Az ingyenes képzéseket a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kormányhivatal bonyolítja le, melyek időpontjáról és helyszínéről a képzésre kötelezett kedvezményezettek személyre szóló értesítést kapnak az ügyfélkapura, illetve postai úton.

A képzések az alábbi témákban szervezik meg:

• Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP I. és ÉLIP III.) 
• Kertészet korszerűsítése 
• Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 
• Erdő-környezetvédelmi intézkedések 
• Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 
• Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

A képzésen történő részvételi szándékot a képzést bonyolító megyei kormányhivatalnál, a kiértesítő levélben megadott kapcsolattartó felé jelezni kell a képzés időpontját megelőző 5. napig.

A képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a kedvezményezettel szemben a jogcím tekintetében irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazandó, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén a kedvezményezettet az ott írt mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.

A vizsgával záródó képzésen a kedvezményezettnek személyesen kell részt vennie, nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselő vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazott, tag, valamint családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott vehet részt.

A képzés napján az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

• személyazonosító igazolvány,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány, és - nem természetes személy képzésre kötelezett esetén:

• meghatalmazás – a kedvezményezettől, cégjegyzésre jogosulttól (IH közlemény 1. sz. melléklete szerint) o • hatályos cégkivonat (nem szükséges hiteles, letölthető: www.e-cegjegyzek.hu oldalról),
• cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya
• munkavégzésre irányuló jogviszonyt igazoló dokumentumok (pl. munkaviszonyt igazoló munkaszerződés),
• illetékes hatóság igazolása a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről (ha nem a családi gazdaság vezetője vesz részt a képzésen).

További részletekért kattintson ide.