Ángyán József : Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1800 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
mm x mm
Leírás:

A magyar mezőgazdaság és vidék előtt többféle fejlődési út áll, ám hogy melyik lenne a legmegfelelőbb, az még mindig hangos viták tárgya. Milyen fejlődési irányok következhetnek hazánk természeti adottságaiból, közeli és távoli múltbeli tradicíóinkból? Milyen mozgásteret szabnak e tekintetben számunkra hazai viszonyaink és az európai törekvések? Ezeket és ehhez szorosan kapcsolódó kérdésekre keresi a választ a könyv szerzője.


1800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tar­ta­lom­

BEVEZETÉS     
   
1.     Az eu­ró­pai ag­rár­mo­dell     
    1.1.    Kiala­ku­lá­sá­nak fo­lya­ma­ta, ál­lo­má­sai       
    1.1.1. Par­la­gos, le­gelő-erdővál­tó föld­mű­ve­lé­si rend­szer      
    1.1.2. Uga­ros föld­mű­ve­lé­si rend­szer (nyo­má­sos gaz­dál­ko­dás)     
    1.1.3. Ve­tés­vál­tó föld­mű­ve­lé­si rend­szer      
    1.1.4. A mezőgaz­da­ság ipa­ro­sí­tá­sa, ipar­sze­rű mezőgaz­dál­ko­dás      
    1.1.5. A fejlődés eu­ró­pai ál­lo­má­sai a XX. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben     
    1.2.    Alap­ja és hát­te­re: a fenn­tart­ha­tó­ság és az ökoszociális piac­gaz­da­ság      
    1.2.1. A fenn­tart­ha­tó­ság és mezőgaz­da­sá­gi is­mér­vei      
    1.2.2. Az ökoszociális piac­gaz­da­ság mint a fenn­tart­ha­tó­ság esz­kö­ze    
    1.2.3. Az ökoszociális piac­gaz­da­ság mint tár­sa­da­lom­po­li­ti­kai mo­dell       
    1.2.4. Az ökoszociális ag­rár­po­li­ti­ka mint az eu­ró­pai mezőgaz­da­sá­gi mo­dell meg­va­ló­sí­tá­sá­nak esz­kö­ze      
    1.3.    Ér­ték­vá­lasz­tá­sa, alap­pil­lé­rei, mul­ti­funk­cio­ná­lis összetevői       
    1.4.    Esé­lyei, ne­héz­sé­gei a mul­ti­na­cio­ná­lis, globalizációs ér­de­kek há­ló­já­ban      
    1.4.1. Globalizációs ve­szé­lyek    
    1.4.2. Eu­ró­pai  felis­me­ré­sek és tö­rek­vé­sek     
    1.4.3. Kö­vet­kez­te­té­sek      
    1.5.    Az eu­ró­pai fo­lya­ma­tok je­lentősége ré­giónk­ban       
    1.6.    A ha­té­kony­ság di­men­ziói eu­ró­pai szem­mel, avagy: „Mondd, te mit vá­lasz­ta­nál?”       

2.  Az ipar­sze­rű mezőgaz­dál­ko­dás kri­ti­ká­ja       
    2.1.    Alap­el­ve: a füg­get­le­ne­dés       
    2.2.    Jellemzői, alap­mód­sze­rei      
    2.3.    Ered­mé­nyei     
    2.4.    Alap­prob­lé­mái      
    2.5.    Tel­je­sít­mé­nyei­nek minősítése a több­funk­ciós mezőgaz­da­ság cél­jai szem­pont­já­ból      
    2.5.1. A termékminőség, humánegészségügyi és kör­nye­ze­ti koc­ká­za­tok     
    2.5.2. Az ener­ge­ti­kai és tár­sa­dal­mi ha­té­kony­ság: fosszi­lis ener­gia­igény kont­ra fog­lal­koz­ta­tás       
    2.5.3. A brut­tó és a net­tó nö­ve­ke­dés el­vá­ló trend­je      
    2.5.4. Kör­nye­ze­ti ha­tá­sok       
   
3.  kör­nye­zet- és táj­gaz­dál­ko­dás: a több­funk­ciós mezôgaz­dál­ko­dás      
    3.1.     Fo­gal­ma 
    3.2.     Alap­el­ve: az al­kal­maz­ko­dás     
    3.3.     Kri­té­riu­mai, jellemzôi     
    3.4.     Alap­ele­mei és esz­kö­zei       
    3.4.1. A táj- il­let­ve föld­hasz­ná­la­ti rend­szer     
    3.4.2. Kör­fo­lya­ma­tok­ra épülő agrárökoszisztémák hasz­ná­la­ta       
    3.4.3. A diverzitást (sok­szí­nű­sé­get) védő, spe­ciá­lis minőséget előál­lí­tó és fog­lal­koz­ta­tást biz­to­sí­tó
gaz­dál­ko­dá­si rend­sze­rek al­kal­ma­zá­sa          
    3.4.4. Al­kal­maz­ko­dás a táj­hoz és a termőhely­hez       
    3.4.5. A biodiverzitást fenn­tar­tó ál­lat­tar­tás       
    3.4.6. A nö­vény­ter­mesz­tés és az ál­lat­tar­tás kap­cso­la­ta, össz­hang­ja      
    3.4.7. Irány­vál­tás a mezőgaz­da­sá­gi ku­ta­tás-fej­lesz­tés, ok­ta­tás, kép­zés, ne­ve­lés te­rén       
    3.4.8. Gaz­da­ság­po­li­ti­kai irány­vál­tás szor­gal­ma­zá­sa       
    3.5.    Szem­pont­jai­nak üze­mi szin­tű in­teg­rá­lá­sa a mezőgaz­da­sá­gi bir­tok­ter­ve­zés­ben       
    3.5.1. A bir­tok­ter­ve­zés alap­el­vei      
    3.5.2. A bir­tok­ter­ve­zés szereplôi    
    3.5.3. A bir­tok­ter­ve­zés fo­lya­ma­ta      
    3.5.4. A hely­szín ter­ve­zé­se, ér­té­ke­lé­se       
    3.5.5. A föld­hasz­ná­lat ter­ve­zé­se       
    3.5.6. A bir­tok lé­te­sít­mé­nyei­nek ter­ve­zé­se      
    3.5.7. A köz­gaz­da­sá­gi ter­ve­zés      
    3.5.8. Kö­vet­kez­te­té­sek, ja­vas­la­tok      
    3.6.    Ma­gyar ke­re­te: a Nem­ze­ti Ag­rár-kör­nye­zet­vé­del­mi Prog­ram      
    3.6.1. A prog­ram ke­re­tei és cél­ki­tű­zé­sei      
    3.6.2. A prog­ram szer­ke­ze­te, al­ko­tó­ele­mei és cél­prog­ram­jai   
    3.6.3. Mű­kö­dés­mód­ja, tá­mo­ga­tá­si rend­sze­re     
    3.6.4. A mű­köd­te­tés, mo­ni­to­ro­zás és ér­té­ke­lés in­téz­mény­rend­sze­re      
    3.6.5. Hely­ze­te és az in­dí­tá­sá­val kap­cso­la­tos teendők    

4.  Összeg­zés, ki­te­kin­tés       
    4.1.    „Mo­dern kétpártiság”      
    4.2.    Az ipar­sze­rű „agrobiznisz”       
    4.3.    A több­funk­ciós „agrikultúrta”      
    4.4.    Ma­gyar ke­re­te: az NAKP      
    4.5.    Az eu­ró­pai ag­rár­mo­dell és meg­va­ló­sí­tá­sá­nak esé­lyei       

5.  Mel­lék­le­tek     
    5.1.    A 2253/1999. (X. 7.) kor­mány­ha­tá­ro­zat a Nem­ze­ti Ag­rár-kör­nye­zet­vé­del­mi Prog­ram­ról és a be­ve­ze­té­sé­hez szük­sé­ges intézkedésekről       
    5.2.    Az Or­szág­gyű­lés Kör­nye­zet­vé­del­mi Bi­zott­sá­gá­nak 3/2001 (VI.18.) szá­mú tá­jé­koz­ta­tó­ja a 2253/1999. szá­mú
Kor­mány­ha­tá­ro­zat­tal el­fo­ga­dott Nem­ze­ti Ag­rár-kör­nye­zet­vé­del­mi Prog­ram (NAKP) be­ve­ze­té­se tár­gyá­ban ho­zott bi­zott­sá­gi ál­lás­fog­la­lás­ról    

Fel­hasz­nált és továbbvivő iro­da­lom

[bezárás x]