Megjelent a Magyar Államkincstár honlapján a tájékoztató a VP4-10.1.1-16. kódszámú agrár-környezetgazdálkodási kifizetések című pályázati felhívás keretében a 2021. évben benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó végső kifizetésekkel kapcsolatban.

Speciális ellenőrzések AKG szántó esetében pontról pontra

Az AKG felhívás egyes előírások vonatkozásában a kötelezettségvállalás 5. évének leteltével előírja bizonyos, a szokásos vizsgálatokon túlmutató ellenőrzések elvégzését. Ennek megfelelően a szántóterülettel támogatásban részesülő Kedvezményezettek 2021. évben beadott kifizetési kérelmére vonatkozóan speciális ellenőrzéseket folytat le a Kincstár, amelyek részleteiről részletes tájékoztatást adott.

A Kincstár felhívja a figyelmet arra, hogy a fent említett ellenőrzések a kifizetési kérelem elbírálásának folyamatát némiképp meghosszabbítják, de ezzel együtt a szántóterületeket tartalmazó kérelmekre is hamarosan megkezdődik az ötödik éves döntéshozatal.

A speciális ellenőrzésekkel érintett előírásokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete sorolja fel.

Az ellenőrzéseket az alábbi szempontok alapján végzi az Államkincstár:

Vetésszerkezeti előírások

A vetésszerkezeti előírás a horizontális szántó tematikus előíráscsoportban támogatott területekre vonatkozóan kerül ellenőrzésre.

Az ellenőrzéssel érintett vállalás száma a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében: 16.

1. Ellenőrzési folyamat

A vetésszerkezeti előírás teljesítésére vonatkozó speciális ellenőrzéseket a lentiek szerint végzi a Kincstár.

A Kincstár a mezőgazdasági táblákat besorolja a vetésszerkezeti előírás szerint releváns növénykultúra csoportokba. Ennek folyamán egyrészt a 2021. évre érvényes Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek adatait, másrészt az egyes gazdasági években (2017-2021.) benyújtott igénylések térinformatikai kiértékelésének eredményeit, harmadrészt az adminisztratív és helyszíni ellenőrzési eredményeit veszi figyelembe.

Ezt követően megtörténik az előírás szerinti növénykultúrák vonatkozásában a kötelezettségvállalás öt évének átlagában teljesített részarányok meghatározása.

akg területek vizsgálata

A vizsgálat során a 100 hektárnál kisebb, tematikus előíráscsoportba vont terület esetén 5 év átlagát nézik – Fotó: Pixabay

A vizsgálat során – a 100 hektárnál kisebb, tematikus előíráscsoportba vont terület esetén – az öt év átlagát nézik, tehát az egyes kultúrák részarány számításának alapja a 2021. évre érvényes, utolsó Támogatói Okiratban foglalt támogatott terület ötszöröse!

Az ötödik évi speciális ellenőrzések során nem kerül figyelembevételre az olyan kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vagy területrészre benyújtott igénylés, mely/melynek a kötelezettségvállalási időszak alatt:

 • területe részleges visszavonási kérelem benyújtásával csökkentetésre került, és/vagy
 • a támogatásból teljes visszavonási kérelem benyújtásával visszavonásra került, és/vagy
 • a terület átadásra került más kötelezettségvállalóhoz, és/vagy
 • a terület korábbi gazdasági évben megállapított meg nem felelés miatt (részlegesen vagy egészben) kizárásra került.

2. Hasznosítások besorolása

A vetésszerkezeti előírások által meghatározott egyes növénykultúra csoportok a következők:

 • zöldugar kultúra,
 • évelő szálas pillangós növények.

A szálas pillangós növények vonatkozásában egyes előírások teljesítésekor kizárólag az évelő szálas pillangós növények vehetők figyelembe a pályázati felhívás és mellékletei alapján!

3. Zöldugar kultúra elfogadhatóságának vizsgálata

A bejelentett zöldugar-kultúrákkal kapcsolatos adminisztratív ellenőrzések során azt vizsgálja a Kincstár, hogy a pályázati felhívás 18. számú melléklete szerinti fogalomnak megfelel-e.

Zöldugar: legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj - amelyből legalább egy évelő pillangós - vetésével alakítottak.

Az ellenőrzés során tehát a bejelentett zöldugar-kultúrák vonatkozásában elsőként azt vizsgálja a Kincstár, hogy legalább 3 egymást követő évben bejelentették-e a kifizetési kérelmen a zöldugar-táblát.

Ezt követően térinformatikai eszközökkel meghatározzák, hogy a bejelentett zöldugar-kultúra ugyanazon a területen került-e fenntartásra.

Azt is ellenőrzik, hogy a bejelentett növénykeverék tartalmazott-e évelő szálas pillangós növényt (a zöldugar-kultúra bejelentett komponenseinek tanulmányozásával). Mindezeken túl vizsgálják, hogy a zöldugar-kultúra fenntartási idejében történt-e a területre másodvetés bejelentés, tekintettel arra, hogy ezen agrotechnikai bejelentés a kultúra folytonos fenntartásának időszakát megszakítja.

A zöldugar kultúra vetésszerkezeti arányának számítása során csak azt a területet lehet figyelembe venni, amely a fogalomtár szerinti leírásnak megfelelt, azaz legalább három évig ugyanazon a területen került kialakításra, a felhasznált keverék tartalmazott legalább egy, évelő szálas pillangós fajt, és a fenntartási időszakot nem szakította meg másodvetésű növény.

4. Szankcionálás

Abban az esetben, ha az ellenőrzéseket követően megállapításra kerül, hogy az adott előírás vonatkozásában valamely kultúra részaránya nem teljesült, a pályázati felhívás 17. b. számú melléklete szerinti szankciókat alkalmazza a Kincstár. Abban az esetben, ha több vetésszerkezeti részarány kapcsán is jelentkezik meg nem felelés, a különböző jogkövetkezmények közül a nagyobb szankcióval járót kell alkalmazni.

Speciális szempontok szerint ellenőrzik az AKG-ba vont szántóterületeket – Fotó: Pixabay

Tartós zöldugar és méhlegelő szegélyek

A növényvédőszer-mentes, tartós zöldugar és méhlegelő szegélyek kialakítására vonatkozó (a pályázati felhívás 1. számú mellékletében a 14. és 15. sorszámú) előírások esetében a Pályázati Felhívás előírja a szegélyek minimum három éves fenntartásának kötelezettségét. Az ellenőrzések során elsősorban az ennek történő megfelelést vizsgálja a Kincstár.

A vállalásnak való megfelelés ellenőrzése során kizárólag az Egységes Kérelem benyújtásakor növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegélynek bejelölt területek kerülnek figyelembevételre!

Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a „Vetésszerkezeti előírás - Zöldugar kultúra elfogadhatóságának vizsgálata" részben leírt ellenőrzéseket a zöldugar szegélyek fenntartására vonatkozóan is el kell végeznie a Kincstárnak.

Ezen felül a szegélyek ellenőrzésekor vizsgálatra kerül még, hogy a zöldugar-szegélyt nem zöldugar-tábla szomszédságában alakították-e ki (tekintettel a pályázati felhívás 3.4.1.1/V./46. pontjában előírtakra). Az ilyen szegélyek ugyanis nem fogadhatók el az előírás teljesítése kapcsán.

Az előírások teljesítésének vizsgálata során feltárt meg nem felelések esetén a pályázati felhívás 17.b számú mellékletében rögzített, 1-10% mértékű szankció kerül meghatározásra.

Agrotechnikai előírások

Az ellenőrzéssel érintett vállalások száma a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében: 5, 9, 17.

Az egyes agrotechnikai műveleteket akkor veszik figyelembe az ellenőrzés során, amennyiben azok elvégzését a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, az arra rendszeresített elektronikus felületen, illetve formanyomtatványon bejelentették.

A nem formanyomtatványon, nem határidőben, illetve a nem elektronikus úton beküldött bejelentéseket nem fogadják el!

Kivétel: fentiek alól kivételt a vis maiorral vagy kötelezettség átadással érintett, illetve egyes 2017. évi bejelentések képezhetnek, mivel ezen években a főnövény vetését megelőző agrotechnikai bejelentések megtételére az egységes kérelemben még nem nyílt lehetőség. Fentieket a Kincstár a bejelentések kiértékelésekor figyelembe fogja venni.

Az agrotechnikai bejelentések kiértékelésekor figyelembe vett további szempontok:

 • Zöldtrágya beforgatására irányuló bejelentés csak akkor kerül figyelembevételre, ha a beforgatott növénykultúra szerepel a pályázati felhívás 21. számú mellékletében.
 • Zöldtrágya beforgatására irányuló bejelentés csak akkor kerül figyelembevételre, ha a beforgatott növénykultúra legalább 60 napig a területen volt.
 • A „Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása." kötelező előírást és a „Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása." választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie, így az egy évben tett bejelentések a választott előírás keretében nem számolhatók el.
 • Az egyes agrotechnikai bejelentésekkel érintett területek mértékét csak az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület és az érintett tábla toleranciával növelt közös területének megfelelő mértékben tudják figyelembe venni.
 • A kötelezettségvállalási időszakon, azaz a 2017.01.01-től 2021.12.31-ig tartó időszakon kívül elvégzett agrotechnikai műveleteket nem veszik figyelembe.
 • A teljes támogatási időszak alatt a vállalással érintett teljes területen történő évelő szálas pillangós, illetve zöldugar-kultúra termesztése az egyes választott előírások alól nem mentesít. Az erre vonatkozó esetleges meg nem felelésekre előírt szankciók az évelő kultúráktól függetlenül is érvényesítésre kerülnek.
 • Az agrotechnikai műveletekre vonatkozó meg nem felelések esetén alkalmazandó szankciókat a pályázati felhívás 17. b. melléklete tartalmazza. A szankciók mértéke a meg nem felelés mértékétől függően kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként 3%, illetve 10% lehet.

Növényvédő szerek használata AKG-ban

2022. február 4-én jelent meg a Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2022. évben nem alkalmazható növényvédő szer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló tájékoztató.

Korlátozással érintett tematikus előíráscsoportok

 • Tilos a rovarölő szerek alkalmazása, kivéve repce, mustár, illetve olajretek rovarirtását: MTÉT túzokvédelmi szántó tematikus előíráscsoport, MTÉT alföldi madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoportok
 • Tilos a rovarölő szerek alkalmazása: MTÉT kékvércse védelmi szántó tematikus előíráscsoport, MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport
 • Tilos a rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása: MTÉT szántó tematikus előíráscsoportok
 • A tiltott, illetve korlátozással használható növényvédő szer hatóanyagok és készítmények listája ITT érhető el. A korlátozással érintett előíráscsoportok: Horizontális szántó tematikus előíráscsoport, Erózió-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport, Belvíz-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport, Aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoport, MTÉT túzokvédelmi szántó tematikus előíráscsoport, MTÉT kékvércse védelmi szántó tematikus előíráscsoport, MTÉT alföldi madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport, MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi szántó tematikus előíráscsoport, Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportban.

További információk a tájékoztatóban.