Szerk.: Bódi Ferenc : Helyi szociális ellátórendszer vidéken

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1200 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
256
Könyv mérete:
140x220 mm x mm
Leírás:

A helyi szociális ellátórendszer elemeit képezik azok a társadalmi jólétet szolgáló, többségében közjavak és szolgáltatások, amelyeket az igénybevevők lakóhelyükön, saját közösségükben, helyi szinten tudnak elérrni.

 

1200 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

A he­lyi szo­ciá­lis el­lá­tó­rend­szer      
Tör­té­ne­ti hát­tér, nem­ze­ti sa­já­tos­sá­gok (Bódi Fe­renc)          
Nem­ze­ti, re­gio­ná­lis, he­lyi sza­bá­lyo­zás Ma­gyaror­szá­gon  (Mar­si Edit)     
Szo­ciá­lis- és egész­ség­ügyi ellátórendszer a globalizáció és a lo­ka­li­zá­ció kö­rül­mé­nyei kö­zött
(Fá­bián Ger­gely)        
Egyenlőtlenségek Ma­gyaror­szá­gon          
Jö­ve­de­lem kü­lönb­sé­gek (Bódi Fe­renc)      
La­kás­hely­zet a 20. szá­zad vé­gén (Mokos Bé­la)        
Kom­mu­ná­lis vi­szo­nyok vi­dé­ken (Koz­ma Bog­lár­ka)     
Sze­gény­ség (Koz­ma Ad­rienn)      
Ci­gány­ság (Koz­ma Ad­rienn)       
Mun­ka­nél­kü­li­ség vi­dé­ken
(Bódi Fe­renc–Obádovics Csil­la)        
Né­pe­se­dé­si fo­lya­ma­tok az ez­red­for­du­lón
(Bódi Fe­renc–Fe­ke­te At­ti­la)       
Területi különbségek enyhítésére tett kormányzati kísérletek (Fekete Attila)      
Okok és oko­za­tok       
Vi­dék­po­li­ti­kák a 20. szá­zad­ban (Bódi Fe­renc)        
Az önálló vidékfejlesztési politika körvonalozódása
(Madarász Imre)       
A szo­ciá­lis el­lá­tó­rend­szer örö­költ hiá­nya fa­lun
(Bódi Fe­renc)      
He­lyi ön­kor­mány­za­tok gaz­da­sá­gi – gaz­dál­ko­dá­si hát­te­re (Bódi Fe­renc)    
Irodalom      

[bezárás x]