AGROINFORM

“Hirdess és NYERJ telefont” promóciós játék

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A “Hirdess és NYERJ telefont” promóciós játékot az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34., Cg.: 01-09-325609, adószám: 26351409-2-42) szervezi és bonyolítja. A “Hirdess és NYERJ telefont” promóciós játékon való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.

2. A játék időtartama

2020. január 20. 0:00 perctől – 2020. március 31. 23:59 percig

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei

A játékban a játék időtartama alatt a(z) https://www.agroinform.hu/hirdetes_feladas oldalon keresztül, az Agroinform.hu oldalon hirdetést feladó természetes személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játék létrehozatalában és kivitelezésében részt vettek.

A játékban történő részvételre való jelentkezés a Weboldalon történik, az Agroinform Piactéren hirdetés feladással. A résztvevő a jelentkezéssel egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén 6. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre kerüljenek.

4. Személyes adatok kezelése és védelme

A nyereményjáték során a résztvevők alábbi személyes adatainak kezelése történik:
- név
- e-mail cím

Az adatkezelés a játék befejezéséig, illetve a nyeremény nyertes résztvevő részére történő átadásig (adatkezelés céljának megvalósulásáig) tart.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, valamint nyertessége esetén a nyeremény résztvevő részére történő átadásának biztosítása, valamint a Játék lebonyolítása érdekében Résztvevővel történő kapcsolattartás.Résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezett hozzájárulását adja a jelen 4. pontban meghatározott adatainak Szervező által történő kezeléséhez.

A résztvevő által megadott személyes adatokat Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, valamint szervező megbízásából adatfeldolgozóként eljáró személyek ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik. Résztvevő a játékra történő jelentkezéssel hozzájárul a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez.

Szervező, mint adatkezelő a promóciós Játék során adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók felsorolását a jelen 4. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatok kezelésének, valamint az általános szerződési feltételek részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a következő linkeken:
https://www.agroinform.hu/aszf
https://www.agroinform.hu/adatvedelmi_szabalyzat

5. Nyeremények

1 db Xiaomi Mi Note 10 kártyafüggetlen okostelefon.

6. A sorsolás időpontja, helyszíne

A sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor: 2020. április 6. 10:00
A sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Angol u. 34.

7. Nyertesek

A sorsolás alkalmával a szervező 1 db nyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyertes(eke)t a szervező a regisztrált felhasználói profilhoz kapcsolódó e-mail címen e-mailben, a sorsolást követő 3 munkanapon értesíti. A nyeremény átvételére kizárólag személyesen, a személyazonosság igazolásával, előre egyeztetett időpontban lehetséges. A nyeremény elszállításáról a nyertes köteles gondoskodni! A nyertes kártérítésre nem jogosult, amennyiben a nyeremény átvételére önhibájából nem kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A nyeremény nyertes részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertesre száll át, az Agroinform Média Kft. ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

8. Felelősség korlátozása

Szervező nem minősül a nyeremény felhasználásával megvásárolható termék gyártójának, forgalmazójának, ezért vele szemben ezen termékkel kapcsolatos bármely szavatossági, jótállási, termékszavatossági vagy egyéb, a termék minőségi problémáira alapozott igény nem érvényesíthető. A Szervező felelősségét e körben kifejezetten kizárja, amit résztvevő tudomásul vesz.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a tekintetben is, hogy a nyeremény felhasználásával megvásárolható termék mennyiben felel meg a résztvevő által egyoldalúan támasztott elvárásoknak.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a résztvevő által a nyereményjátékban történő részvétel során harmadik személynek okozott kárért. Amennyiben résztvevő által okozott bármely kár miatt ezen harmadik személy Szervezővel szemben igényt érvényesít, úgy résztvevő köteles az okozott kár megfizetésének kötelezettsége alól Szervezőt mentesíteni.

9. Szellemi tulajdon védelme

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban történő részvétellel nem szerez tulajdonjogot, használati jogosultságot vagy bármely egyéb jogot a Szervezőt, vagy a nyeremény ellenében igénybe megvásárolható termék gyártóját, forgalmazóját, megillető bármely szellemi termék, így különösen védjegy felett.

Résztvevő a Játék során köteles tartózkodni minden, a Szervező vagy a nyeremény ellenében megvásárolható termék gyártója, illetve forgalmazója bármely szellemi termékének jogosulatlan felhasználásától. A jogosulatlan felhasználás Résztvevőnek a nyereményjátékból történő azonnali kizárását vonhatja maga után.

10. Egyéb rendelkezések

Az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a www.agroinform.hu Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. Az Agroinform Média Kft. a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal. Az Agroinform Média Kft. kizár mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

Budapest, 2020. január 20.