I. Az Ajánlattételi felhívás I. „Az intervenciós készletek értékesítése” pontjának módosítása

Az Ajánlattételi felhívás I. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (illetékes intervenciós hivatal, a továbbiakban: MVH) a birtokában lévő intervenciós kukorica készletből 400.000 tonnát a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 2006. október 6-i, 1483/2006/EK bizottsági rendelet, az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló 2006. november 28-i 1752/2006/EK bizottsági rendelet, valamint az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 1993. július 28-i 2131/1993/EGK bizottsági rendelet 3. cikke alapján belső piacon történő értékesítésre kínál fel és az MVH internetes honlapján, valamint kifüggesztéssel Központi Hivatalában és a megyei kirendeltségein valamennyi érdekelt fél tudomására hozza.

Az MVH – az EU Bizottsági döntése alapján - a jelen ajánlattételi felhívásra ajánlatot benyújtó piaci szereplők közül az egyenlő elbánás biztosítása mellett választja ki azt, amely a szóban forgó tételekre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot teszi.”

II. Az Ajánlattételi felhívás II. „Az értékesítés tárgya” pontjának módosítása

Az Ajánlattételi felhívás II. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

Az értékesítésre meghirdetett kukorica az 1. sz. mellékletben szereplő tételek mennyisége. Az értékesítésre kijelölt, összesen 400.000 tonna ömlesztve tárolt tétel raktározási helyét, mennyiségét, és főbb fizikai minőségi paramétereit szintén az 1. sz. melléklet tartalmazza. A melléklet módosításának jogát, - áttárolásból, illetve egyéb előre nem látható okokból kifolyólag – az MVH folyamatosan fenntartja. Az 1. sz. melléklet mindenkori aktuális változata az MVH honlapján található.”

III. Az Ajánlattételi felhívás XI. „Kapcsolódó jogszabályok” pontjának módosítása

Az Ajánlattételi felhívás XI. pontja az alábbi jogszabállyal egészül ki:

„ - a Bizottság 2006. november 28-i 1752/2006/EK rendelete az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról”

IV. Az Ajánlattételi felhívás XII. „További információk” pontjának módosítása

Az Ajánlattételi felhívás XII. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó mellékletek:

  1. számú melléklet: Értékesítendő tételek
  2. számú melléklet: Ajánlati formadokumentum”

V. Az Ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletének módosítása

Az Ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete helyébe jelen közlemény 1. számú melléklete lép.

VI. A módosítás hatálya

Jelen közlemény az MVH honlapján történő megjelenése (kihirdetés) napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Margittai Miklós elnök