A módosított felhívás több ponton is megváltoztatja a támogatásban részesülő ökogazdák kötelezettségeit. A változásokat az alábbiakban mutatjuk be, rövid magyarázattal a könnyebb alkalmazhatóság érdekében.

1) Módosult a felhívás 7. számú mellékletében (azaz a szankciós táblázatban) általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 12. pontja, továbbá törlésre került a 17. d) pontja.

A 12. pont szerint ha a kifizetési kérelem alapján, az adott földhasználati kategóriában megállapított támogatható terület nem éri el az 1 ha nagyságot, akkor az adott évre az érintett földhasználati kategória elutasításra kerül. A 17. d) pont törlése pedig azt jelenti, hogy az ültetvény földhasználati kategória esetén lehetséges a részleges újratelepítés anélkül, hogy az egész KET elutasításra kerülne. Ezért azonban a kivágás bejelentését követő 12 hónapon belül a visszatelepítésre nem került ültetvényrészre részleges visszavonást kell kezdeményezni s bejelenteni.

2) A felhívás 7. számú mellékletében (szankciós táblázat) általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész kiegészült egy új (22.) ponttal. A pont alapján látnunk kell, hogy ültetvény-újratelepítésnél gyakorlati és adminisztrációs teendőinkről sem feledkezhetünk meg, ha a szankciót el akarjuk kerülni. Így a KET-en található ültetvény részének vagy egészének kivágását követően, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában feltétlenül be kell nyújtani az ültetvény visszatelepítésének bejelentésével kapcsolatban meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő esetlegesen vissza nem telepített egységre a részleges visszavonási kérelmet. Ügyeljünk arra, hogy a bejelentéssel érintett területre történjen ténylegesen a visszatelepítés. A két teendő bármelyikének elmulasztása szankciót von maga után!

3) A felhívás szövegében, az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban és a 10. számú mellékletben módosult a „támogatói okirat kézhezvétele” kifejezés „támogatói okirat hatálybalépése” kifejezésre.

4) A felhíváshoz tartozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumban az 1.4.4 Általános követelmények rész kiegészült a (22), (23), (24) pontokkal.

A 22. pont alapján ha a kifizetési kérelemben keverék hasznosítás kerül jelölésre, de az alábontások alapján a tábla zöldség- és szántóföldi kultúrát is tartalmaz, úgy szántóként kerül elszámolásra, a 23. pont alapján pedig ha a keverék hasznosítás jelölése mellett megállapítható, hogy a keverék tisztán szántóföldi vagy tisztán zöldségnövényekből áll, akkor a tábla a tényleges hasznosítás szerint vagy szántóföldi, vagy zöldségnövényként kerül elszámolásra.

A 24. pont értelmében pedig ha egy tábla a vonatkozó jogszabályok szerint az 5. gazdálkodási évre állandó gyepnek minősül, de azon a teljes gazdálkodási időszak alatt ténylegesen szántóföldi növénytermesztés zajlik, akkor az az 5. évben is szántóföldi növénytermesztés feltételrendszerének megfelelő területként kerül figyelembevételre.

pályázat

A módosított felhívás több ponton is megváltoztatja a támogatásban részesülő ökogazdák kötelezettségeit – fotó: Shutterstock

5) A felhíváshoz tartozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumban módosítás történt az 1.4.5. Ültetvény kivágása és újratelepítése rész (7) bekezdésében. Ennek megfelelően ha az ültetvénykivágás anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepítené, akkor a kivágás megfelelő bejelentését követő 12 hónapon belül a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak.

6) A felhíváshoz tartozó Általános Szerződési Feltételek dokumentum 5. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai című rész kiegészült a 3. c.) ponttal, amely szerint a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vissza nem telepített ültetvényterület a KET-nél kisebb területként is visszavonható.

A 7.3 Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei részben javításra került a k.), pont, így ha a kifizetési kérelem alapján, az adott földhasználati kategóriában megállapított támogatható terület nem éri el az 1 ha nagyságot, akkor az adott évre az érintett földhasználati kategória elutasításra kerül. Ugyanitt módosult a p.) pont, amely szerint nem von szankciót maga után, ha az ültetvény újratelepítése 12 hónapon belül más ültetvénycsoportba tartozó növénnyel kerül újratelepítésre (vö. a Szankciós táblázat 17.d) pontjának a törlésével), valamint a fejezet kiegészült egy u.) ponttal, amelynek előírásai a Szankciós tábla 22. pontjában foglaltaknak felel meg (cikkünk 2. pontjában részletezve ez a változás).

7) Átvezetésre került a felhívásban és a hozzá tartozó dokumentumokban a támogatói intézményrendszer változása.

8) A felhívás 3.2. IV. Követelmények része kiegészült a (22), (23) pontokkal, ezek lényege cikkünk fentebbi 4. pontjában került ismertetésre.

9) A felhívás 3.2. V. Ültetvény kivágása és újratelepítése részében módosult a 7. pont, amely az ÁSZF fentebbi, 5 pontban ismertetett módosításának felhívásban való rögzítése.

10) A felhívás 3.2. VIII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai rész 3. pontja kiegészült a c.) ponttal. A felhívás e pontja, az ÁSZF cikkünk 6. pontjában ismertetett előírásának felhívásba való átültetése.

11)  A felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezetben módosult az alábbi mondat: „Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.”

A pályázati felhívás ide kattintva is elérhető!