Teruo Higa : Forradalom a Föld megmentéséért

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
3390 Ft,-
ISBN:
978-963-502-867-2
Oldalak száma:
168
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A parányi élőlények ereje: Effektív mikroorganizmusok (EM)

Problémamegoldók és mindentudók a földművelésben és kertészeti termesztésben, háztartásban, környezetvédelemben, iparban éppúgy, mint gyógyászati problémák esetén. Ebben a könyvben az úgynevezett effektív és hasznos mikroorganizmusok, röviden EM, bámulatos sikereiről van szó. Ez egy multi-mikróba-keverék, melyet e könyv szerzője a japán agrártudós és egyetemi tanár, Dr. Teruo Higa talált meg a maga specifikus összetételében. Évek hosszú során folytatott kísérleteinek a sikere 1981 őszi estéjén következett be. E könyv olvasásakor érthetővé válnak a fontosabb részletek, hogyan nyújt az EM a mezôgazdaságban lehetôséget arra, hogy mindenféle talajtípust, a sivatagot is beleértve, művelhető földdé változtasson, melyen az eddiginél sokkal magasabb terméshozamok érhetők el. Mindez mindenféle rovarölő szer, vegyszer és műtrágya nélkül. Szerénytelenül hangzana, hogy ilyesmit állítok, mégis úgy tűnik, hogy az EM használata nyújtja a biogazdálkodás számára az ideális, természetes módszert, amiről oly rég álmodunk, és azt remélem, hogy egy napon globális méretekben fogják használni. Szilárd meggyőződésem, hogy az EM-módszerek általános használata a mezőgazdaságban mindenkinek lehetôvé teszi, hogy boldogan éljen. Mindenki személyes boldogságának a megvalósulása pedig olyan pozitív mozgást indítana el, amely a konfrontáción és konkurencián alapuló szociális rendből elmozdítana bennünket egy olyan világ felé, melyben mindenki számára érvényesülne a jólét és együttélés. Ha ezt el tudnánk érni, ez egy olyan kor végét jelentené, melyben a katonai dominancia elve uralkodik. „A mikroorganizmusok világára kell irányítanunk a tekintetünket, ezekre a parányi élőlényekre, melyek jelenléte és tevékenysége megtartja életünket.”

Prof. Dr. Teruo Higa

 

3390 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tar­ta­lom­jegy­zék

Előszó        
Be­ve­ze­tés  
     
Anabiotikus mik­roor­ga­niz­mu­sok hi­he­tet­len re­ge­ne­rá­ciós ké­pes­sé­ge        
A vi­lág 10 mil­liárd la­ko­sá­nak táp­lá­lé­ka        
A mik­roor­ga­niz­mu­sok „kövesd-a-vezért” haj­la­ma        
Prob­lé­ma­megol­dók és min­den­tu­dók a kony­hai hul­la­dék­tól a kör­nye­zet­szennye­zé­sig         
Növekvő érdeklődés a gyó­gyá­szat te­rén        
Együtt­élés és jó­lét min­den­ki­nek, kon­ku­ren­cia he­lyett         
Meg­jegy­zé­sek        

EM, az át­fo­gó megol­dás min­den táp­lál­ko­zá­si prob­lé­má­ra         
„Az össze­té­te­len mú­lik!”- Sze­ren­csés vé­let­len és egy ta­lál­mány         
A vegy­sze­rek és műt­rá­gyák nap­jai meg van­nak a mezőgaz­da­ság­ban szám­lál­va        
Ér­tel­met­len ag­rár­po­li­ti­ka, mely gyár­tók­nak és fel­hasz­ná­lók­nak egyaránt árt         
Élet­te­len ta­laj, élet­te­len em­be­rek        
An­tioxi­dá­ció: a kör­nye­zet­szennye­zés le­küz­dé­sé­nek fon­tos tényezője        
Kettős ha­tás: kór­oko­zók le­küz­dé­se és a hasznos ro­va­rok erőtel­je­sebb sza­po­ro­dá­sa        
Az EM há­rom­szo­ros előnye: fo­lya­ma­tos be­ta­ka­rí­tás, ered­mé­nye­sebb
harc a gyom­nö­vé­nyek el­len és ma­ga­sabb ter­més­ho­zam        
Az erő, amely min­den ta­lajt termővé tesz        
Ja­pán mezőgaz­da­sá­gi szer­ke­ze­tét meg kell újí­ta­ni, ha la­kos­sá­ga élet­ben akar ma­rad­ni        
Bőséges táp­lá­lék­el­lá­tás meg­ment­he­ti a Föl­det        
EM: hiány­zó tényező az or­ga­ni­kus mezőgaz­da­sá­gi ter­me­lés­ben         
Az ipa­ri for­ra­da­lom óta ta­lán a leg­na­gyobb át­tö­rés a vál­to­zá­sok te­rén        
Meg­jegy­zé­sek            

Kör­nye­ze­ti prob­lé­mák megol­dá­sa        
Meg­lepő 90%-os költ­ség­csök­ken­tés        
A szer­ves hul­la­dék irán­ti ke­res­let nem csök­ken, ha­nem nő        
A kel­le­met­len szag meg­szün­te­té­se az ál­lat­tar­tás­ban rö­vid időn be­lül         
Az el­hasz­nált víz új­ra­hasz­no­sí­tá­sa meg­szün­te­ti a víz­hiányt        
EM és fo­lyóink tisz­tí­tá­sa        
Szer­ma­rad­vá­nyok ki­kü­szö­bö­lé­se a mezőgaz­da­ság­ban        
Klór he­lyett EM az uszo­dák­ban        
Mik­roor­ga­niz­mu­sok élet­fon­tos­sá­gú sze­re­pe a ter­mé­szet­ben        
Az ózon­ré­teg fo­lya­ma­tos sé­rü­lé­sé­nek megaka­dá­lyo­zá­sa        
A „japán út” anachronizmusa        
Az éhinség és sze­gény­ség csök­ken­té­se az af­ri­kai kon­ti­nen­sen        
Ho­gyan tud­ják megol­da­ni az ef­fek­tív mik­roor­ga­niz­mu­sok a kör­nye­ze­ti
prob­lé­má­kat?        
El kell ter­jed­niük az ef­fek­tív mik­roor­ga­niz­mu­sok­nak, ha meg akar­juk a vi­lá­got men­te­ni        
Meg­jegy­zé­sek        

Kiút az ál­dat­lan ál­la­pot­ból a gyó­gyá­szat te­rén        
A gyó­gyí­tás­nak ha­nyat­ló ipar­nak kel­le­ne len­nie        
Sa­ját fe­lelősségünk el­dön­te­ni, mi ke­rül­jön a szer­ve­ze­tünk­be és mi ne         
Egy­re idősebbek le­szünk, de a rossz egész­sé­gi ál­la­pot még min­dig szo­ciá­lis prob­lé­ma        
Az an­tioxi­dá­ció gyó­gyí­tó ere­je        
Or­vo­si bi­zo­nyí­té­kok        
Miért lesz­nek a do­há­nyo­sok kö­zül né­há­nyan rá­ko­sak, má­sok vi­szont nem         
Az ener­gia­fa­ló rák és az an­tioxi­dán­sok, mint leg­na­gyobb el­len­sé­gei         
Szel­le­mi és lel­ki be­teg­sé­gek­nél ha­son­ló­kép­pen ak­tív oxi­gén ke­let­ke­zik         
Egész­ség re­ge­ne­ra­tív mik­roor­ga­niz­mu­sok­kal         
Meg­jegy­zé­sek         

Egy tár­sa­da­lom felépí­té­se, amely min­den­ki együtt­élé­sé­re és jó­lé­té­re épül        
Mezőgaz­da­ság és nö­vény­ter­mesz­tés: szen­ve­dé­lyem gyer­mek­ko­rom­tól fog­va         
A gya­kor­lat nél­kü­li el­mé­let az el­mé­let nél­kü­li gya­kor­lat­tal szem­ben
és a man­da­ri­nok si­ke­res ter­mesz­té­se Okinawán        
A szo­ciá­lis átala­ku­lás ide­je: a kon­ku­ren­ciá­tól a si­ke­res együtt­műkö­dé­sig        
Táp­lá­lék, egész­ség, kör­nye­zet: nem sza­bad, hogy alá le­gye­nek vet­ve a kon­ku­ren­cia el­vé­nek        
A hi­te­les­ség is­mér­ve: po­zi­tív előnyök elér­hető ára­kon        
A tár­sa­da­lom túl­zott ter­hei­nek csök­ke­né­se        
A mezőgaz­da­ság­ban és nem a gyó­gyá­szat­ban van­nak a nagy pén­zek         
A prio­ri­tá­sok sor­rend­je: először a prob­lé­ma­megol­dás, az­tán a tu­dás fel­hal­mo­zá­sa        
Egy ideá­lis tár­sa­da­lom felépí­té­se        
Meg­jegy­zé­sek        

Egy for­ra­dal­mian új tech­no­ló­gia
EM-kerámia  
       
Mik­roor­ga­niz­mu­sok, ame­lyek 700 °C fo­kos hőmér­sék­le­ten is élet­ben ma­rad­nak         
Vég­te­len sok le­hetőség és gya­kor­la­ti­lag szám­ta­lan fel­hasz­ná­lá­si te­rü­let az EM-kerámia szá­má­ra        
Az EM-nek re­ge­ne­rá­ló mág­ne­ses rez­gé­se van, amely tá­mo­gat­ja az élet­fo­lya­ma­to­kat        
Az an­tioxi­dá­ció fel­fris­sí­ti a túl hosszan tá­rolt élel­mi­sze­re­ket és ré­gi tár­gya­kat        
Az EM-kerámia jobb minőségű ivó­vi­zet je­lent és ha­té­ko­nyabb víz­tisz­tí­tást         
Az EM-kerámia hosszabb élet­tar­ta­mot ered­mé­nyez az ipa­ri anya­gok­nál        
Min­den­ki­nek ré­sze­sül­nie kell az EM előnyeiben        

Utó­irat        
Meg­jegy­zé­sek        

Élet­raj­zi ada­tok  

 

[bezárás x]