Szerk.: Akay László, Bérczy László, Böjthe Tamás, Mátray Dezső, Mucsy Iván, Dr. Pintér Tihamér : Nagyváradi tüzér hadapródiskolások voltunk

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2500 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
144
Könyv mérete:
168x250 mm x mm
Leírás:

ELÔSZÓ

Mottó: „A múltat még az Isten sem tudja megváltoztatni.”
(Gondolat Arisztotelész Nikomakhosz ógörög bölcselô Etika c. művébôl)


Üdvözlet az Olvasónak!

A múltunkat nem feledjük, nem szégyelljük, máig büszkén és tisztelettel emlékezünk rá. Eljutottunk odáig, hogy egykori iskolánkról rövidebben, Bajtársi Körünkrôl bôvebben számolhassunk be.

Amiért erre egyáltalán sor kerülhetett, annak az az alapja és indítéka, hogy az 1991-ben megalakult Bajtársi Kör él, működik, folyamatosan tevékeny. Ôrzi katonai, ezen belül tüzér hagyományainkat, összegyűjti, rendszerezi, tárolja és bemutatja a még fellelhetô egykori tárgyi emlékeket és az újabb események bizonyságait.

E 3. kötetnek szánt kiadvány – támaszkodva az elôzô két kötetünkben leírtakra – összefoglalja azokat, helyesbíti és kiegészíti hiányosságaikat, lejegyzi, és ahol lehet, képekben is bemutatja a Bajtársi Kör immár 14 éves történetét, munkáját, megjelentetve benne mindazon egykori bajtársaink életleírását is, akik erre vonatkozó felhívásunkra érdemben válaszoltak.

Elmondható, hogy e kiadvány létrejöttében többeknek nem kevés idôt, önzetlen fáradságot és anyagiakat is igénylô munkája fekszik. Ne feledjük: az, hogy 60 évvel a háború befejezése és iskolánk megszűnése után még vannak fellelhetô emlékeink, még van mondanivalónk, az annak a szellemiségnek tulajdonítható, amit egyrészt a szülôi házban, másrészt – legalább olyan mértékben – Nagyváradon, iskolánkban szívtunk magunkba.
Kérjük mindazokat, akiknek kezébe eljut ez a könyvünk, hogy olvassa el, gondolja át az olvasottakat-látottakat, hasznosítson belôlük annyit, amennyit jónak, szükségesnek és lehetségesnek tart. Ha pedig a közöltektôl eltérô, de hiteles forrásból származó eseményrôl, netán hibáról tudomása van, jelezze nekünk, hogy hibáinkat helyesbíthessük. Mert munkánk célja híradás önmagunkról magunknak és utódainknak, az emlékezésen túl nem a múlékony memóriára, de a korabeli dokumentumokra hivatkozó tájékoztatás.

A szerkesztôbizottság nevében: MI

2500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

[bezárás x]