”PIACTÉR!” NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


1. A játék szervezője

A ”PIACtér” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34., Cg.: 01-09-325609, adószám: 26351409-2-42; a továbbiakban: Szervező).

Az EVERUN rakodókat IDE kattintva ismerheted meg részletesebben!

 

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88. § szakaszában meghatározott gazdasági társaságok, illetve az egyéni vállalkozóról, és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1 a(z) https://www.agroinform.hu/hirdetes_feladas oldalon keresztül, az Agroinform.hu oldalon bármilyen hirdetést felad, és

2.1.2 a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, valamint a Játékos képviselője/kapcsolattartója személyes adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezelését.

(a továbbiakban együtt: Pályázat)

A Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályok alapján képviseleti joggal felruházott képviselője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult eljárni.

2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt előfizetéssel nem rendelkező hirdetőként főkategóriánkét maximum 3 db  hirdetés feladással, Bronz előfizetéssel rendelkező ügyfeleink főkategóriánként maximum 10 db hirdetés feladással, Ezüst előfizetéssel rendelkező ügyfeleink főkategóránkként maximum 30 db, Arany előfizetéssel rendelkező ügyfeleink maximum 60 db, Platina előfizetéssel rendelkező ügyfeleink maximum 300 db számú Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni, vagyis annyi eséllyel vesz részt a Játékban, ahány hirdetést felad.

2.3 A Játékosok a Pályázat beküldésekor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag mobiltelefonszám elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek.

2.6 A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékost kizárhatja a Játékból.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

3. A játék időtartama

A Játék 2020. október 1. napján 00 óra 00 perctől 2021. február 28. napján 23 óra 59 percig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. február 28. 23 óra 59 perc.

 

4. Sorsolás

Szervező a Játék teljes időtartama alatt beküldött összes érvényes Pályázat (hirdetésfeladás) közül a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 2021. március 3. napján 10 órakor 1 (egy) darab nyertes Játékost sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (1149 Budapest, Angol u. 34.) A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező a sorsoláson 2 (kettő) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre a 6. részben foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen.

 

5. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1 Játék időtartama alatt beérkező érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

összesen 1 (egy) db, EVERUN rakodó bruttó 2.730.500 forint értékben

(a továbbiakban: Nyeremény).

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.3 A Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követő legkésőbb 3 (három) munkanapon belül e-mailben értesíti a Játékos által a regisztrált felhasználói profilhoz kapcsolódó e-mail címen (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos az ugyfelszolgalat@agroinform.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést és – a Nyeremény átvételének időpontjáról és helyszínéről történő egyeztetés érdekében – a Szervezővel felvenni a kapcsolatot.

5.4 A nyertes Játékos a Nyereményt kizárólag személyesen veheti át a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen a Játék lezárásának időpontjától számított 30 naptári napon belül. A Nyeremény átvétele során a Játékos képviseletében eljáró személynek igazolnia kell képviselti jogát. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására az egyeztetett időpontban és feltételek szerint a fenti határidőben sor kerüljön. Ha a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb, illetve az egyeztetett feltételektől eltérő lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5 A Nyeremény üzembehelyezésének díjait (vagyonszerzési illeték, rendszám, törzskönyv, forgalmi engedély) a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, kötelező biztosítás) a Játékost terhelik. A Nyeremény elszállításáról a Játékosnak kell gondoskodnia, az elszállítással kapcsolatos valamennyi költség a nyertes Játékost terheli. A Nyeremény nyertes Játékos részére történő átadását követően a Nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertes Játékosra száll át, a Szervező ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyére történő oda- és visszautazás költsége, a Nyeremény elszállításának költsége) a Játékost terhelik.

 

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 Tekintettel arra, hogy a Játékos nem minősül természetes személynek, a Játékos képviseletében eljáró személy (a továbbiakban: Képviselő) tekintetében alkalmazandóak a jelen pontban írt szabályok. A Játékos kötelezettsége és felelőssége, hogyan a Játékszabályzatban írt feltételekről a Képviselőt tájékoztassa. A Képviselők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szervező, mint adatkezelő a Játékos nyertessége esetén nevüket és e-mail címüket, továbbá lakcímüket és telefonszámukat a Nyeremény átadása céljából (ezen belül az adatkezelés célja a Képviselővel való kapcsolattartás a Nyeremény átadása érdekében, a Játékos által megadott adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremény az arra jogosult részére kerüljön átadásra, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) kezelje.

7.2 A megadott adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi.

7.3 Az adatkezelő a megadott adatokat a Játék időtartamát követő 60 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából, kivéve azon adatokat, amelyeket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseinek megfelelően az adómegállapításhoz való jog elévüléséig köteles megőrizni.

7.4 A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Képviselő személyes adatait.

7.5 Az adatkezelés jogalapja a Szervező, mint adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. A Szervezőnek ugyanis megítélése szerint jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Nyereményt a nyertes Játékos részére át tudja adni és ennek érdekében a Képviselővel a kapcsolatot fel tudja venni, továbbá a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságot ellenőrizni tudja. Szervező kizárólag a jelen pontban írt célból használja fel a Képviselő adatait. A Szervező és a Játékos egyaránt köteles biztosítani a Képviselő jogait, így különösen a tiltakozáshoz való jogot.

7.6 A Képviselőt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

7.6.1 hozzáféréshez való jog:

A hozzáférés joga keretében a Képviselő bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Képviselőről.

7.6.2 helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga:

A Képviselő jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Képviselő a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Képviselő vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Képviselő kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Képviselő előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Képviselő igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.6.3 hozzájárulás visszavonásának joga

A Képviselő részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.6.4 tiltakozáshoz való jog

A Képviselő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor. A Képviselő tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Kapcsolattartó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Ha a Képviselő a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan, a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken:  ….   ugyfelszolgalat@agroinform.com

7.8 Amennyiben a Képviselő a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

7.8.1 közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;

7.8.2 az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu;

7.8.3 bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén.

 

8. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.agroinform.hu weboldalon, valamint a Játékos érdeklődhet a ugyfelszolgalat@agroinform.hu e-mail címen

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Szervező nem minősül a Nyeremény gyártójának, forgalmazójának, ezért vele szemben ezen termékkel kapcsolatos bármely szavatossági, jótállási, termékszavatossági vagy egyéb, a termék minőségi problémáira alapozott igény nem érvényesíthető. A Játékos ilyen igénnyel a Nyeremény gyártója vagy forgalmazója felé fordulhat. A Szervező felelősségét e körben kifejezetten kizárja, amit a Játékos tudomásul vesz.

9.2 Szervező kizárja továbbá a felelősségét a tekintetben is, hogy a Nyeremény felhasználásával megvásárolható termék mennyiben felel meg a Játékos által egyoldalúan támasztott elvárásoknak.

9.3 Szervező kizárja a felelősségét minden, a Játékos által a Játékban történő részvétel során harmadik személynek okozott kárért. Amennyiben a Játékos által okozott bármely kár miatt ezen harmadik személy Szervezővel szemben igényt érvényesít, úgy a Játékos köteles az okozott kár megfizetésének kötelezettsége alól Szervezőt mentesíteni.

9.4 Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban történő részvétellel nem szerez tulajdonjogot, használati jogosultságot vagy bármely egyéb jogot a Szervezőt vagy a Nyeremény gyártóját, forgalmazóját, megillető bármely szellemi termék, így különösen védjegy felett.

9.5 Játékos a Játék során köteles tartózkodni minden, a Szervező vagy a Nyeremény gyártója, illetve forgalmazója bármely szellemi termékének jogosulatlan felhasználásától. A jogosulatlan felhasználás a Játékosnak a Játékból történő azonnali kizárását vonhatja maga után.

9.6 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.7 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.agroinform.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Játékot kiszolgáló szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.8 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.9 A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

9.10 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

9.11 A Szervező jogosult arra, hogy a Játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen Játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a Játékosok megfelelő tájékoztatásáról. A Játékszabályzat módosítása a www.agroinform.hu weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. A Szervező a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal. A Szervező kizár mindenféle, a Játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

 

Budapest, 2020. október 1.

Agroinform Kft.

Szervező