A támogatás célkitűzése:

A támogatás célja a levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó allergiát okozó pollenek csökkentése. Az utóbbi időben erősen elszaporodtak az allergiát okozó pollent termelő gyomnövények, ezek közül is elsősorban a parlagfű. A pollenszemcsék belélegezve a nyálkahártyákkal érintkezésbe jutva az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhatnak. Az allergiás megbetegedések száma hazánkban is évről évre folyamatosan növekszik, melynek igen komoly közvetlen, vagy közvetett anyagi kihatásai vannak
A pályázati felhívás lehetőséget nyújt motoros fűkaszák beszerzésére, így a parlagfűvel szennyezett területek mechanikai mentesítésére.
A kitűzött cél megvalósítására a támogatás az alábbi célokra igényelhető:
Közterületekre, parlag területekre kiterjedő vegyszermentes, mechanikai gyomirtásra alkalmazható motoros fűkaszák, valamint az ezek alkalmazásához szükséges védőfelszerelések és tartalék alkatrészek beszerzésére.
A támogatási összegből beszerezhető motoros fűkaszák műszaki specifikációja:
Benzinmotoros, egyenes tengelyű professzionális, vagy fél-professzionális fűkasza,
forgatható meghajtófej,
kettős vállheveder,
vibrációcsillapítás,
legalább 1,61/2,2 kW/LE teljesítmény
Az eszközök működtetésére szánt pénzösszeg pontos tartalma:
tartalék alkatrészek beszerzése (vágó tárcsa),
védőeszközök beszerzése (védőálarc, légzésvédő, acélbetétes cipő, kesztyű, zajvédelem)
Támogatást igényelhetnek:
Olyan települések önkormányzatai, körjegyzőségek, melyek lakossága nem haladja meg az ezer főt.
Nem támogathatók azon önkormányzatok, körjegyzőségek:
  • melyeknek az államháztartás bármely alrendszerével szemben 30 napot meghaladó, lejárt és ki nem egyenlített köztartozása van,
  • melyeknek lejárt határidejű, de el nem számolt pályázata van az államháztartás bármely alrendszere felé
A támogatás jellege és mértéke:
A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: Egy pályázó legfeljebb 200 ezer forintot igényelhet, melynek tartalma a motoros fűkasza, a szükséges tartalék alkatrészek és a védőfelszerelések beszerzése. Amennyiben ezek összköltsége meghaladja a 200 ezer forintot, azt a pályázónak önrészből kell fedeznie. A támogatási összeget a szerződéskötést követő 30 napon belül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium utalja át a nyertes pályázó számlájára. Az elnyert összeg felhasználásáról 2007. október 30-ig kell pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtani.
A nyertes pályázó köteles az elnyert összegből vásárolt eszközzel végzett mentesítő munkát 2007. október 15-ig dokumentálni, és ezt a szakmai és pénzügyi beszámoló részeként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelkezésére bocsátani. A dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy mely napokon, pontosan mely területen, hány órát használták a motoros fűkaszát.
Előnyt jelent, ha az önkormányzat vállalja, hogy részt vesz a "Parlagfűmentes Ház" országos mozgalomban és vállalja saját területeinek mind teljesebb körű gyommentesítését.
A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 70 000 000 Ft, melynek forrása: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, "Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi kerete.
Az elbírálás szempontjai:
Előnyt jelent az önerő biztosítása, de ez nem feltétele a pályázatnak. Mindenképpen előnyt jelent, ha a pályázó tartalék alkatrészt, védőfelszerelést is tervez vásárolni, vagy nyilatkozik arról, hogy védőfelszerelés a rendelkezésére áll. Feltétlenül szükséges, hogy a pályázó meggyőzően bemutassa, hogy számol a motoros fűkasza üzemeltetéséhez szükséges benzinköltséggel, valamint a fűkaszát üzemeltető személy költségeivel is. Amennyiben rendelkezik erre a célra ilyen munkaerővel külön bérköltség tervezése nélkül is, kérjük ezt pályázatában jelezze.
Nem támogatható az a pályázó, aki nem rendelkezik megfelelő védőfelszereléssel és ezek megvásárlását nem is tervezi a fűkaszák mellé. A védőfelszerelések biztosításáról nyilatkozattételi kötelezettsége van a pályázónak.
A pályázat összeállítása:
Pályázati adatlap
Pályamű: az adott terület nagysága, parlagfűvel fertőzött terület nagysága, pontos terv a kivitelezésre (mikor, mely területek parlagfű-mentesítése), terv emberi erőforrás biztosítására.
Nyilatkozat
Aláírási címpéldány
Árajánlat az eszközök, védőfelszerelések beszerzéséről
Nyilatkozat védőfelszerelés meglétéről
Pályázati díj nincs!
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 16.
A pályázatokat a "pályázati összeállítása" szerint összeállított adatlapokon, az ott megjelölt mellékletekkel együtt, egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani, egy borítékban kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként a következő címre: Budapest Pf.: 27. 1508 A borítékon szerepelnie kell a "Pályázat" jeligének.
A pályázati dokumentáció a www.fvm.hu honlapról tölthető le.
Kérjük, hogy a pályázatot a mellékletekkel együtt folyamatos oldalszámozással lássák el, és igazodjanak a "Pályázat összeállítása" című fejezet sorrendjéhez.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az aláírás vagy a pecsét hiánya, valamint bármelyik nyilatkozat, melléklet hiánya, formai hibának számít. A formai hibák pótlására nincs lehetőség, a formai hibás pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek.
A postai feladás dátuma legkésőbb a beadási határidő napja lehet. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírására.
Pályázatot visszaküldeni nincs módunk.
A támogatás odaítélése:
A benyújtott pályázatokat az FVM által felkért bírálóbizottság értékeli és javaslataik alapján a döntést a minisztérium hozza meg. A támogatási igényt a minisztérium a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 30 napon belül bírálja el és a döntésről a nyertes pályázókat a döntést követő 30 napon belül írásban tájékoztatja és egyidejűleg a szerződéstervezetet megküldi. A nyertes pályázók listája az FVM honlapján (www.fvm.hu) is megjelenik. A támogatásban nem részesülő pályázók külön értesítést nem kapnak.
A nyertes pályázókat a szerződéskötésről a pályázat elbírálásának eredményével egy időben tájékoztatjuk.
Csatolt dokumentumok:
Pályázati adatlap (RTF)