Agroinform Média Kft.
„Vadriasztó” promóciós nyereményjáték
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT


1. A „Vadriasztó” promóciós nyereményjáték nyereményjátékot az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34., Cg.: 01-09-325609, adószám: 26351409-2-42, mint Szervező) szervezi és bonyolítja. A „Vadriasztó” promóciós nyereményjáték nyereményjátékon való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.

2. A játék időtartama: 2019. április 08. 0:00 perctől – 2019. június 08. 23:59 percig

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei: A nyereményjátékban azon személy vehet részt, aki a játék időtartama alatt a(z) https://www.agroinform.hu/hirdetes_feladas oldalon keresztül apróhirdetést ad fel az Agroinform.hu piacterén.

A játékban nem vehetnek részt az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játéklétrehozatalában és kivitelezésében részt vettek. A játékban történő részvételre való jelentkezés az Agroinform.hu weboldalon történik, apróhirdetés feladással. A résztvevő a jelentkezéssel egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén 6. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre kerüljenek.

4. Személyes adatok kezelése és védelme.

A nyereményjáték során a résztvevők alábbi személyes adatainak kezelése történik:

- név

- e-mail cím

- telefonszám

Az adatkezelés a játék befejezéséig, illetve a nyeremény nyertes résztvevő részére történőátadásig (adatkezelés céljának megvalósulásáig) tart.

Az adatkezelés célja a játékban való részvétel és a sorsolás biztosítása, továbbá nyertesértesítése a sorsolás eredményéről, valamint a nyeremény átadásának biztosítása nyertesrészére.
Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik. Résztvevő a nyereményjátékra történőjelentkezéssel hozzájárul a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez.

A személyes adatok kezelésének részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató  található a http://www.agroinform.com/gazdasag/adatvedelmi-nyilatkozat-20211 linken.

5. Nyeremények:

10 db 100 000 Ft értékű Doxmand vadriasztó utalvány

6. A sorsolás időpontja, helyszíne:

A sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor: 2019. június 11. 10:00

A sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Angol u. 34.

7. Nyertesek: a sorsolás alkalmával a szervező 10 db fő nyertest és 10 db tartalék nyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyertes(eke)t a szervező a regisztrált felhasználói profilhoz kapcsolódó e-mail címen e-mailben, a sorsolást követő 3 munkanapon értesíti. A nyeremény átvételére kizárólag személyesen, a személyazonosság igazolásával, előre egyeztetett időpontban, az Agroinform Média Kft. irodájában (1149 Budapest, Angol utca 34.) kerülhet sor. A nyereményelszállításáról a nyertes köteles gondoskodni! A nyertes kártérítésre nem jogosult, amennyiben a nyeremény átvételére önhibájából nem kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A nyeremény nyertes részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertesre száll át, az Agroinform Média Kft. ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

8. Felelősség korlátozása:

Szervező nem minősül a nyeremény felhasználásával megvásárolható termék gyártójának, forgalmazójának, illetve az igénybe vehető szolgáltatás nyújtójának, ezért vele szemben ezen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos bármely szavatossági, jótállási, termékszavatossági vagy egyéb, a termék vagy szolgáltatás minőségi problémáira alapozott igény nem érvényesíthető. A Szervező felelősségét e körben kifejezetten kizárja, amit résztvevő tudomásul vesz.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a tekintetben is, hogy a nyeremény felhasználásával megvásárolható termék illetve igénybe vehető szolgáltatás mennyiben felel meg a résztvevő által egyoldalúan támasztott elvárásoknak.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a résztvevő által a nyereményjátékban történő részvétel során harmadik személynek okozott kárért. Amennyiben résztvevő által okozott bármely kár miatt ezen harmadik személy Szervezővel szemben igényt érvényesít, úgy résztvevő köteles az okozott kár megfizetésének kötelezettsége alól Szervezőt mentesíteni.

9.Szellemi tulajdon védelme

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban történő részvétellel nem szerez tulajdonjogot, használati jogosultságot vagy bármely egyéb jogot a Szervezőt, vagy a nyeremény ellenében igénybe megvásárolható termék gyártóját, forgalmazóját, illetve az igénybe vehető szolgáltatás nyújtóját megillető bármely szellemi termék, így különösen védjegy felett.

Résztvevő a Játék során köteles tartózkodni minden, a Szervező vagy a nyeremény ellenében megvásárolható termék, illetve igénybe vehető szolgáltatás nyújtója bármely szellemi termékének jogosulatlan felhasználásától. A jogosulatlan felhasználás Résztvevőnek a nyereményjátékból történő azonnali kizárását vonhatja maga után.

10. Egyéb rendelkezések: az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. Az Agroinform Média Kft. a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal. Az Agroinform Média Kft. kizár mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

Budapest, 2019. április 07.