­zet­ben lé­vő vál­lal­ko­zá­sok meg­men­té­sé­hez
            és szer­ke­zet­átala­kí­tá­sá­hoz nyúj­tott tá­mo­ga­tá­sok     
        Be­ru­há­zá­si tá­mo­ga­tá­sok         
5.    A ha­zai jo­gi hát­tér ano­má­liái      
    5.1.    Az ál­lam­ház­tar­tás­ról szó­ló tör­vény      
    5.2.    Vég­re­haj­tá­si ren­de­le­tek      
6.    Kö­vet­kez­te­té­sek és a jö­vő út­ja      
    6.1.    Tá­mo­ga­tás­po­li­ti­ka hi­bái/ja­ví­tan­dó ré­szei   
    6.2.    A jö­vő út­jai       
        Ke­zes­ség­vál­la­lás        
        Biz­to­sí­tás     
        Fak­tor­ing        
7.    Utó­szó    
8.    Iro­da­lom­jegy­zék       

[bezárás x]