Címke: nemzeti park

Hozzászólások

 • Aktuális agrárpolitikai dühöngő! » 2016. szeptember 07., csütörtök 11:25 | csödtermelö

  Belenéztem az ATV szennyadóba.Folyamatosan a védekezö eröket szidjŕk,ez se az se jň!Pedig szerencsére eddig jól megfogtŕk irdatlan munkŕval LE A KALAPPAL.Ez a mocskos atv meg csak szemétkedik.Ellenzéki tv nek mondva magŕt.Hŕt ugyan leszopatott az Nfa földdel a ...,de még ha 2pŕrt közt kéne választani,mčg mindig inkŕbb a fityesz lenne.Micsoda gané adň,mindenben csak rosszat keresi!{:cursing:} Moderátor által módosítva: 2016-09-07 11:25:55

 • Mezőgazdasági közlemények » 2014. október 15., csütörtök 11:46 | Pintér Zoltán

  .../2010. (...) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történő kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható! A Magyar Közlönyben történő kihirdetésre megküldve 2010. március 11-én dr. Mikó Zoltán A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. § E rendeletet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2010. évi kiegészítő nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos bizottsági határozatra figyelemmel kell alkalmazni. 2. § E rendelet alkalmazásában: 1. anyajuh: a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 100. cikk a) pontjában meghatározott nőivarú juh; 2. anyatehén: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikk d)-e) pontjaiban meghatározott nőivarú, háziasított szarvasmarhaféle, figyelembe véve az ugyanezen rendelet 111. cikk (6) bekezdésében foglaltakat; 3. átruházás: a kérelmen bejelentett állatok (egyedek) összességének a birtokon tartási időszak alatt egy átvevőnek történő eladása és a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: bázisrendelet) 1. § e) pontja szerinti átruházás; 4. átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a kérelemben bejelentett állatai átruházásra kerültek egy másik mezőgazdasági termelő részére és a bázisrendelet 1. § g) pontja szerinti átadó; 5. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák és a bázisrendelet 1. § h) pontja szerinti átvevő; 6. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcímeknél meghatározott ideig a kérelmező tenyészetében történő tartása; 7. egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: kvótarendelet) 1. § 11. pontjában meghatározott mennyiség; 8. egyéni támogatási felsőhatár: a mezőgazdasági termelőt megillető, az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet és az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege; 9. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló FVM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) szerinti kérelem; 10. gyümölcsös ültetvény: a gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula, mogyoró) vagy bogyós gyümölccsel (málna, ribiszke, egres, Yosta (rikö), szeder, szamóca, termesztett bodza) összefüggően telepített terület, amelyet gyümölcs vagy gyümölcs szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek; 11. mezőgazdasági termelő: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelő; 12. mezőgazdasági vagyoni értékű jog: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 9. § n) pontjában meghatározott jog; 13. szőlőültetvény: szőlővel összefüggően telepített terület, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek; 14. támogatható terület: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a támogatás szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő terület; 15. tejtermelő: a kvótarendelet 1. § 4. pontjában meghatározott termelő; 16. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tenyészettel és tartási hellyel együtt; 17. termeléstől elválasztott támogatás: olyan támogatás, amelynek alapja a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló történelmi bázis; 18. termeléshez kötött támogatás: olyan támogatás, amelynek feltétele a támogatható állat tartása, illetve növénykultúra termelése az e rendeletben meghatározottak szerint; 19. történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, tonna, kg) mértéke, amely a termeléstől elválasztott támogatások alapját képezi; a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló, az adott jogcímre vonatkozó történelmi bázis jogosultságok összessége; 20. történelmi bázis jogosultság: az ügyfél történelmi bázisa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog; 21. kiegészítő történelmi bázis jogosultság: a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: kiegészítő történelmi bázis rendelet) szerinti jogosultság. II. Fejezet Az egységes területalapú támogatás 1. Közös szabályok 3. § (1) Az egységes területalapú támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására, elbírálására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az egységes kérelem rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Egységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az egységes kérelem rendelet alapján jogszerű földhasználónak minősül. (3) E rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági területet kell tekinteni. (4) A (3) bekezdés szerinti területre az egységes területalapú támogatás igénylése alapjául szolgáló területeket tartalmazó egységes területalapú támogatási kérelemre – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak akkor fizethető támogatás, ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Ha a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt. (5) Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában legalább 0,3 hektár támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás kifizethető. (6) Ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület nem éri el együttesen az 1 hektárt, de a mezőgazdasági termelő rendelkezik legalább 0,3 hektár támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható a támogatás. (7) Az egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az a terület, a) amely után a mezőgazdasági termelő részére a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló FVM rendelet szerinti támogatási jogosultság került megállapításra, b) amelyről az ingatlanügyi hatóság által végrehajtott határszemle alapján, távérzékelés vagy helyszíni ellenőrzés útján megállapítható, hogy az adott terület (parcella) 2003. június 30-án nem tett eleget a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 36. § (1) bekezdésben előírt hasznosítási kötelezettségnek, c) amely az épített műtárgy felületén helyezkedik el. (8) Ugyanarra a mezőgazdasági parcellára csak egy egységes kérelem nyújtható be. Csatolt dokumentum: Jogszabálytervezet teljes szövege (PDF) Forrás: FVM Jogi Főosztály 2010.03.11. 14:57

 • Belvizek........ » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Északi

  Válasz #478 hozzászólásra Így néz ki a fő csatorna Vasadi része nem csak fák és bokrok szemét is rengeteg több helyen építési törmelék van benne , egy részét be szántották más részét erdővel telepítették . Ja és nem adnak engedélyt a tisztítására csak én 6ot kértem Víztársulás , jegyző , Gödöllő , Pest megyei önkormányzat 3 kirendeltségén , Nfa nál. http://wikimapia.org/#lang=hu&lat=47.308600&lon=19.392055&z=19&m=b Monoron vannak olyan részek ahol magasabban van a csatorna alja az útnál úgy feltöltöd öt , Gyálon meg hajjaj le se merem írni mi van.

 • Új földtörvény » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Radocz

  Válasz #2229 hozzászólásra Kedves Szomszéd! Az új főldtörvény arról szól, hogy akik vitték tovább a volt szövetkezetek, állattartó telepeit, fejlesztették és lejár a földbérletük azok alól húzzák ki a szőnyeget. Ás úgy, hogy a fejük alá nem tesznek párnát. Egyesek ebbe tönkre fognak menni. Miért nem akarja hagyni megvalósítani a Fidesz hogy "Élni és élni hagyni." ELV MEGVALÓSULJON. Az előbb beszélt Rebeka az ATV-n. Felhívtam volt államtitkár ismerősöm, hogy Rebeka kivel is van? Nos megtudtam, hogy valami ..... (Elfelejtettem). Megbeszéltük azt is, hogy egyesek felmenői cselédek voltak, míg mások cselédeket tartottak. Miután többször végig olvasod figyelemsen a földtörvényt, (vagy ha van Isten akkor még mindig csak tervezet, mert a jelenlegi tövények szerinst ez a szavazás érvénytelen volt) és az itteni hozzászólásokat, akkor láthatod azt hogy akik nincsenek nerencsköddel borítva azok telejsen más véleményen vannak, mint Te. Arról mi a véleményed, hogy a korábban már hoztak létre ilyewn földkiadó bizottságok elődeit. Én is benne voltam,de a munkánkra nem tartottak igényt. Talán most is azokat a tagokat kellene megkérni, hogy részt kívánnake benne ismételten venni. Ide delegált az Agrárkamara, a Parasztszövetség, stb. Nekem mindkét részről vot támogatóm. Most nem biztos, hogy lenne, mert ezek a színekre mennek. És Én úgy gondolom, hogy Piros Fehér Zöld. Ismerősöm, úgy gondolja, hogy 4 mFt-ért nem jön földet vednni a külföldi. Inkább Ukrajnában vesz. és ott kezd gezdálkodni. Ezzel kell nekünk majd versenyezni. No ez a verseny olyen lesz, mintha nekem gipszelt lábbal kellene indulni a futóversenyen. Vagy hogy reklámozzam a trektorhúzó versenyt: Riga 4 mopeddel neveznék a 160 LE-s kategóriában. Melyik mondat utal arra, hogy magyar föld nem lehet külföldi állampolgár tulajdonába? Hol van az lleírva, hogy a környéken kell neki elvégezni biológiai szükségletét? (Magyarul a tulajdonában levő föld végében pisiljen)? az Én nagyszüleim is kulákok voltak. Az unokám még lehet, mivel a jelenlegi tervezetből kivettékazt a részt, hogy az örökös köteles lesz aladni a földjét, ha nem földmíves. Akkor még ível írták. most már "Ű" vel van. És olyan korán feltettem a kérdsést Böszösrményben, hgoy nem is tudtak rá válaszolni az emelvényen ülők. Debrecenben Jakab István már elmagyarázta, hogy ki a füldműves. A mellettem ülő nem igazán értette meg, de mivel először hallotta az értelmezésést, így nem tudom hibáztatni. Nem olyan egyszerű megjegyezni, hogy ki számít Öröklés esetén földmívesnek. Miután megjelenik a Magyar Küözlönyben az födltörvény javított változatas, akkor áttanulmányozom és annak tükrében tesszük a dolgunkat. Ha "beesik" egy vevő, azonnal eladom neki a földemet. 4,5 mFt/ha. Ez jobb föld mint nálatok, van, mert mindkét végében ott a víz, pára, tápanyag. az IDE nem tartozó részekért ezer bocs, meg egy anyamedve. {:cowboy:}

 • Aktuális agrárpolitikai dühöngő! » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Rebel

  Válasz #21853 hozzászólásra Nagyon igazad van.Respekt. A mi bővebb családunkban volt/van 4 tanár,s talán a legalacsonyabb színvonalon éltek/ élnek ,ha a diplomásokat nézzük.Ha a gazdálkodókkal vesszük egy körbe ,akkor még rosszabb a helyzet. Ja és kiegészítésként kicsiben gazdálkodnak/gazdálkodtak is egész életükben. Ez az egész tanár elleni hangulatkeltés Ares környezetében élő milliomos tanárok miatt van??? Szerintem itt inkább téma lehetne az agrárkamarai vízfej növekedése Pesten,s a megyeszékhelyeken.Az MVH-s szarházi vezérek ömlenek át a kamarába,a megyéknél meg a lojális exkommunista -ma már fideszes és kereszténydemokrata s...nyalók. ARES ezek megérdemlik a 400-800 e Ft+ költségtérítéses fizetésüket eddigi nulla teljesítményért???

Hírek

További híreink