Chikán Ágnes : Levelek a tudás fájáról

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1900 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
176
Könyv mérete:
120x200 mm x mm
Leírás:

Beszélgetések hívő természetkutatókkal

„Nincs em­ber, aki, előbb vagy utóbb, ne gon­dol­kod­na el az élet értel­mén, azon, hon­nan jö­vünk, hová tar­tunk… De elég érez­ni is azt, hogy va­la­mi egy­re in­kább hiány­zik min­den­nap­jaink­ból: a rend, a csend, a meg­nyug­vás. Hova, ki­hez for­dul­ha­tunk eb­ben az ér­ték­rend­jé­ben oly ku­sza, te­kin­tély­tisz­te­let nél­kü­li, za­jos és nyug­ta­lan vi­lág­ban? Sze­ren­csé­re van­nak közöt­tünk olyan, tel­je­sít­mé­nyük­kel megbecsülést kivívott, hi­telt ér­dem­lő em­be­rek, akik tud­ják a vá­laszt. Olyan ön­ma­guk­kal, a vi­lág­gal, Isten­nel har­mó­niá­ban élő tu­dó­sok, akik ma­guk már vé­gig­jár­ták a hit és a rá­ció két­sé­gek­kel ki­kö­ve­zett út­ját, míg­nem a ket­tő egyé­ni éle­tük­ben egyet­len biz­ton­sá­gos sztrá­dá­vá nem szé­le­se­dett.”

Ti­zen­két ter­mé­szet­­kuta­tó­val ült le be­szél­get­ni
Chikán Ág­nes, Sze­ge­den élő újság­író. A szerző új, a hit és a ter­mé­szet­tu­do­mány kap­cso­la­tát bon­col­ga­tó kö­te­tét a Pél­da­beszé­dek­bôl vett idézet­tel ajánl­ja az ér­dek­lő­dők – ateis­ták, is­ten­ke­re­sők és hívők – fi­gyel­mé­be: „Hajtsd fü­le­det, és hall­gasd a böl­csek­nek be­szé­deit…!”

1900 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Elő­szó      
„Te­nye­rén hor­dott a Jóisten” -
Bárdossy György      
„A ku­ta­tó Is­ten tör­vény­köny­vét ta­nul­má­nyoz­za” - Borhidi At­ti­la     
„A vi­lág­ban működő rendező elv megis­me­ré­sé­hez az em­ber tör­pe” - Dudits Dé­nes       
„Por és Is­ten­por va­gyunk” - Freund Ta­más       
„A tu­dás rész­le­ges, a hit azon­ban tel­jes” - Há­mo­ri Jó­zsef       
„A mag az Is­ten be­szé­de” - Ker­tész Zol­tán       
„Az igaz­ság ön­ma­gá­ban nem üd­vö­zít” - Ki­rály Zol­tán       
„Az ember nem ura, csak része a természetnek” - Klement Zoltán     
„Lehetnek olyan erők, melyek a szellemi világ jellemzői” - Kroó Norbert      
„Az én országom nem evilágból való” - Roska Tamás     
„Isten létének elfogadása maga a tudás” - Vizi E. Szilveszter    
„Törékeny edényben hordozzuk adottságainkat” - Somfai Béla    

[bezárás x]