Ba­ko­nyi Jó­zsef, Nagy Zol­tán Ár­pád, Var­ga Krisz­ti­na, Koltay And­rás és Ér­sek Ti­bor: El­ső ada­tok a Phytophthora citricola ha­zai elő­for­du­lá­sá­ról
Ber­zse­nyi Zol­tán, Solymosi Pé­ter, Dang Quoc Lap, Áren­dás Ta­más és Bónis Pé­ter: Her­bi­ci­dek gyom­nö­vé­nyek­re gya­ko­rolt hosszú tá­vú ha­tá­sai
Bubán Ta­más, La­ka­tos Ta­más, Tóth Tí­mea, Dorgai Lász­ló, Hudák Il­di­kó és He­ve­si Má­ria: Az Erwinia amylovorával szem­ben an­ta­go­nis­ta bak­té­rium: A Pantoea agglomerans HIP32 ha­té­kony­sá­gá­nak vizs­gá­la­ta
Bu­dai Csa­ba, Hataláné Zsel­lér Ibo­lya, Forray Alf­réd, Kajati Ist­ván, Tüs­ke Már­ton és Zen­tai Ákos: Hely­zet­kép a ha­zai üveg­há­zi bio­ló­giai nö­vény­vé­de­lem­ről
Cson­ka Éva és Tóth Mik­lós: Allil izotiocianáttal csalétkezett KLP+ („ka­lap”) és VARL+ (Var­sás) csap­da­tí­pu­sok al­kal­mas­sá­gá­nak össze­ha­son­lí­tá­sa a ká­posz­ta­bol­ha fa­jok (Phyllotreta spp.) (Coleoptera, Chryso­melidae) fo­gá­sá­ra
Dar­vas Bé­la, Székács And­rás, Ba­ko­nyi Gá­bor, Kiss Ist­ván, Biró Bor­bá­la, Vil­lá­nyi Ilo­na, Ronkay Lász­ló, Peregovits Lász­ló, Lauber Éva és Pol­gár A. Lász­ló: Az Eu­ró­pai Élelmi­szerbiztonsági Hi­va­tal GMO pa­nel­jé­nek a ma­gyaror­szá­gi kör­nye­zet­ana­li­ti­kai és ökotoxi­kológiai vizs­gá­la­tok­kal kap­cso­la­tos ál­lás­fog­la­lás­ról
Elekesné Kaminszky Ma­riann, Orosz And­rás, Barasits Ti­bor, Csörnyei Kor­né­lia, Cziklin Mar­git, Dulinafka György, Gál Szil­via, Győrffy­né Mol­nár Jú­lia, Gyu­lai Pé­ter Havasréti Bé­la, Szendrey Gab­riel­la, Tóth Bé­la, Var­ga Má­ria, Vö­rös Gé­za, Alberto Al­ma és Simona Pa­ler­mo: Sző­lő sár­ga­sá­got (Grapevine yellows) oko­zó fitoplazmával fer­tő­zött ül­tet­vé­nyek ka­bó­cafau­ná­já­nak mo­ni­tor­ing vizs­gá­la­ta
Gon­do­la Ist­ván: Vé­de­ke­zés a do­hány­foj­tó szádor (Orobanche ramosa L.) el­len herbicid­rezisz­tens gaz­da­nö­vény hasz­ná­la­tá­val
Gó­lya Gel­lért: Kö­szön­tő
Györ­ffy Sza­bolcs: Őszi­ba­rack-ül­tet­vény és a kör­nye­ző ve­ge­tá­ció atkapopulációinak le­het­sé­ges köl­csön­ha­tá­sa
Hirka Ani­kó: A 2005. évi bio­ti­kus és abio­ti­kus er­dő­gaz­da­sá­gi ká­rok, va­la­mint a 2006-ban vár­ha­tó ká­ro­sí­tá­sok
Kazinczi Gab­riel­la, Bí­ró Krisz­ti­na, Bé­res Im­re és Ferger Ber­na­dett: Fa­jon be­lü­li (intraspecifikus) kü­lönb­sé­gek az üröm­le­ve­lű par­lag­fű (Amb­rosia artemisiifolia L.) csí­rá­zá­sá­ban
Ká­dár Fe­renc és Sa­mu Fe­renc: A duplaedényes ta­laj­csap­dák hasz­ná­la­ta Ma­gyaror­szá­gon
Keszt­he­lyi Sán­dor, Nowinszky Lász­ló és Pus­kás Já­nos: A ku­ko­ri­ca­moly (Ostrinia nubilalis Hbn.) ma­gyaror­szá­gi raj­zás­vál­to­zá­sá­nak elem­zé­se az utób­bi 14 év fo­gás­ered­mé­nyei alap­ján
Keszt­he­lyi Sán­dor, Nowinszky Lász­ló és Pus­kás Já­nos: A ku­ko­ri­ca­moly (Ostrinia nubilalis Hbn.) ma­gyaror­szá­gi raj­zás­vál­to­zá­sá­nak elem­zé­se az utób­bi 14 év fo­gás­ered­mé­nyei alap­ján. 2. A raj­zás­vál­to­zás vi­zuá­lis elezése
Kismányoky And­rás és Lehoczky Éva: A tar­ló gyomosodásának vizs­gá­la­ta ta­laj­mű­ve­lé­si kísérletben
Kom­já­ti Hed­vig, Ba­ko­nyi Jó­zsef és Virányi Fe­renc: A nap­ra­for­gó-pe­ro­nosz­pó­ra (Plasmopara halstedii) ha­zai izolátumainak izoenzim-vizsgálata
Kuroli Gé­za, Ko­vács Ta­más, Pomsár Pé­ter, Né­meth La­jos, Pá­li Or­so­lya és Kuroli Mó­ni­ka: A drót­fér­gek lo­ka­li­zá­ció­ja és sze­zo­ná­lis el­he­lyez­ke­dé­se a ta­la­jok­ban
Lehotzky Kor­né­lia, Strohmayer Ág­nes és Se­bes­tyén Ist­ván: To­xi­ko­ló­giai szem­pon­tok és fel­té­tel­rend­szer a peszticidkészítmények for­gal­mi ka­te­gó­riá­ba so­ro­lá­sá­ra, az em­ber egész­sé­gé­nek vé­del­me
Marczali Zsolt és Keszt­he­lyi Sán­dor: Ada­tok a négy leg­gya­ko­ribb ha­zai Meligethes faj öko­ló­giá­já­hoz
Me­zei Im­re és Ke­re­kes Gá­bor: Az Aphis spiraecola Patch (Homoptera, Aphididae) meg­je­le­né­se és kár­té­te­le Ma­gyaror­szá­gon
Mezey Ágo­ta és Mezey Gab­riel­la: A fe­ke­te bo­dza (Sambucus nigra L.) kár­te­vői­nek vizs­gá­la­ta 2001–2003-ban Vá­cott
Nowinszky Lász­ló és Pus­kás Já­nos: A gya­pot­tok-ba­goly­lep­ke (Helicoverpa armigera Hbn.) ter­je­dé­se Ma­gyaror­szá­gon 1993 és 2004 kö­zött, a me­ző­gaz­da­sá­gi fény­csap­dák ada­tai alap­ján
Orosz Szil­via, Ib­ra­him El-Ghariani, Szénási Ág­nes és Tóth Fe­renc: A Galinsoga parviflora, mint a TSWV és vek­to­rai­nak kö­zös gaz­da­nö­vé­nye
Pa­ler­mo S., Em­ber Ibo­lya, Botti S., Ele­kes Ma­riann, Al­ma A., Bertaccini A., Orosz And­rás és Kölber Má­ria: Sztolbur fitoplazma ki­mu­ta­tá­sa ma­gyaror­szá­gi sző­lők­ben ta­lál­ha­tó Cixiidae fa­jok­ból
Répási Vik­tó­ria, Nagy Pé­ter, Maria I. Coiro, Augusta Agostinelli és Fran­co Lamberti: A Ma­gyaror­szá­gon elő­for­du­ló tűfonálféreg (Nematoda, Xiphinema) fa­jok el­ter­je­dé­si vi­szo­nyai­nak át­te­kin­té­se újabb vizs­gá­la­tok alap­ján
Sa­la­mon Pál: Ter­mesz­tett és va­don élő bur­go­nya­fé­lék ví­rus­be­teg­sé­gei és ví­ru­sai Ma­gyaror­szá­gon. 6. Ebszőlőcsucsor (Solanum dulcamara L.) a bur­go­nya M-ví­rus (Potato virus M, PVM) új tör­zsé­nek ter­mé­sze­tes gaz­da­nö­vé­nye
Salánki Ka­ta­lin, Gel­lért Ákos és Ba­lázs Er­vin: Az ubor­ka mo­zaik ví­rus vál­to­zé­kony­sá­ga a kö­peny­fe­hér­je-szer­ke­zet tük­ré­ben
Sár­in­ger Gyu­la: A kisérletes ro­var­öko­ló­gia je­len­tő­sé­ge a nö­vény­vé­del­mi ál­lat­tan­ban
Solymosi Pé­ter, Nagy Pé­ter és Bónis Pé­ter: In vitro Als-érzékenység csök­ke­nés a me­zei csorbóka (Sonchus arvensis L.) vizs­gált po­pu­lá­ciói­ban
Sze­ge­di Er­nő és Dula Ben­cé­né: Az ag­ro­bak­té­riu­mos fer­tő­zés ki­mu­ta­tá­sa sző­lő­olt­vá­nyok­ról
Sze­ke­res Dó­ra, Ká­dár Fe­renc és Kiss Jó­zsef: Fu­tó­bo­gár (Coleoptera: Carabidae) együt­te­sek Bt- (Cry1Ab, MON 810) és izogénes ku­ko­ri­cá­ban
Var­ga Zsolt és Fischl Gé­za: Ter­mesz­tett fű­fa­jok Cercosporidium graminis (Fuckel) Deighton okoz­ta le­vél­fol­tos­sá­ga Keszt­hely tér­sé­gé­ben
Vasziné Ko­vács Cecilia, Kiss Fe­renc­né és Lucza Zol­tán: Frankliniella occidentalis Pergande és a Thrips palmi Karny el­ter­je­dé­sé­nek fel­de­rí­té­se, össze­kap­csol­va a tospovírusok el­ter­je­dé­sé­nek fe­lül­vizs­gá­la­tá­val Ma­gyaror­szágon

Rö­vid köz­le­mény
Bor­bély Fe­renc és Len­ti Ist­ván: Csillagfürtfajok (Lupinus spp.) új be­teg­sé­ge Ma­gyaror­szá­gon
Csó­ka György: Az akác gu­bacs­szú­nyog [(Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) ] meg­je­le­né­se Ma­gyaror­szá­gon
Far­kas Ist­ván: Barázdáshátú vin­cel­lér­bo­gár – egy ve­szé­lyes kár­te­vő
Har­mat Beá­ta, Kondorosy Előd és Ré­dei Dá­vid: A nyu­ga­ti le­vél­lá­bú po­los­ka (Leptoglossus occidentalis Heidemann) el­ső ma­gyaror­szá­gi meg­je­le­né­se (Heteroptera: Coreidae)
Ko­vács Zsolt: Sú­lyos er­dő­vé­del­mi gon­dok a Za­la me­gyei bük­kö­sök­ben
La­ka­tos Fe­renc és Ko­vács Krisz­tián: A Buda­fapusztai Ar­bo­ré­tum­ban fel­lé­pett szúkárosítás
Pin­tér Csa­ba, Fischl Gé­za és Vajna lászló: Új kór­oko­zó gomba a bir­sen: Myriellina cydoniae (Desm.) Höhn.
Ré­dei Dá­vid és Pén­zes Bé­la: A se­lyem­akác-le­vél­bol­ha, Acizzia jamatonica (Kuwayama, 1908) (Sternorrhyncha: Psyllidae: Acizziinae) meg­je­le­né­se Ma­gyaror­szá­gon
Szeőke Kál­mán: Meg­je­lent az ame­ri­kai ere­de­tű ke­le­ti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata Loew) Ma­gyaror­szá­gon

Tech­no­ló­gia
Both Gyu­la és Barasits Ti­bor: A fe­nyő­fé­lék vé­delme
Chrappán György és Bene Sán­dor: A ci­rok­fé­lék vé­del­me
Fá­bián Im­re: A tritikale ter­mesz­té­si és nö­vény­vé­del­mi ta­pasz­ta­la­tai a Fel­ső­ná­nai Ag­rár Kft-ben
Hor­váth Zol­tán, Lé­vai Pé­ter, Vecseri Csa­ba és Vö­rös Gé­za: A dísz­ri­ci­nus vé­del­me
Hor­váth Zol­tán, Lé­vai Pé­ter, Vecseri Csa­ba és Vö­rös Gé­za: A lean­der vé­del­me
Kajdi Fe­renc: A ta­va­sziár­pa-ter­mesz­tés tech­no­ló­giai kér­dé­sei
Kajdi Fe­renc: A tritikale- és rozs­ter­mesz­tés faj­ta és ag­ro­tech­ni­kai kér­dé­sei
La­po­sa Já­nos: A ta­va­szi ár­pa ter­mesz­té­se a Madagro Kft.-nél
Lőrinczné Izsányi Gi­zel­la és Sár­in­ger Gyu­la: Az őszi ká­posz­ta­rep­ce vé­del­me
Ma­da­rász Já­nos: Fe­ke­te bo­dza gyom­ir­tá­si le­he­tő­sé­gei
No­vák Ró­bert: Az őszi ká­posz­ta­rep­ce gyom­ir­tá­sa
Szeőke Kál­mán és Nagy Krisz­ti­na: A ter­mesz­tett bo­dza (Sambucus nigra L.) nö­vény­vé­del­me
Szeőke Kál­mán, Tóth Ágos­ton és Tomcsányi And­rás: A ta­va­szi ár­pa vé­del­me
Tomcsányi And­rás, Szeőke Kál­mán és Tóth Ágos­ton: Az őszi ár­pa vé­del­me
Tóth Ve­ro­ni­ka, Ga­ra Sán­dor és Lehoczky Éva: A fenyércirok [Sorghum halepense (L.) Pers] el­le­ni ha­té­kony vé­de­ke­zés le­he­tő­sé­gé­nek vizs­gá­la­ta ku­ko­ri­cá­ban
Veisz Ot­tó, Vida Gyu­la és Szeőke Kál­mán: A tritikale ter­mesz­té­se és nö­vény­vé­del­me
Vér­tes Ti­bor: A bo­dza nö­vény­vé­del­me Auszt­riá­ban
Vö­rös Ist­ván: Rep­ce­ter­mesz­tés a „Már­cius 15” Gaz­dál­ko­dók Szö­vet­ke­ze­té­ben

Kö­szön­tő
Bozsik And­rás és Kövics György: Szarukán Ist­ván egye­te­mi ta­nár 70 éves
Reisinger Pé­ter: Prof. dr. Kuroli Gé­za 70 éves
Sár­in­ger Gyu­la és Jermy Ti­bor: Prof. dr. Sep­rős Im­re 70 éves

Nö­vény­vé­dő­szer-en­ge­dé­lyek
Lánszki Im­re: Az NTKSz En­ge­dé­lye­zé­si Igaz­ga­tó­sá­ga 2005. áp­ri­lis 6-tól 2005. szep­tem­ber 21-ig a kö­vet­ke­ző nö­vény­vé­dő sze­rek for­ga­lom­ba ho­za­ta­lát és fel­hasz­ná­lá­sát en­ge­dé­lyez­te: Agrocer 010, Atonik, Chinmetrin, Gyom-Stop, Mero, Metriphar 70 WG, Miltox Special Ext­ra WP, Novofosz 50 EC, Nu-Film 17, Reglone, Splendour, Spyrale 475 EC, Talendo, Talius, Titus MTG
Az NTKSz En­ge­dé­lye­zé­si Igaz­ga­tó­sá­ga 2005. szep­tem­ber 21-től 2005. no­vem­ber 5-ig a kö­vet­ke­ző nö­vény­vé­dő sze­rek for­ga­lom­ba ho­za­ta­lát és fel­hasz­ná­lá­sát en­ge­dé­lyez­te: Fungazil MLF 50, Indofil M-45, Vydate 10 L
Az NTKSz En­ge­dé­lye­zé­si Igaz­ga­tó­sá­ga 2005. szep­tem­ber 21-től 2005. no­vem­ber 5-ig a kö­vet­ke­ző növényvédőszer-en­ge­dé­lye­ket von­ta vissza: Budamix WSC, Quinosild 150, Merkazin, Velpar, Calcurea G, Kasumin 2 L, Danmix


Kró­ni­ka
Bar­na Ba­lázs, Gullner Gá­bor és Kőmíves Ta­más: Nem­zet­kö­zi szim­pó­zium a nö­vé­nyek be­teg­ség-el­len­ál­ló­ság­ról
Bubán Ta­más: Kör­nye­zet­kí­mé­lő nö­vény­vé­del­mi kon­fe­ren­ciák Len­gyelor­szág­ban I.
Bubán Ta­más: Kör­nye­zet­kí­mé­lő nö­vény­vé­del­mi kon­fe­ren­ciák Len­gyelor­szág­ban II.
Czimber Gyu­la: 1960-ban vé­gez­tek az el­ső ma­gyar nö­vény­vé­del­mi szak­mér­nö­kök
Fischl Gé­za: Tá­jé­koz­ta­tó a MAE Nö­vény­vé­del­mi Tár­sa­ság Nö­vény­kór­ta­ni Sza­kosz­tály ülé­séről
Halmágyi Ti­bor: 69. ülé­sét tar­tot­ta a MAE Ag­rár­ke­mi­zá­lá­si Tár­sa­sá­ga
Kövics György és Bozsik And­rás: A 10. Ti­szán­tú­li Nö­vény­vé­del­mi Fó­rum Deb­re­cen­ben
Mi­ku­lás Jó­zsef és Bog­nár Sán­dor: Em­lék­ülés dr. Járfás Jó­zsef (1937–1996) tisz­te­le­té­re
Mol­nár Já­nos: Be­szá­mo­ló a MAE Nö­vény­vé­del­mi Tár­sa­ság ve­ze­tő­sé­gi ülé­sé­ről
Mol­nár Já­nos: Rö­vid be­szá­mo­ló az 52. Nö­vény­vé­del­mi Tu­do­má­nyos Na­pok­ról
Szeőke Kál­mán: Foly­tat­ja mun­ká­ját a Ma­gyar Molylepkészek Mun­ka­cso­port­ja (MMM)
Vajna Lász­ló: 68. ülé­sét tar­tot­ta a MAE Ag­rár­ke­mi­zá­lá­si Tár­sa­sá­ga
Vajna Lász­ló: 70. ülé­sét tar­tot­ta a MAE Ag­rár­ke­mi­zá­lá­si Tár­sa­sá­ga
Vajna Lász­ló: 71. ülé­sét tar­tot­ta a MAE Ag­rár­ke­mi­zá­lá­si Tár­sa­sá­ga
Vajna Lász­ló: 72. ülé­sét tar­tot­ta a MAE Ag­rár­ke­mi­zá­lá­si Tár­sa­sá­ga
Vajna Lász­ló: Az Ag­rár­ke­mi­zá­lá­si Tár­sa­ság el­múlt tíz éve

Ren­de­le­tek
16/2006. (II. 24.) FVM ren­de­let
20/2006. (III. 17.) FVM ren­de­let foly­ta­tá­sa
20/2006. (III. 17.) FVM ren­de­let
56/2006. (III. 14.) Kor­mány­ren­de­let
56/2006. (VIII. 1.) FVM ren­de­let
8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együt­tes ren­de­let
96/2005 (X. 27.) FVM ren­de­let
A nö­vény­vé­dő sze­rek for­gal­mi ka­te­gó­riá­ba so­ro­lá­sá­nak szem­pont­jai
Az Eu­ró­pai Par­la­ment és a Ta­nács 396/2005 EK ren­de­le­te

Megem­lé­ke­zés
B. G.: Dr. Zsembery Sán­dor (1922–2005)
Bog­nár Sán­dor: Dr. Homonnay Fe­renc (1917–2006)
Gasz­to­nyi Maya: Dr. Josepovits Gyu­la
Var­ga Sza­bolcs: 101 éve szü­le­tett Győrfi Já­nos

Mar­ke­ting
Füzi Ist­ván: Juwel TT és Tango Star: A ta­va­szi ár­pa biz­ton­sá­gos és nye­re­sé­ges ál­lo­mány­vé­del­méért
Őszi ká­posz­ta­rep­ce: a si­ker­nö­vény
Sa­la­mon György: Új le­he­tő­ség a ka­lá­szo­sok ha­té­kony csá­vá­zá­sá­ra

EU Hí­rek
A Bi­zott­ság 2006/74/EK irány­el­ve a 91/414/EGK ta­ná­csi irány­elv­nek a diklórprop-P, a metkonazol, a pirimetanil és a triklopir ha­tó­anyag­ként va­ló fel­vé­te­lé­nek cél­já­ból tör­té­nő mó­do­sí­tá­sá­ról
A Bi­zott­ság aján­lá­sa a Diabrotica virgifera Le Conte-nak a Kö­zös­sé­gen be­lül an­nak elő­for­du­lá­sát megerő­sí­tő tér­sé­gek­ben tör­té­nő to­vább­ter­je­dé­sé­nek vissza­szo­rí­tá­sát cél­zó el­szi­ge­te­lé­si prog­ra­mok­ról
A Bi­zott­ság ha­tá­ro­za­ta a beflubutamid új ha­tó­anyag­ra vo­nat­ko­zó ideig­le­nes en­ge­dé­lyek tag­ál­la­mok ál­tal tör­té­nő meghosszabításának en­ge­dé­lye­zé­sé­ről
A Bi­zott­ság ha­tá­ro­za­ta a Diabrotica virgifera Le Conte Kö­zös­sé­gen be­lü­li el­ter­je­dé­se el­le­ni szük­ség­hely­ze­ti in­téz­ke­dé­sek­ről szó­ló 2003/766/EK ha­tá­ro­zat mó­do­sí­tá­sá­ról
A Bi­zott­ság ha­tá­ro­za­ta a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Kö­zös­ség­be tör­té­nő be­hur­co­lá­sá­nak és a Kö­zös­sé­gen be­lü­li el­ter­je­dé­sé­nek a megelő­zé­se el­le­ni ideig­le­nes szük­ség­hely­ze­ti in­téz­ke­dé­sek­ről
A Bi­zott­ság ha­tá­ro­za­ta a kromafenozid, a haloszulfuron, a tembotrion, a valifenal és a cuk­ki­ni sár­ga mo­zaik ví­rus le­gyen­gí­tett tör­zse ha­tó­anya­gok­nak a 91/414/EGK ta­ná­csi irány­elv I. mel­lék­le­té­be va­ló le­het­sé­ges fel­vé­te­lé­vel kap­cso­lat­ban a rész­le­tes vizs­gá­lat­ra be­nyúj­tott dossziék hiány­ta­lan­sá­gá­nak el­vi elis­me­ré­sé­ről
A Bi­zott­ság ha­tá­ro­za­ta az aviglicin-hidroklorid, a mandipropamid és a meptil-dinocap ha­tó­anya­gok­nak a 91/414/EGK EGK ta­ná­csi irány­elv I. mel­lék­le­té­be va­ló le­het­sé­ges fel­vé­te­lé­vel kap­cso­lat­ban a rész­le­tes vizs­gá­lat­ra leadott dossziék hiány­ta­lan­sá­gá­nak el­vi elis­me­ré­sé­ről
A Bi­zott­ság ha­tá­ro­za­ta egyes har­ma­dik or­szá­gok­nak és har­ma­dik or­szá­gok egyes te­rü­le­tei­nek a Xanthomonas campestristől (an­nak a cit­rus­fé­lék­re patogén min­den tör­zsé­től), a Cerco­spora angolensis carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (an­nak a cit­rus­fé­lék­re patogén min­den tör­zsé­től) men­tes­ként tör­té­nő elis­me­ré­sé­ről
Bö­ször­mé­nyi Ede: A FAO me­ző­gaz­da­sá­gi Bi­zott­sá­ga a fenn­tart­ha­tó, jó me­ző­gaz­da­sá­gi gya­kor­lat­ról
Bö­ször­mé­nyi Ede: A ga­bo­na­fut­rin­ka kár­té­te­le fe­nye­get Fran­ciaor­szág­ban
Bö­ször­mé­nyi Ede: A sztrobilurinnal szem­be­ni re­zisz­ten­cia ál­ta­lá­nos­sá vált az Egye­sült Ki­rály­ság­ban
Bö­ször­mé­nyi Ede: Az el­ső biocid ha­tó­anyag az EU 98/8 irány­el­ve I. mel­lék­le­tén
Bö­ször­mé­nyi Ede: Az EU me­ző­gaz­da­sá­gi mi­nisz­te­rei jó­vá­hagy­ták a mik­ro­bio­ló­giai nö­vény­vé­dő sze­rek­ről szó­ló jog­sza­bályt
Bö­ször­mé­nyi Ede: En­ge­dé­lye­zés
Bö­ször­mé­nyi Ede: EU pá­lyá­zat az ag­ro­ke­mi­ká­liák fel­hasz­ná­lá­si ada­tai­ról
Bö­ször­mé­nyi Ede: EU-vélemény a ha­tó­anya­gok I. mel­lék­let­re ke­rü­lé­sé­ről
Bö­ször­mé­nyi Ede: Ha­tó­anya­gok en­ge­dély­okira­tát von­ják vissza az EU-ban
Dancsházy Zsu­zsan­na: A Növényegészségügyi fel­de­rí­té­si rend­szer mű­kö­dé­sé­nek alap­el­vei és hol­land gya­kor­la­ta
Dancsházy Zsu­zsan­na: Szak­mai és ha­tó­sá­gi lis­ták a nö­vény­egész­ség­ügy­ben

A MAE Nö­vény­vé­del­mi Tár­sa­ság ki­tün­te­tett­jei 2005-ben
Gracza La­jos
Ki­rály Zol­tán
Kövics György
Kuroli Gé­za
Ku­ta­si Csa­ba
Lit­kei Lász­ló
Szentiványi Or­so­lya

Arc­kép­csar­nok
Csörnyei Lász­ló­né és Fischl Gé­za: Csörnyei László­né
Fischl Gé­za: Dr. Né­meth Jó­zsef
Szentgyörgyi Lász­ló

EPPO Szab­vány
Némethy Ist­ván­né: Vizs­gá­lat­kö­te­les nem zár­la­ti ká­ro­sí­tók­ra vo­nat­ko­zó diag­nosz­ti­kai elő­írások
Némethy Ist­ván­né: Vizs­gá­lat­kö­te­les zár­la­ti ká­ro­sí­tók­ra vo­nat­ko­zó diag­nosz­ti­kai előírá­sok

Könyv­is­mer­te­tés
Bubán Ta­más: Bio­ló­giai nö­vény­vé­de­lem – A rovarpatogén fo­nál­fér­gek gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­sá­nak le­he­tő­sé­gei (szerk.: Inántsy F. és La­ka­tos T.)
Fischl Gé­za: Bio­ló­giai nö­vény­vé­de­lem haj­ta­tó ker­té­szek­nek (Bu­dai Csa­ba köny­ve)
Nagy Bar­na­bás: Könyv a kár­te­vő ba­goly­lep­ke fa­jok­ról (Cˇamprag, D. & Jovanicˇ, M. köny­ve)
Nagy Bar­na­bás: Uk­raj­na gu­bacs­da­ra­zsai (G. Melika) könyve

Köz­le­mény
Az er­dők egész­sé­gi ál­la­po­tá­ról
Meg­fe­le­lő a ha­zai ha­tó­sá­gi GMO el­lenőr­zés

Rewiev
Ber­zse­nyi Zol­tán: Nö­ve­ke­dés­ana­lí­zis és al­kal­ma­zá­sa a gyomnövény- kultúrnövény ku­ta­tás­ban
Ér­sek Ti­bor, Nagy Zol­tán Ár­pád és Ba­ko­nyi Jó­zsef: Az el­múlt év­ti­zed­ben azo­no­sí­tott új Phyto­phthora-fajok

Vé­le­mény
Ma­gyar ál­lás­pont

TABLE OF CONTENTS
Ba­ko­nyi, J., Z. Á. Nagy, Krisz­ti­na Var­ga, A. Koltay and T. Ér­sek: First records of the occurrence of Phytophthora citricola in Hungary
Ber­zse­nyi, Z., P. Solymosi, D. Q. Lap, T. Áren­dás and P. Bónis: Long-term effects of her­bi­ci­des on weeds
Bubán, T., T. La­ka­tos, Tí­mea Tóth, L. Dorgai, Il­di­kó Hudák and Má­ria He­ve­si: Study on the effect of the antagonistic bacterium Pantoea agglomerans HIP32 against Erwinia amylovora
Bu­dai, Cs., Ibo­lya Zsel­lér, A. Forray, L. Kajati, M. Tüs­ke and Á. Zen­tai: Overview of the biological control in Hungarian glasshouse growing
Cson­ka, Éva and M. Tóth: Comparison of KLP+ (“Hat”) and VARL+ (Funnel) trap designs baited with allyl isothiocyanate for the capture of cabbage flea beetles (Phyllotreta spp.) (Coleoptera, Chrysomelidae)
Dar­vas, B., A. Székács, G. Ba­ko­nyi, I. Kiss, Bor­bá­la Biró, Ilo­na Vil­lá­nyi, L. Ronkay, L. Peregovits, Éva Lauber and A. L. Pol­gár: The authors’ response to the Statement of the European Food Safety Authority GMO pa­nel concerning the environmental analytical and ecotoxicologi­cal experiments carried out in Hungary
Gon­do­la, I.: Control of broomrape (Orobanche ramosa L.) in herbicide resistant tobacco
Gó­lya, G.: Greetings
Györ­ffy, Sz.: Possible relationship between the mite populations of a peach orchard and the surrounding vegetation
Hirka, Ani­kó: Biotic and abiotic injuries in forests in 2005 and damages expected for 2006
Kaminszky, Ma­riann, A. Orosz., T. Barasits, Kor­né­lia Csörnyei, Mar­git Cziklin, Gy. Dulinafka, Szil­via Gál, Jú­lia Mol­nár, P. Gyu­lai, B. Havasréti, Gab­riel­la Szendrey, B. Tóth, Má­ria Var­ga, G. Vö­rös, A. Al­ma and Simona Pa­ler­mo: Mo­ni­tor­ing survey for Auchenorrhyncha fau­na of vineyards infected with phytoplasma causing grapevine yellows
Kazinczi, Gab­riel­la, Krisz­ti­na Bí­ró, I. Bé­res and Ber­na­dett Ferger: Intraspecific differences in the germination of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.)
Ká­dár, F. and F. Sa­mu: The initial implementation and use of double-cup pitfall traps in Hungary
Keszt­he­lyi, S., L. Nowinszky and J. Pus­kás: Changes in the flight activity of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Hungary according to the catches of traps during the past 14 years
Keszt­he­lyi, S., L. Nowinszky and J. Pus­kás: Changes in the flight activity of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Hungary according to the catches of traps during the past 14 years. 2. Visual analysis of changes in flight activity
Kismányoky, A. and Éva Lehoczky: Study on the weediness of winter wheat stubble, in long-term soil tillage experiment
Kom­já­ti, Hed­vig, J. Ba­ko­nyi and F. Virányi: Isozyme analysis of Plasmopara halstedii isolates from Hungary
Ko­vács, V. Cecilia, F. Kiss, and Z. Lucza: Survey for Frankliniella occidentalis Pergande and Thrips palmi Karny made together with surveying for tospoviruses in Hungary
Kuroli, G., T. Ko­vács, P. Pomsár, L. Né­meth, Or­so­lya Pá­li and Mó­ni­ka Kuroli: Localisation and seasonal distribution of wireworms in the soil
Lehotzky Kor­né­lia, Ág­nes Strohmayer and I. Se­bes­tyén: Mar­ke­ting category of pesticides, as a function of toxicological properties and impact on human health
Marczali, Zs. and S. Keszt­he­lyi: Data on the ecology of the four most common Hungarian Meligethes spe­cies
Me­zei, I. and G. Ke­re­kes: Occurrence and damage of Aphis spiraecola Patch in Hungary
Mezey, Ágo­ta and Gab­riel­la Mezey: Study of elderberry (Sambucus nigra L.) pests in Vác during 2001–2003
Nowinszky, L. and J. Pus­kás: The spread of cotton bollworm (Helicoverpa armigera Hbn.) in Hungary between 1993 and 2004 based on light trap catches
Orosz, Szil­via, I. El-Ghariani, Ág­nes Szénási and F. Tóth: Galinsoga parviflora as common host of tomato spotted wilt virus (TSWV) and its vector spe­cies
Pa­ler­mo, S., Ibo­lya Em­ber, S. Botti, Ma­riann Ele­kes, A. Al­ma, A. Bertaccini, A. Orosz and Má­ria Kölber: Detection of Stolbur phytoplasma in spe­cies of Cixiidae found in Hungarian vineyards
Répási, Vik­tó­ria, P. Nagy, Maria I. Coiro, A. Agostinelli and F. Lamberti: Study on the distribution of needle nematodes (Xiphinema spe­cies) in Hungarian vineyards and orchards
Sa­la­mon, P.: Virus diseases and viruses of cultivated and wild-growing solanaceous plants in Hungary. 6. Woody nightshade (Solanum dulcamara L.) as a natural host of a new strain of Potato virus M (PVM)
Salánki, Ka­ta­lin, Á. Gel­lért, and E. Ba­lázs: Variability of Cucumber mosaic virus in relation to the structure of their coat pro­tein Sár­in­ger, Gy.: The importance of experimental insect ecology in plant protection entomology
Solymosi, P., P. Nagy and P. Bónis: In vitro acetolactate synthase (ALS) insensitivity in populations of Sonchus arvensis L. subsp. arvensis
Sze­ge­di, E. and Te­ré­zia Dula: Detection of Agrobacterium infection in grapevine graftings
Sze­ke­res, Dó­ra, F. Ká­dár and J. Kiss: Ground beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblages in BT-(Cry1Ab, MON 810) and isogenic maize plots in Hungary
Var­ga, Zs. and G. Fischl: Leaf spots of cultivated grass spe­cies, caused by Cercosporidium graminis (Fuckel) Deighton in the vicinity of Keszt­hely

Short communication
Bor­bély, F. and. I. Len­ti: A new disease of lupine spe­cies (Lupinus spp.) in Hungary
Csó­ka, Gy.: The first occurrence of the gall midge Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) in Hungary
Far­kas, I.: Black vine weevil (Otiorrhynchus sulcatus) – a dangerous pest
Har­mat, Beá­ta, E. Kondorosy and D. Ré­dei: First occurrence of the wes­tern conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis Heidemann) in Hungary (Heteroptera: Coreidae)
Ko­vács, Zs.: Severe problems in the protection of beech forests in county Za­la
La­ka­tos, F. and K. Ko­vács: Bark beetle outbreak in the arboretum of Budafapuszta
Pin­tér, Cs., G. Fischl and L. Vajna: New pathogenic fungus on quince: Myriellina cydoniae (Desm.) Höhn.
Ré­dei, D. and B. Pén­zes: First occurrence of Acizzia jamatonica (Kuwayama, 1908) (Sternorrhyncha: Psyllidae: Acizziinae) in Hungary
Szeőke, K.: First re­port about the occurence of American eastern cher­ry fruit fly (Rhagoletis cingulata Loew.) in Hungary

Pest management programmes
Both, Gy. and T. Barasits: Plant protection in conifers
Chrappán, Gy. and S. Bene: Protection of sorghum fields
Fá­bián, I.: Experience of growing of and pest management in triticale at Fel­ső­ná­na Agro Ltd.
Hor­váth, Z., P. Lé­vai, Cs. Vecseri and G. Vö­rös: The protection of olean­der
Hor­váth, Z., P. Lé­vai, Cs. Vecseri and G. Vö­rös: The protection of ornamental castor beans
Izsányi, Gi­zel­la and Gy. Sár­in­ger: Winter rape protection
Kajdi, F.: Current issues in the management programme of spring barley
Kajdi, F.: Issues of variety and cultural techniques of triticale and rye growing
La­po­sa, J.: Growing spring barley at Madagro Ltd.
Ma­da­rász, J.: Weed control in elderberries
No­vák, R.: Weed control in winter rape
Szeőke, K. and Krisz­ti­na Nagy: The protection of cultivated elderberry (Sambucus nigra L.)
Szeőke, K., Á. Tóth and A. Tomcsányi: Protection of spring barley
Tomcsányi, A., K. Szeőke and Á. Tóth: Protection of winter barley
Tóth, Ve­ro­ni­ka, S. Ga­ra and Éva Lehoczky: Investigation of the possibility of an effective protection method against Johnson grass [Sorghum halepense (L.) Pers] in maize
Veisz, O., Gy. Vida and K. Szeőke: Production and protection of triticale
Vér­tes, T.: Pest management in elderberries in Austria
Vö­rös, I.: Rape growing in the Farmers’ Cooperative “15th March”

Congratulations
Bozsik, A. and Kövics, Gy.: Ist­ván Szarukán university professor is 70 years old

Pesticide registration
Lánszki, I.: The Authorisation Directorate of the Central Service for Plant Protection and Soil Conservation authorised for placing on the market and use of the following plant protection products between 6 April 2005 and 21 September 2005: Agrocer 010, Atonik, Chinmetrin, Gyom-Stop, Mero, Metriphar 70 WG, Miltox Special Ext­ra WP, Novofosz 50 EC, Nu-Film 17, Reglone, Splendour, Spyrale 475 EC, Talendo, Talius, Titus MTG
The Authorisation Directorate of the Central Service for Plant Protection and Soil Conservation authorised for placing on the market and use of the following plant protection products between 21 September 2005 and 5 No­vem­ber 2005: Fungazil MLF 50, Indofil M-45, Vydate 10 L
The Authorisation Directorate of the Central Service for Plant Protection and Soil Conservation withdrew the following authorisations during the period 21 September 2005– 5 No­vem­ber 2005: Budamix WSC, Quinosild 150, Merkazin, Velpar, Calcurea G, Kasumin 2 L, Danmix

Chronicle
Bar­na, B., G. Gullner and T. Kőmíves: International symposium on disease resistance of plants
Bubán, T.: Conferences in Poland on environmentally friendly pest management I
Bubán, T.: Conferences in Poland on environmentally friendly pest management II
Czimber, Gy.: The first Hungarian plant protection professional finished their post-graduate studies in 1960
Fischl, G.: Re­port on the Session of the Phytopathology Section of the Plant Protection Society of MAE (Hungarian Association of Agricultural Sciences)
Halmágyi, T.: The Agrochemical Society of the Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 69th session
Kövics, Gy. and A. Bozsik: The 10th Plant Protection Forum of the Ti­sza Region in Deb­re­cen
Mi­ku­lás, J. and S. Bog­nár.: Meeting held in commemoration of Jó­zsef Járfás (1937–1996)
Mol­nár, J.: A brief summary of the 52nd Plant Protection Days
Mol­nár, J.: Account about the meeting of leaders of Plant Protection Society of Hungarian Association for Agricultural Sciences
Szeőke, K.: The Working Group of Hungarian Moth-investigators carries on its activity
Vajna, L.: The Agrochemical Society of the Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 68th meeting
Vajna, L.: The Agrochemical Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 70th session
Vajna, L.: The Agrochemical Society of the Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 71st session
Vajna, L.: The Agrochemical Society of the Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 72nd session
Vajna, L.: The past 10 years of the Agrochemical Society of the Hungarian Association of Agricultural Sciences
Legislation
Continuation of the Ministerial Order 20/2006. (III. 17.) FVM
Criteria for classifying plant protection products in mar­ke­ting categories
Government Decree 56/2006. (III. 14.) Korm.
Joint Decree 8/2006. (II. 27.) EüM-FVM of the minister of health and the minister of agriculture and rural development
Ministerial Decree 16/2006. (II.24.) FVM
Ministerial Decree 20/2006. (III. 17.) FVM
Ministerial Decree 56/2006. (VIII. 1.) FVM
Ministerial Decree 96/2005 (X. 27.) FVM
Regulation (EC) No 396/2005 of the European Par­la­ment and of the Council

Persons awarded in 2005 by the MAE Plant Protection Society
Csa­ba Ku­ta­si
Gé­za Kuroli
György Kövics
La­jos Gracza
Lász­ló Lit­kei
Or­so­lya Szentiványi
Zol­tán Ki­rály

In memoriam
B. G.: Dr. Sán­dor Zsembery (1922–2005)
Bog­nár, S.: Dr. Fe­renc Homonnay (1917–2006)
Gasz­to­nyi, Maya: Dr. Gyu­la Josepovits
Var­ga, Sz.: Já­nos Győrfi was born 101 years ago

Mar­ke­ting
Füzi, I.: Juwel TT and Tango Star: plant protection products to safe and profitable control for spring barley plantations
Sa­la­mon, Gy.: New possibility for the effective seed treatment of cereals
Winter rape: a well-known plant

EU News
Bö­ször­mé­nyi, E.: More ais withdrawn in EU revie
Bö­ször­mé­nyi, E.: Agrochemical use data more available in EU project
Bö­ször­mé­nyi, E.: Cereal ground beetle larvae attack French crops
Bö­ször­mé­nyi, E.: EU Agriculture Ministers agree microbial rules
Bö­ször­mé­nyi, E.: EU votes on complete dossier, re-registration and full approval for ais
Bö­ször­mé­nyi, E.: FAO COAG session focuses on good, sustainable agriculture
Bö­ször­mé­nyi, E.: First biocide ai on EU Annex I
Bö­ször­mé­nyi, E.: More EU votes on Annex I ai
Bö­ször­mé­nyi, E.: Strobilurin resistance too rife for UK management
Commission Decision 2006/464/EC of 27 June 2006 on provisional emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
Commission Decision 2006/473/EC of 5 July 2006 recognising certain third countries and certain areas of third countries as being free from Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Cit­rus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes and Guignardia citricarpa Kiely (all strains pathogenic to Cit­rus)
Commission Decision amending Decision 2003/766/EC on emergency measures to prevent the spread within the Community of Diabrotica virgifera Le Conte
Commission Decision of 25 August 2006 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substance beflubutamid
Commission Decision of 25 August 2006 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of chromafenozide, halosulfuron, tembotrione, valiphenal and Zucchini yellow mosaic virus – a weak strain in Annex I to Council Directive 91/414/EEC
Commission Decision of 31 August 2006 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of aviglycine HCl, mandipropamid and meptyldinocap in Annex I to Council Directive 91/414/EEC
Commission Directive 2006/74/EC of 21 August 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil and triclopyr as active substances
Commission recommendation for containment programmes to li­mit the further dispersion of Diabrotica virgifera Le Conte in Community areas where its presence is established
Dancsházy, Zsu­zsan­na: Principles of operating the phytosanitary surveillance system and the Dutch practice
Dancsházy, Zsu­zsan­na: Technical and official lists in plant health

Portrait
Fischl, G.: Jó­zsef Né­meth
Kor­né­lia Csörnyei and G, Fischl: Mrs L. Csörnyei
Lász­ló Szentgyörgyi
Reisinger, P.: Prof. dr. Gé­za Kuroli is 70 years old
Sár­in­ger, Gy. and T. Jermy: Prof. dr. Im­re Sep­rős is 70 years old

EPPO
Mrs. Némethy: Diagnostic protocols for quarantine pests
Némethy Ist­ván­né: Diagnostic protocols for regulated nonquarantine pests

Book review
Bubán, T.: Biological control – Possibilities for using entomophilic nematodes in practice (Ed.: F. Inántsy and T. La­ka­tos)
Fischl, G.: Biological control of pests for greenhouse growers (book by Csa­ba Bu­dai)
Nagy, B.: Cutworms /Lepidoptera: Noctuidae/ – pests of agricultural crops (book by Cˇamprag, D. & Jovanicˇ, M.)
Nagy, B.: Gall wasps of Ukraine (book by G. Melika)

Communication
About plant health conditions of forests
The official GMO control is appropriate in Hungary

Rewiev
Ber­zse­nyi, Z.: Growth analysis and its application in research on weed and crop relation
Ér­sek, T., Z. Á. Nagy and J. Ba­ko­nyi: Novel Phytophthora spp. described in the past decade

Opinions
The Hungarian position