A las­ka­gom­ba (Pleurotus sp.) kagy­ló ala­kú, fán ter­mő gomba. A ter­mő­tes­teit cso­por­tok­ban hoz­za. A ter­melt gomba mennyi­sé­ge az 1980-as évek­ben volt a leg­több, kb. 2500 t/év. A Ma­gyaror­szá­gon ki­dol­go­zott in­ten­zív ter­mesz­tés­tech­no­ló­gia és a ma­gyar hib­rid faj­ták nagy sze­re­pet ját­szot­tak a las­ka­gom­ba üze­mi ter­mesz­té­sé­nek el­ter­je­dé­sé­ben. Két nagy alap­anyag-e­lőál­lí­tó üzem mű­kö­dik ma Ma­gyaror­szá­gon, ame­lyek hő­ke­zelt be­csí­rá­zott blok­ko­kat, il­let­ve zsá­ko­kat for­gal­maz­nak. Ezen túl csu­pán né­hány ki­sebb vál­lal­ko­zás ál­lít elő táp­ta­lajt, fő­leg sa­ját rész­re. A meg­ter­melt las­ka­gom­ba dön­tően ex­port­ra ke­rül, ja­va­részt Né­metor­szág­ba. Ter­mesz­té­se tör­tén­het, ex­ten­zív mó­don fa­anya­gon sza­bad­ban (ház­ker­ti ter­mesz­tés­ben el­ter­jedt) vagy in­ten­zí­ven me­ző­gaz­da­sá­gi mel­lék­ter­mé­ke­ken (szal­ma, ku­ko­ri­ca­csut­ka, ku­ko­ri­ca­szár) zárt tér­ben, ahol egy ter­mesz­té­si cik­lus 2,5-3 hó­na­pig tart, és a vár­ha­tó ter­més­ho­zam a ned­ves alap­anyag tö­me­gé­nek 20-25%-a. A ter­mesz­tés­re min­den olyan he­lyi­ség al­kal­mas, amely a gomba igé­nyeit ki tud­juk elé­gí­te­ni. Mind job­ban ter­jed­nek a duplafalú mű­anyag ter­mesz­tő há­zak, ame­lyek 200-300 m2 fe­lü­le­tűek, ál­ta­lá­ban klí­ma­sza­bá­lyo­zók­kal el­lá­tot­tak, így ben­nük op­ti­má­lis ér­té­ken tart­ha­tó a hő­mér­sék­let, a re­la­tív pá­ra­tar­ta­lom, sza­bá­lyoz­ha­tó a lég­cse­re. El­té­rő a las­ka­gom­ba öko­ló­giai igé­nye a há­rom fej­lő­dé­si sza­kasz­ban. Az in­ten­zív ter­mesz­tés hét fá­zi­sok­ból áll: táp­ta­laj elő­ké­szí­tés, hő­ke­ze­lés, csí­rá­zás, át­szö­ve­tés, ér­le­lés, ter­mő­re for­dí­tás és sze­dés. A táp­ta­laj elő­ké­szí­té­se az alap­anyag ki­vá­lasz­tá­sá­ból és ap­rí­tá­sá­ból áll, mely­hez leg­na­gyobb mennyi­ség­ben ga­bo­na­szal­mát hasz­nál­nak, mellyel szem­ben kö­ve­tel­mény, hogy szá­raz és bom­lás­men­tes le­gyen. Ap­rí­tás­ra azért van szük­ség, hogy a táp­ta­lajt tö­mö­rí­te­ni tud­juk, il­let­ve hogy a vi­zet fel­ve­gye. A hő­ke­ze­lés két­fé­le mó­don tör­tén­het: ned­ve­sen és szá­ra­zon. Ned­ves mód­szer­nél a be­ned­ve­sí­tett szal­mát tö­meg­hő­ke­ze­lő kam­rá­ban vagy alag­út­ban gőz­zel 60 oC-ra fű­tik fel né­hány óra alatt, és kb. 6 órán át ezen tart­ják. A táp­ta­laj hő­mér­sék­le­tét ezt kö­ve­tően 48-50 oC-ra csök­ken­tik, és kb. 48 órán át így hagy­ják. A szá­raz hő­ke­ze­lés­nél az ap­rí­tott szá­raz szal­mát 100 oC-on gőz­zel 60-90 per­cig ke­ze­lik. A hő­ke­zelt szal­má­ba ton­nán­ként 30-40 li­ter szem­csí­rát ke­ver­nek. A las­ka­gom­ba ter­mesz­tés­nél a hib­rid faj­ták ter­jed­tek el. Ezek egész év­ben ter­meszt­he­tők, bő­ter­mők, vas­tag hú­súak, jól tá­rol­ha­tók és szál­lít­ha­tók. A csí­rá­zást kö­ve­tően a táp­ta­lajt per­fo­rált fó­lia­zsák­ba töl­tik, vagy pré­selt blok­kot ké­szí­te­nek be­lő­le. A zsák­ba vagy blokk­ba 10-20 kg táp­ta­laj ke­rül. Az át­szö­ve­tés ál­ta­lá­ban 14 nap alatt vég­be­megy. Az ér­le­lés idő­sza­ká­ban, amely az át­szö­ve­tés­től a ter­mő­tes­tek meg­je­le­né­séig, kb. 7-10 na­pig tart, a mi­cé­lium tö­mö­ren össze­fog­ja a táp­ta­lajt. A ter­mő­idő­szak kez­de­tén a mi­cé­lium a lyu­kak­nál megerő­sö­dik, fe­hér du­dor ke­let­ke­zik, majd ami­kor túl­ju­tott a lyu­kon, fej­lő­dés­nek in­dul­nak a ka­la­pok. Az el­ső ter­mő­tes­tek a hib­rid faj­ták­nál a csí­rá­zás­tól szá­mí­tott 19-21. na­pon je­len­nek meg, majd a gomba a meg­je­le­né­sé­től szá­mí­tott 5-7. na­pon vá­lik sze­dés­re éret­té. Ma­ga­sabb hő­mér­sék­le­ten gyor­sabb a nö­ve­ke­dés, a gomba ka­lap­já­nak a szí­ne vi­lá­gos­sá vá­lik, a hú­sa vé­ko­nyabb és szí­vó­sabb lesz. A sze­dés ide­jét el­ső­sor­ban nem a ka­lap mé­re­te, ha­nem ál­la­ga és kül­le­me dön­ti el. Ak­kor szed­he­tő, ami­kor a ka­lap dom­bo­rú és a hú­sa ru­gal­mas. A las­ka­gom­ba a ter­mő­tes­teit hul­lá­mok­ban hoz­za. Ál­ta­lá­ban gaz­da­sá­gos­sá­gi szem­pont­ból két, il­let­ve há­rom hul­lá­mot ér­de­mes meg­vár­ni, me­lyek kö­zül az el­ső ad­ja a leg­több ter­mést (az össz­ter­més kb. 70%-át). A ter­mő­hul­lá­mok kö­zött 10-15 nap szü­net van. A le­sze­dett és cso­ma­golt gom­bát a le­he­tő leg­rö­vi­debb időn be­lül 10 oC-ra elő­hű­tik, majd 2 oC-os hű­tő­ben tá­rol­ják. A jó mi­nő­ség­ben hű­tő­be ke­rült gomba kb. egy hé­tig tá­rol­ha­tó. A ter­mesz­tés­ben leg­gyak­rab­ban bak­té­riu­mos és gom­bás be­teg­sé­gek for­dul­nak elő. A bak­té­riu­mos be­teg­ség fő­leg a ter­mő­idő­szak­ban je­lent­ke­zik. A gom­bás be­teg­sé­gek kö­zül leg­ve­sze­del­me­sebb a Trichodermás fer­tő­zés, amely az alap­anya­got te­szi tönk­re. A kár­te­vők kö­zül a gom­ba­le­gyek és a gom­ba­szú­nyo­gok ká­ro­sít­hat­ják a gom­bát. Ko­vács­né Gyenes Me­lin­da