Sa­ru­di Csa­ba : Gaz­da­sá­gi és pia­ci stra­té­giák a vi­dék­fej­lesz­tés szol­gá­la­tá­ban

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1500 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
168x138 mm x mm
Leírás:

A ma­gyar me­ző­gaz­da­ság gyö­ke­res átala­ku­lás idő­sza­kát éli. Meg­vál­toz­tak és ki­for­rat­la­nok a bir­tok- és üze­mi vi­szo­nyok, s át­ren­de­ződ­tek a pia­ci-ér­té­ke­sí­té­si kö­rül­mé­nyek. A jö­ve­del­mi és fel­hal­mo­zá­si hely­zet drasz­ti­kus tő­ke­-sze­gény­ség­hez, il­let­ve tő­ke­hiány­ban a ter­me­lô­ala­pok felélé­sé­hez, a mi­nő­sé­gi átál­lás el­hú­zó­dá­sá­hoz, a ver­ti­ká­lis és ho­ri­zon­tá­lis kap­cso­la­tok fel­bom­lá­sá­hoz, át­ren­de­ző­dé­sé­hez ve­ze­tett. • Fő feladat­nak a gaz­dál­ko­dás mi­nő­sé­gi fel­té­te­lei­nek meg­te­rem­té­sét, il­let­ve a kül­ső kör­nye­zet­tel va­ló kap­cso­lat el­mé­lyí­té­sét, új ala­pok­ra he­lye­zé­sét te­kint­jük, és kor­sze­rű ér­ték­rende­ket kö­vet­ve konk­rét ered­mé­nyek­kel kí­ván­juk se­gí­te­ni a ma­gyar me­ző­gaz­da­ság ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek a fo­ko­zá­sát.

1500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

ELŐSZÓ      
I.     A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSA    
    Hátrányos helyzetű elmaradott térségek      
        Kedvezőtlen adottságú elmaradott mezőgazdasági területek       
        Kedvezményezett térségek fejlesztése      
    Foglalkoztatás és munkahelyteremtés 
        Munkanélküliség és szegénység a rurális térségekben 
        A foglalkoztatás bővítésének módozatai  
    Elmaradott térségek felzárkóztatása az európai unióban   
        A vidékfejlesztési politika hazai adaptációja   
        Az Agenda 2000 és az új európai agrármodell 
        A többfunkciós mezőgazdaság kialakítása    
    Agrár és vidékfejlesztés összekapcsolása    
        A magyar SAPARD program       
        A Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár és Vidékfejlesztési Programja     
        A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv       
    Összefoglaló következtetések, javaslatok      
    Felhasznált irodalom   

II.     INTERNATIONAL FARM COMPARISON NETWORK ÉS  HAZAI ALKALMAZÁSAI       
    Tudományos előzmények    
    International Farm Comparison Network (IFCN)       
        Az IFCN módszertana       
        Az üzem monetáris működésének szimulálása       
        A tipikus üzem adatainak rögzítése       
    Az IFCN eredményei a tejtermelésben      
        A H-100-as tipikus üzem bemutatása      
        A H-400-as tipikus üzem bemutatása      
        Struktúra      
        Fajlagos hozamok     
        Tejár   
        Nem tejből származó bevételek    
        A tejtermelés költségei    
        A tejtermelés összes költsége és árbevétele      
        Bio-tejtermelés Magyarországon   
    Az IFCN hazai eredményei a szántóföldi növénytermesztésben       
        A tipikus üzem bemutatása     
        Az üzem árbevételei és költségei a kiindulási helyzetben      
        A tipikus üzem eredményei intenzív gazdálkodás mellett       
        A tipikus üzem eredményei extenzív gazdálkodás mellett      
    Az IFCN hazai eredményei a húsmarha tartásban       
        A magyar üzemek       
        A húsmarhatermelés jellemzői     
        A piaci értékesítés lehetőségei   
        A gazdaságosságot befolyásoló főbb üzemi tényezők 
        A versenyképesség makrogazdasági feltételei       
        Felhasznált irodalom      

III.   AZ ÖKOTERMELÉS ÉS -TERMELTETÉS FELTÉTELREND­SZERÉNEK MEGTEREMTÉSE, AZ ÉRTÉKESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A FONTOSABB NÖVÉNYTERMELÉSI ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOKBAN     
    Ökogazdálkodás kialakulása és fejlődése Magyarországon       
    A Termelés és az ellenőrzés szervezeti háttere hazánkban       
    Termelési szerződések az ökológiai termelésben       
        A termelési szerződések kialakításának folyamata     
        A termelési szerződések előnyei      
        A termelői szerződések hátrányai       
    Az ökotermelésre ható környezeti elemek       
        A gazdasági környezet hatása az ökogazdálkodásra      
        A jogi és a politikai környezet hatása az ökológiai gazdálkodásra       
        Kulturális és társadalmi környezet hatása az ökogazdálkodásra       
    Nehézségek az ökotermeltetés során a fő ágazatokban       
    Az ökotermeltetés nehézségeinek megoldási alternatívái     
    Felhasznált irodalom       

IV.     FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK ÉS ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK MINT ÚJGENERÁCIÓS HUNGARIKUMOK PORÍTOTT ALAP- ÉS ADALÉKANYAGAINAK KIFEJLESZTÉSE, TERMELÉSÜK ELŐKÉSZÍTÉSE      
    Az alapvető kutatási-fejlesztési feladat      
    A fejlesztő és forgalmazó hely      
    Az élelmiszerek fejlesztésének világstratégiai irányai      
        A funkcionális élelmiszerek fogalma és lényege      
        Organikus élelmiszerek    
        Nemzeti élelmiszerek    
    A kutatás-fejlesztés területe, főbb eredményeinek és humánélettani vonatkozásainak rövid áttekintése       
        Bioaktív kalciumban dúsított gyártmányok         
            Az étrendi kalcium további alapvető humánélettani funkciói      
            A kifejlesztett kalciumban dúsított gyártmányok      
        Funkcionális porított adalékanyagok kifejlesztése szinbiotikus élelmiszerek előállításához       
            A nómenklatúra      
            A probiotikumok és humánélettani vonatkozásaik      
            A prebiotikumok és humánélettani vonatkozásaik     
            A szinbiotikumok és humánélettani vonatkozásaik      
            A szinbiotikus élelmiszerek előállításához kifejlesztett funkcionális porított adalékanyagok és felhasználásuk       
    Felhasznált irodalom

[bezárás x]