Tasnádi Róbert : Haltakarmányozás a gyakorlatban

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
800 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A hal­ta­kar­má­nyo­zás ön­ma­gá­ban kö­rül­ha­tá­rol­ha­tó sza­kis­me­re­te­ken ala­pul, sa­ját fo­gal­mi és ér­tel­me­zé­si rend­sze­re van. Ám a gya­kor­lat­ban már nem ön­ál­ló tu­dás­anyag, mert az ered­mé­nyes­sé­ge csak a hal­te­nyész­tés más mű­ve­le­tei­vel együtt ér­vé­nye­sül. Ez az oka, hogy a tó­gaz­da­sá­gi tech­no­ló­gia fejlôdése so­rán a haltenyésztôk csak olyan ta­kar­má­nyo­zá­si el­já­rá­so­kat fo­gad­tak be, vagy tűr­tek meg, ame­lyek a hal­te­nyész­té­si mód­sze­rek tel­jes­sé­gét, össze­han­golt ki­vi­te­le­zé­sét tá­mo­gat­ták, és mind­azo­kat az újí­tá­so­kat mellôzték vagy ki­zár­ták a gya­kor­lat­ból, me­lyek nem har­mo­ni­zál­tak a tech­no­ló­gia összes­sé­gé­vel.800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Előszó (Dr. Woynarovich Elek) 
      
1.    Történeti visszapillantás     
    
2.     A haltest és a haltáplálék
    
2.1. A haltest összetétele       
2.2. A táplálék alkotórészei     
2.3. Fontosabb tógazdasági halaink természetes táplálékai 
   
3.    A takarmányozás szervezése        
3.1. A takarmányhozam meghatározása      
3.2. A takarmány-együttható (TE)    
3.2.1. Takarmányozási terv készítése a TE-val      
3.2.2. A napi takarmányozás végrehajtása a TE-val         
3.2.3. A takarmányozás év végi értékelése a TE-val       
3.3. A keményítőérték (k.é.)       
3.4. A metabolizálható energia (ME)      
3.4.1. A ponty ME igénye       
3.4.2. A napi takarmányozás irányítása a ME-val    

4.    A takarmányozás évközi feladatai      
5.    Köszönetnyilvánítás

[bezárás x]