Beke János : Terményszárítás

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
3200 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
420
Könyv mérete:
138x238 mm x mm
Leírás:

A szá­rí­tá­si fo­lya­ma­tok op­ti­má­lis fel­té­te­lei­nek megál­la­pí­tá­sa csak ala­pos el­mé­le­ti meg­fon­to­lá­sok és megala­po­zott kí­sér­le­ti vizs­gá­la­tok alap­ján le­het­sé­ges. A szer­ző össze­fog­lal­ja a víz­el­vo­nás el­mé­le­ti alap­jait és a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek is­me­re­té­ben tan­köny­vé­vel hoz­zá­já­rul a gya­kor­la­ti szá­rí­tá­si el­já­rá­sok el­sa­já­tí­tá­sá­hoz.

3200 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

[bezárás x]