Madarassy Anikó : Természetvédelem, környezetgazdálkodás

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1280 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
mm x mm
Leírás:

A kötet közérthetően, de hitelesen mutatja be Magyarország természeti környezetének legfontosabb jellemzőit, jelenlegi állapotát és a környezetgazdálkodás elvét, a természeti erőforrások használatára épített mezőgazdálkodás új megoldásait. Szem előtt tartja az EU-s követelményeket, igyekszik világos eligazítást adni annak útvesztőiben.


1280 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tar­ta­lom
­

1. Bevezetés       
2. A ter­mé­szet, természetmegőrzés, ter­mé­szet­vé­de­lem fo­ga­lom­kö­re, cél­jai és ele­mei      
3. A kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dás fo­ga­lom­kö­re, cél­jai és ele­mei      
4. Ma­gyaror­szág vé­dett ter­mé­sze­ti ér­té­kei­nek leg­fon­to­sabb ada­tai       
5. Hazánk vé­dett ter­mé­sze­ti ér­té­kei­nek és élőhe­lyei­nek ál­la­po­ta   
   
Vé­dett ter­mé­sze­ti ér­té­kek     
Ma­gyaror­szág leg­fon­to­sabb élôhe­lyei
     
6. A ter­mé­szet­vé­de­lem és a mezőgaz­dál­ko­dás kap­cso­la­ta     
7. A ter­mé­szet­vé­de­lem és a mezőgaz­dál­ko­dás össze­han­go­lá­sá­nak Eu­ró­pai Uniós és ha­zai
gya­kor­la­ta   

Eu­ró­pai uniós gya­kor­lat      
A ha­zai hely­zet    
 
8. A Nem­ze­ti Ag­rár-kör­nye­zet­vé­del­mi Prog­ram      
9. Az ÉTT rend­szer vár­ha­tó ha­tá­sai 
    
Ter­mé­szet- és táj­vé­de­lem     
Mezőgaz­da­ság     
Te­rü­let- és vi­dék­fej­lesz­tés      
Mellékletek      
Irodalom

[bezárás x]