Kovács János : Társadalompolitika - Szociálpolitika

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
3100 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A könyv célja, hogy összefüggést mutasson a társadalmi jelenségek között, feltárja a szociálpolitikai gondoskodás helyét, szerepét, lehetőségeit és kötöttségeit, egyúttal segítse is az olvasót az eligazodásban, egyéni életének jobbá, társadalmi létezésének tudatosabbá tételében.

Kovács János3100 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Előszó  

I.     A szociálpolitika alapfogalmai, helye, szerepe a társadalom életében     
    1.    A szociálpolitika tartalma    
    2.    a szociálpolitika viszonya a társadalmi alrendszerekhez      

II.     Szociálpolitika a társadalomtudományok rendszerében      
    1. A kapcsolódó társadalomtudományok történeti kialakulása       
    2. Kapcsolódás a szociológiához    
    3. Kapcsolódás a gazdaságpolitikához   
    4. Kapcsolódás a társadalompolitikához    

III.     A szociális gondoskodás történeti összefoglalása, a szociálpolitika korszakai      
    1.    Szociális gondoskodás az Ókorban      
        1. Mezopotámia      
        2. Egyiptom      
        3. Inka Birodalom      
        4. Az ókori Kína    
        5. Görög városállamok     
        6. Római Birodalom     
    2. Szociális felelősség a középkorban      

IV. A jóléti állam ideológiájának megjelenése    
    1. A piac önszabályzó mechanizmusának csődje      
    2. Európai szociális integráció       

V.     Szociális ellátási formák Magyarország korábbi történelmi korszakaiban 
      
    1.    Szociális ellátás az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában       
    2.    A szociális ellátás helyzete a két világháború közötti időszakban       
    3.    A szociális ellátás gyakorlata 1945-től az 1989-es rendszerváltozásig     
        terjedő időszakban       

VI.     Szocializáció            
    1. A szocializáció jelentősége a szociálpolitikában      
    2. A személyiség kifejlődése, a társadalmi lénnyé válás folyamata       
    3. A szociális tanulás, szociális befolyásolás jellemzői       
    4. A szocializáció színterei      
        1. Családi szocializáció       
        2. Társadalmi szocializáció      
        3. Társasági szocializáció      
        4. Vallási szocializáció    
        5. Pártéleti szocializáció     
        6. Munkahelyi szocializáció     
    5. A szocializációs zavarok következményei      
    
VII. Szociálpolitika szerepe a munka világában        
    1.     Az alapjogok szerepe a munka és a szociálpolitika kapcsolódásában       
        1. Egyenlőségi alapjogok       
        2. Politikai szabadságjogok       
        3. Gazdasági, kulturális- és szociális alapjogok      
    2.     Az érdekvédelem fejlődése     
        1. A szociálpolitika és a szociális kohézió viszonya        
        2. A dolgozói érdekvédelmi szervezetek kialakulása, helye, szerepe    
        3. A szociáldemokrata pártok sajátos szerepe       
    3.     Állami kényszer megjelenése a munkahely teremtés folyamatában       

VIII. A szociálpolitika és a gazdaságszociológia összefüggés-rendszere       
    1.     A gazdasági tevékenység társadalomformáló szerepe      
    2.     Az értékteremtés és elosztás visszásságai       
    3.     Gazdaságtípusok és szociális problémáik      
    4.     Az állami szociálpolitika és eszközei       

IX.     Szegénység – sérülékenység – szociális háló viszonyrendszer       
    1.     Szegénység          
        1. táplálkozási szint szerinti szegénység megállapítás       
        2. A társadalom jövedelmi szintjéhez való viszonylagosság alapján
            meghatározható szegénység        
        3. A jövedelemszabályozás befolyásolási pontjai        
    2.     Sérülékenység     
    3.     Szociális háló       

X.     Nemzeti, kisebbségi és etnikai hátrányok szociálpolitikai kezelése      
    1.     Fő etnikai alapú társadalomalkotó közösségek       
        1.     Állam        
        2.        Nemzet           
        3.     Nemzetiség       
        4.     Kisebbség      
        5.     Etnikum          
        6.     Nem közösségalkotó másság       
        7.     Nép               
    2. Népcsoporti, kulturális-, ideológiai és egyéb másság     
        1.     Népcsoporti másság       
            1.1. Nemzetiségi másság       
            1.2. A cigányság helyzete Magyarországon       
                –    Nemzetközi kitekintés, jellemző szokások     
                    –    Rendszerváltozás hatásai     
                     –    Szociális rászorultság a cigányság körében   
        2. Kulturális másság       
        3. Ideológiai másság        
    3. Kisebbségpolitika       

XI. A szociálpolitikai gondoskodásra különösen rászoruló társadalmi csoportok 
    1.    Szociálpolitikai gondoskodásra szorulás csoportosítása     
    2.    Kiemelt szociálpolitikai gondoskodásra szoruló társadalmi csoportok      
        1.    Állami gondozásban részesülők, árvák ellátása, az állami nevelésből kikerültekről való gondoskodás       
        2.    Fogyatékosok, tartós betegek       
        3.    Büntetés végrehajtásból szabadultak     
            3.1.    Előzmények   
            3.2.    Bűn-bűnhődés aránya az igazságszolgáltatási folyamatban       
            3.3.    A szociális gondoskodás feladatai a szabadságvesztésből szabadulók esetében    
        4.    Hajléktalanok      
        5.    Bevándorlók, menekültek      

XII.     Társadalmi működési hiányosságok szociális gondoskodást gerjesztő hatása és a szociális ellátások rendszere        
        1. Társadalmi működési hiányosságok, és szociális gondoskodást gerjesztő hatásuk      
        2.     Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
            1. A törvény főbb intézkedési területei 
            2. A szociális törvény által nem szabályozott egyéb szociális  ellátások     
            3. Az 1993. évi III. törvényhez kapcsolódó egyéb jogszabályok  

XIII.     A magyar társadalom- és szociálpolitika kapcsolódása az EU rendszeréhez   
        1.    A szociálpolitikai kérdések megítélésének változásai az EU-ban       
        2.    Az EU szociálpolitikai törekvései      
        3.    A szociális gondoskodás fő célkitűzései        
        4.    Az EU szociálpolitikájának társadalmi-gazdasági alapjai       
        5.    A tőke, az áruk, a szolgáltatás és a munkaerő szabad áramlásának elve és a szociálpolitikai célrendszer kapcsolata      
        6.    Az Európai Szociális Modell    
        7.    A népességszám alakulása, mint a társadalmi fejlődés indikátora       
        8.    A szociális gondoskodás főbb területeinek összehasonlítása         
            1. A szociális gondoskodás rendszerének összehasonlítása        
            2.     A szociális gondoskodás egyes területeinek összehasonlítása           
                2.1. Munkajog      
                2.2. Foglalkoztatáspolitika       
                2.3. Szociális párbeszéd        
                2.4. Nők esélyegyenlősége       
                2.5. Társadalmi kirekesztődés elleni fellépés       
                2.6. Munkahelyi biztonság- és egészségvédelem     
                2.7. Nyugellátás      

XIV.     Szociális igazgatás és szociális munka  
        1.     Szociális igazgatás        
            1. A szociális igazgatás jogi keretei        
            2. A szociális igazgatás szervezete       
        2.     Szociális munka, mint szakma       
            1. A szociális munka, mint szakma      
            2. A szociális munka fő funkciói       
            3. A szociális munkában alkalmazott eljárások     

Felhasznált irodalom      
Függelék: Szociálpolitikai alapfogalmak és kifejezések

[bezárás x]