„(3) A föld­hasz­ná­ló kö­te­les az adott év jú­nius 30. nap­jáig az in­gat­la­non a par­lag­fű-vi­rág­bim­bó kiala­ku­lá­sát megaka­dá­lyoz­ni és ezt az ál­la­po­tot a ve­ge­tá­ciós idő­szak vé­géig fo­lya­ma­to­san fenn­tar­ta­ni.”
(2) Az Ntv. 7. § (5) be­kez­dé­se he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:

„(5) A köz­ér­de­kű vé­de­ke­zés költ­sé­gei ma­guk­ba fog­lal­ják a vál­lal­ko­zó – szer­ző­dés alap­ján meg­fi­ze­tett – dí­ját, va­la­mint a vé­de­ke­zés el­ren­de­lé­sé­vel és a vég­re­haj­tá­sá­val kap­cso­lat­ban a nö­vény­vé­del­mi szerv­nél, va­la­mint az in­gat­lan­ügyi ha­tó­ság­nál fel­me­rült va­la­mennyi költ­sé­get.”
21. § (1) Az Ntv. 7/A. § (1) be­kez­dé­se he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:

„(1) Az 5. § (3) be­kez­dé­sé­ben fog­lalt kö­te­le­zett­ség el­mu­lasz­tá­sa ese­tén a nö­vény­vé­del­mi szerv el­ren­de­li a par­lag­fű el­le­ni köz­ér­de­kű vé­de­ke­zést.”
(2) Az Ntv. 7/A. §-a (6) be­kez­dé­sé­nek el­ső mon­da­ta he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:

„Ha a par­lag­fű el­le­ni köz­ér­de­kű vé­de­ke­zést kul­túr­nö­vény ká­ro­so­dá­sa nél­kül nem le­het el­vé­gez­ni, a par­lag­fű el­le­ni köz­ér­de­kű vé­de­ke­zést ab­ban az eset­ben ren­de­lik el, ha az adott te­rü­le­ten a kul­túr­nö­vény tő­szá­ma nem éri el az ag­ro­nó­miai­lag in­do­kolt tő­szám 50%-át, és a par­lag­fű­vel va­ló fe­lü­le­ti bo­rí­tott­ság a 30%-ot meg­ha­lad­ja.”

22. § Az Ntv. 12. § (1) be­kez­dé­se he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:
„(1) Az en­ge­dé­lye­ző ha­tó­ság az új megen­ge­dett nö­vény­vé­dő-szer­ma­ra­dék ha­tár­ér­ték meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ál­tal meg­ha­tá­ro­zot­tak alap­ján ad­ja ki az en­ge­délyt. A for­ga­lom­ba ho­za­tal­ra en­ge­dé­lye­zett nö­vény­vé­dő szer­ről az en­ge­dé­lye­ző ha­tó­ság okira­tot ál­lít ki.”

23. § (1) Az Ntv. 14. §-a (1) be­kez­dé­sé­nek be­ve­ze­tő szö­ve­ge he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:
„(1) Az en­ge­dé­lye­ző ha­tó­ság a nö­vény­vé­dő szer for­ga­lom­ba ho­za­ta­lát és fel­hasz­ná­lá­sát – az aláb­bi fel­té­te­lek együt­tes fennál­lá­sa ese­tén – ak­kor en­ge­dé­lye­zi, ha”
(2) Az Ntv. 14. § (1) be­kez­dé­se a kö­vet­ke­ző h) pont­tal egé­szül ki:
„h) a ké­rel­me­ző – kü­lön jog­sza­bály sze­rint – iga­zol­ja, hogy az en­ge­dé­lyez­ni kért ter­mék, vagy an­nak bár­mely jel­lem­ző­je, így el­ne­ve­zé­se har­ma­dik sze­mély szel­le­mi tu­laj­don­jo­gát nem sér­ti.”
(3) Az Ntv. 14. §-a a kö­vet­ke­ző új (4) be­kez­dés­sel egé­szül ki, egyide­jű­leg a je­len­le­gi (4)–(7) be­kez­dés szá­mo­zá­sa (5)–(8) be­kez­dés­re vál­to­zik:
„(4) Az en­ge­dé­lye­ző ha­tó­ság az en­ge­dély megadá­sá­ról mik­roor­ga­niz­mu­sok ese­té­ben 12 hó­na­pon be­lül dönt.”

24. § Az Ntv. 15/A. § (2) be­kez­dé­se he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:
„(2) Az en­ge­dé­lye­ző ha­tó­ság az en­ge­dély megadá­sá­ról 60 na­pon be­lül dönt.”

25. § Az Ntv. 16. § (2) be­kez­dé­se a kö­vet­ke­ző e) és f) pon­tok­kal egé­szül ki:
(Az en­ge­dé­lye­ző ha­tó­ság a nö­vény­vé­dő szer en­ge­dé­lyét vissza­von­ja, ha)
„e) az en­ge­dé­lyes a kö­zös­sé­gi el­já­rás­ban en­ge­dé­lye­zett ha­tó­anya­got tar­tal­ma­zó nö­vény­vé­dő szer fe­lül­vizs­gá­la­ta so­rán nem tel­je­sí­ti a kü­lön jog­sza­bály­ban előírt fel­té­te­le­ket, vagy
f) amennyi­ben a 14. § (1) be­kez­dés­ben írt fel­té­te­lek bár­mely ok­ból nem tel­je­sül­nek.”

26. § Az Ntv. 50. §-a a) pont­já­nak he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:
(A nö­vény­vé­del­mi szerv)
„a) ja­vas­la­tot tesz a vé­dett zó­na ki­je­lö­lé­sé­re;”

27. § Az Ntv. 54. §-a (2) be­kez­dé­sé­nek j) pont­ja he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:
(A nö­vény­vé­del­mi ha­tó­ság)
„j) nö­vényt, nö­vé­nyi ter­mé­ket és ezek előál­lí­tá­sát, rak­tá­ro­zá­sát, for­gal­ma­zá­sát, va­la­mint szál­lí­tó­esz­kö­zö­ket, en­ge­dély­kö­te­les ter­mé­kek szál­lí­tá­sát, rak­tá­ro­zá­sát, for­gal­ma­zá­sát, fel­hasz­ná­lá­sát, il­le­tő­leg he­lyi­sé­gek, be­ren­de­zé­sek, nö­vény­vé­del­mi gé­pek, fel­sze­re­lé­sek for­gal­ma­zá­sát, hasz­ná­la­tát el­lenőriz­he­ti, fel­té­tel­hez köt­he­ti, fel­füg­geszt­he­ti, meg­tilt­hat­ja, és a nö­vé­nye­ket, nö­vé­nyi ter­mé­ke­ket és cso­ma­go­ló­anya­go­kat meg­sem­mi­sít­tet­he­ti;”

28. § Az Ntv. 60. § (1) be­kez­dé­se a kö­vet­ke­ző j) pont­tal egé­szül ki:
(Nö­vény­vé­del­mi bír­sá­got kell ki­szab­ni az­zal szem­ben, aki)
„j) for­ga­lom­ba ho­za­ta­li en­ge­déllyel (tí­pus­mi­nő­sí­tés) nem ren­del­ke­ző vagy idő­sza­kos fe­lül­vizs­gá­la­ton részt nem vett nö­vény­vé­del­mi gé­pet for­gal­maz, üze­mel­tet vagy hasz­nál.”

29. § Az Ntv. 61. §-a (2) be­kez­dé­sé­nek el­ső mon­da­ta he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:

„A bír­ság leg­ki­sebb össze­ge húsz­ezer fo­rint, leg­ma­ga­sabb össze­ge öt­mil­lió fo­rint.”

30. § Az Ntv. 63. §-a a kö­vet­ke­ző e) pont­tal egé­szül ki:
(E tör­vény a kö­vet­ke­ző uniós jo­gi ak­tu­sok­nak va­ló meg­fe­le­lést szol­gál­ja, il­let­ve vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges ren­del­ke­zé­se­ket ál­la­pít­ja meg:)
„e) a Ta­nács 2005/25/EK irány­el­ve (2005. már­cius 14.) a 91/414/EGK irány­elv VI. mel­lék­le­té­nek mó­do­sí­tá­sá­ról.”

Meg­je­lent: Ma­gyar Köz­löny, már­cius 30., 38. szám