”Hírlevél 2021” ÁGAPRÍTÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


1. A játék szervezője

A ”Hírlevél 2021” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34., Cg.: 01-09-325609, adószám: 26351409-2-42; a továbbiakban: Szervező).

Az URBAN SM70 ágaprító IDE kattintva ismerheted meg részletesebben!

 

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1. A Játékban kizárólag a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár cselekvőképes természetes személy vagy Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88. § szakaszában meghatározott gazdasági társaságok, illetve az egyéni vállalkozóról, és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég (a továbbiakban együtt: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1 a(z) https://www.agroinform.hu/hirlevel_feliratkozas oldalon keresztül, feliratkozik az Agroinform.hu hírlevelére, és

2.1.2 a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, valamint a személyes adatainak (nem természetes személy Játékos esetén a Játékos képviselője/kapcsolattartója személyes adatainak) a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezelését.

(a továbbiakban együtt: Pályázat)

Nem természetes személy esetén a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályok alapján képviseleti joggal felruházott képviselője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult eljárni.

2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy feliratkozással vesz részt.

2.3 A Játékosok a Pályázat beküldésekor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag mobiltelefonszám elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek.

2.6 A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékost kizárhatja a Játékból.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő 3. személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

3. A játék időtartama

A Játék 2021. február 1. napján 00 óra 00 perctől 2021. április 30. napján 23 óra 59 percig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. április 30. 23 óra 59 perc.

 

4. Sorsolás

Szervező a Játék teljes időtartama alatt beküldött összes érvényes Pályázat (hírlevélfeliratkozás) közül a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 2021. május 10. napján 10 órakor 1 (egy) darab nyertes Játékost sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (1149 Budapest, Angol u. 34.) A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező a sorsoláson 2 (kettő) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre a 6. részben foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen.

 

5. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1 Játék időtartama alatt beérkező érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

összesen 1 (egy) db, URBAN SM70 ágaprító

(a továbbiakban: Nyeremény).

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.3 A Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követő legkésőbb 3 (három) munkanapon belül e-mailben értesíti a Játékos által a hírlevélfeliratkozás során megadott e-mail címen (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos az ugyfelszolgalat@agroinform.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, megadni a nyeremény kézbesítéséhez szükséges következő adatokat: postai címet és telefonszámot. A Nyeremény átvételének időpontjáról és helyszínéről történő egyeztetés érdekében a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékossal.

5.4 A nyertes Játékos a Nyereményt kizárólag személyesen veheti át a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen a Játék lezárásának időpontjától számított 30 naptári napon belül. A Nyeremény átvétele során a Játékosnak igazolnia kell személyazonosságát, nem természetes személy esetén a képviseletében eljáró személynek igazolnia kell képviseleti jogát. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására az egyeztetett időpontban és feltételek szerint a fenti határidőben sor kerüljön. Ha a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb, illetve az egyeztetett feltételektől eltérő lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5 A Nyeremény üzembehelyezésének díjait (vagyonszerzési illeték, rendszám, törzskönyv, forgalmi engedély) a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, kötelező biztosítás) a Játékost terhelik. A Nyeremény elszállításáról a Játékosnak kell gondoskodnia, az elszállítással kapcsolatos valamennyi költség a nyertes Játékost terheli. A Nyeremény nyertes Játékos részére történő átadását követően a Nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertes Játékosra száll át, a Szervező ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyére történő oda- és visszautazás költsége, a Nyeremény elszállításának költsége) a Játékost terhelik.

 

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A Játékosok tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szervező, mint adatkezelő a Játékos nyertessége esetén nevüket és e-mail címüket a Játékban való részvétel, továbbá nyertesség esetén lakcímüket és telefonszámukat a Nyeremény átadása céljából kezelje (ezen belül az adatkezelés célja a Játékossal való kapcsolattartás a Nyeremény átadása érdekében; a Játékos által megadott adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremény az arra jogosult részére kerüljön átadásra, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése). Amennyiben a Játékos nem minősül természetes személynek, a Játékos képviseletében eljáró személyre (a továbbiakban: Képviselő) irányadóak a jelen 7. pontban írt szabályok. Ebben az esetben a Játékos kötelezettsége és felelőssége, hogyan a Játékszabályzatban írt feltételekről a Képviselőt tájékoztassa. A Szervező és a Játékos egyaránt köteles biztosítani a Képviselő jogait, így különösen a tiltakozáshoz való jogot.

7.2 A megadott adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi.

7.3 Az adatkezelő a Játékkal összefüggésben megadott adatokat a Játék időtartamát követő 60 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli a Játékkal összefüggő nyilvántartásából, kivéve azon adatokat, amelyeket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseinek megfelelően az adómegállapításhoz való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adatok törlése nem érinti a Játékos hírlevélfeliratkozás céljából megadott adatait (név, e-mail cím), ezeket az adatokat a Szervező a direkt marketing adatbázisban az érintett törlési kérelméig vagy hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

7.4 A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Képviselő személyes adatait.

7.5 Az adatkezelés jogalapja természetes személy Játékos esetében a Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, nem természetes személynek minősülő Játékos esetén a Szervező, mint adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. A Szervezőnek ugyanis megítélése szerint jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Nyereményt a nyertes Játékos részére át tudja adni és ennek érdekében a Képviselővel a kapcsolatot fel tudja venni, továbbá a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságot ellenőrizni tudja. Szervező kizárólag a jelen pontban írt célból használja fel a Játékos/Képviselő adatait.

7.6 A Játékost/Képviselőt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

7.6.1 hozzáféréshez való jog:

A hozzáférés joga keretében a Játékos/Képviselő bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról/Képviselőről.

7.6.2 helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga:

A Játékos/Képviselő jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos/ Képviselő a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos/Képviselő vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos/Képviselő kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos/Képviselő előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos/Képviselő igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.6.3 hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos/Képviselő részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos a hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezeléshez adott hozzájárulását a Játék befejezése, illetve a nyeremény(ek) átadása előtt visszavonja és a személyes adatainak törlését kéri, a Szervező a Játékost a Játékból kizárja, tekintettel arra, hogy a hírlevél feliratkozás a Játékban való részvétel feltétele.

7.6.4 tiltakozáshoz való jog

A Játékos/Képviselő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor. A Játékos/Képviselő tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos/Képviselő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Ha a Játékos/Képviselő a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan, a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken:  ….   ugyfelszolgalat@agroinform.com

7.8 Amennyiben a Képviselő a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

7.8.1 közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;

7.8.2 az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu;

7.8 Amennyiben a Játékos/Képviselő a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

8. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.agroinform.hu weboldalon, valamint a Játékos érdeklődhet a ugyfelszolgalat@agroinform.hu e-mail címen

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Szervező nem minősül a Nyeremény gyártójának, forgalmazójának, ezért vele szemben ezen termékkel kapcsolatos bármely szavatossági, jótállási, termékszavatossági vagy egyéb, a termék minőségi problémáira alapozott igény nem érvényesíthető. A Játékos ilyen igénnyel a Nyeremény gyártója vagy forgalmazója felé fordulhat. A Szervező felelősségét e körben kifejezetten kizárja, amit a Játékos tudomásul vesz.

9.2 Szervező kizárja továbbá a felelősségét a tekintetben is, hogy a Nyeremény felhasználásával megvásárolható termék mennyiben felel meg a Játékos által egyoldalúan támasztott elvárásoknak.

9.3 Szervező kizárja a felelősségét minden, a Játékos által a Játékban történő részvétel során harmadik személynek okozott kárért. Amennyiben a Játékos által okozott bármely kár miatt ezen harmadik személy Szervezővel szemben igényt érvényesít, úgy a Játékos köteles az okozott kár megfizetésének kötelezettsége alól Szervezőt mentesíteni.

9.4 Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban történő részvétellel nem szerez tulajdonjogot, használati jogosultságot vagy bármely egyéb jogot a Szervezőt vagy a Nyeremény gyártóját, forgalmazóját, megillető bármely szellemi termék, így különösen védjegy felett.

9.5 Játékos a Játék során köteles tartózkodni minden, a Szervező vagy a Nyeremény gyártója, illetve forgalmazója bármely szellemi termékének jogosulatlan felhasználásától. A jogosulatlan felhasználás a Játékosnak a Játékból történő azonnali kizárását vonhatja maga után.

9.6 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.7 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.agroinform.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Játékot kiszolgáló szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.8 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.9 A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

9.10 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

9.11 A Szervező jogosult arra, hogy a Játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen Játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a Játékosok megfelelő tájékoztatásáról. A Játékszabályzat módosítása a www.agroinform.hu weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. A Szervező a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal. A Szervező kizár mindenféle, a Játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

 

Budapest, 2021. február 1.

Agroinform Kft.

Szervező