TARTALOMJEGYZÉK

Preambulum
Általános adatok
Fogalmak
A portálon elérhető szolgáltatások köre
Felhasználói regisztráció
Hirdetés a portálon
Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő felhasználót (megrendelőt) megillető elállási, felmondási jogról, a visszaküldés fogyasztót terhelő költségeiről
Tájékoztatás a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő felhasználók által történő igénybevétele során a szolgáltató és a fogyasztónak minősülő felhasználó mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában
Panaszkezelés, viták rendezése
Felelősség a reklámtörvény szabályainak betartásáért
Az ÁSZF módosítása
Szerződés megszűnése és megszüntetése
Záró rendelkezések

1. PREAMBULUM

1.1. A www.agroinform.hu (a továbbiakban: Agroinform vagy Portál) az Agroinform Média Kft. által üzemeltetett internetes portál. Küldetésünk, hogy az agrárium döntéshozóit olyan naprakész információkkal lássuk el, amelyek fejlesztik a fenntartható termeléshez szükséges tudásukat, és hozzásegítik őket a sikeres gazdálkodáshoz. Látogatóink szakmai cikkek között válogathatnak, megtekinthetik az agrárvilág aktuális híreit, tájékoztatást kapnak mezőgazdasági rendezvényekről, valamint fórumunkon keresztül részt vehetnek portálunk aktív közösségi életében. A Portálon előzetesen regisztrált vállalkozói és magánügyfelek megjelentethetik az agráriumhoz kapcsolódó hirdetéseiket, illetve megtekinthetik mások hirdetéseit, igénybe vehetik az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat.

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Agroinform Portálon keresztül elérhető hirdetési szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit az egyes hirdetési szolgáltatásokkal összefüggésben.

1.3. Az ÁSZF hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor Felhasználó mobilapplikáción keresztül éri el a Portált, illetve azon keresztül veszi igénybe a Portál szolgáltatásait. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mobilapplikáció használatával kizárólag a Portál bizonyos, Szolgáltató által meghatározott szolgáltatásai érhetők el.

2. ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Agroinform Portál üzemeltetője és az Agroinform szolgáltatás nyújtója az Agroinform Média Kft.

Agroinform Média Kft. nyilvános cégadatai:

Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság
• Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.
• Postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.
• Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.
• Cégjegyzékszáma: 01-09-325609
• Adószáma: 26351409-2-42
• Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
• Portál címe: www.agroinform.hu
• Ügyfélszolgálati elérhetőségek:
• E-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.hu
• Telefon: +36 20 477 5467
• Általános Szerződési Feltételek elérhetősége: www.agroinform.hu/aszf

3. FOGALMAK

Szolgáltató az Agroinform Média Kft., amely az Agroinform honlapot üzemelteti és a szolgáltatást nyújtja.
Portál a Szolgáltató által a www.agroinform.hu alatt üzemeltetett honlap.
Felhasználó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.
Megrendelő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely igénybe veszi a Portál, illetve a Szolgáltató hirdetési szolgáltatásait.
Szolgáltatás a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a hirdetési, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások.
Hirdetés a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám, azaz olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére, vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Jelen ÁSZF alkalmazásában hirdetésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Portálon megjelenítendő apróhirdetés, PR-hirdetés, videóhirdetés, banner, valamint a nyomtatott kiadványokban megjelenítendő hirdetések. A Portálon megjelenítésre kerülő hirdetések számát, fajtáját, típusát, ellenértékét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva szabadon meghatározni.
Egyedi szerződés A Szolgáltató és a Megrendelő között a hirdetési szolgáltatás Megrendelő által történő igénybevételére létrejött egyedi szerződés, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az Egyedi szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.
Tarifa A hirdetés szolgáltatás igénybevételének díjait tartalmazó, az ÁSZF mellékletét képező dokumentum, amelyet a Szolgáltató saját döntési jogkörében eljárva egyoldalúan jogosult meghatározni.
Magánszemély Vállalkozónak nem minősülő természetes személy vagy őstermelő, aki saját néven regisztrál a Portálon, és ilyen minőségben, alkalomszerűen ad fel hirdetést.
Vállalkozó Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88. § szakaszában meghatározott gazdasági társaság, illetve az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég üzletszerűen ad fel hirdetést a Portálon.

4. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

4.2. A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

5. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

A Portálon elérhető egyes hirdetési szolgáltatások kizárólag előzetes regisztrációt követően vehetők igénybe. A felhasználói regisztrációval kapcsolatos szabályokat és feltételeket, a regisztráció menetét a Portál Felhasználási Feltételei tartalmazzák, amely dokumentum a következő linken érhető el: www.agroinform.hu/aszf

6. HIRDETÉS A PORTÁLON

6.1. Hirdetés feladásával kapcsolatos szabályok

6.1.1. A Portál hirdetési szolgáltatásait csak szerződött, az apróhirdetési szolgáltatást regisztrált vagy szerződött Felhasználó veheti igénybe.

6.1.2. A Felhasználó csak olyan terméket, árut, illetve szolgáltatást vagy állást hirdethet a Portálon, amelynek tulajdonosa, vagy amely felett rendelkezni jogosult, és amelynek hirdetését jogszabály, illetve a jelen ÁSZF nem tiltja. A Felhasználó más jogát, jogos érdekét és jogszabályt nem sérthet. Ennek ellenkezője esetén teljes felelősséggel tartozik. A hirdetésben a Felhasználó valós adatokat és az áfakörbe tartozó Felhasználó minden esetben bruttó, áfa összeget is tartalmazó vételárat köteles megadni. A Szolgáltató a Portálon feladott hirdetés tartalmáért, megfelelőségéért, valós voltáért és jogszerűségéért nem felel, azért kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó tartozik teljes és közvetlen felelősséggel. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos, valótlan, nem megfelelő, hamis vagy jogszerűtlen hirdetéseket jogosult előzetes értesítés nélkül a Portálról eltávolítani, és erről a hirdetést feladó Felhasználót utólag, e-mailben értesíti. A Felhasználó nem jogosult ezért a Szolgáltatóval szemben bármilyen igénnyel fellépni.

6.1.3. A Szolgáltató e-mailes, a Felhasználó (mint Megrendelő) hirdetés iránti kérelmének megfelelő visszaigazolásával a Szolgáltató és a Felhasználó között a hirdetési szerződés létrejön.

6.1.4. Piactér-hirdetések feladására az ún. "telefonos hitelesítést" követően van lehetőség. Ennek keretében Felhasználó választása szerint vagy az általa megadott telefonszámra SMS-ben egy azonosító kódot kap, amelynek beküldésével megtörténik a hitelesítés, vagy a megadott telefonszámon Szolgáltató munkatársa intéz megkeresést a Felhasználóhoz az azonosítás érdekében.

6.2. Apróhirdetés feladása

6.2.1. A Portálon lehetőség van ingyenes apróhirdetés (a továbbiakban: Ingyenes apróhirdetés) feladására vagy ellenérték fejében, egyedi szerződés alapján történő hirdetésre is (a továbbiakban: Fizetős apróhirdetés).

6.2.2. A Portálon apróhirdetés feladása 3 db apróhirdetésig ingyenes. Ingyenes apróhirdetést a Felhasználó a Hirdetésfeladás gombra kattintva, az ott megjelenő elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével adhat fel. A csillaggal jelölt mezők megadása az apróhirdetés feladásához kötelező.

6.2.3. Amennyiben a Felhasználó a Portálon egy időben az ingyenes apróhirdetési limitet meghaladó számú apróhirdetést kíván feladni, a hirdetésekért a Felhasználó a Tarifában meghatározott havidíjat (a továbbiakban: Apróhirdetési havidíj) köteles fizetni.

6.2.4. Ingyenes hirdetésben (ideértve annak címét, szövegét és a hozzá csatolt képeket is) link, egyéb elérhetőség, weboldalcím nem helyezhető el.

6.2.5. Apróhirdetés extra szolgáltatásokat is tartalmazó havi előfizetési megállapodás keretében való feladására a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján van lehetőség. Az apróhirdetéssel kapcsolatos egyeztetés a hirdető székhelye szerinti illetékes ügyfélkapcsolat-tartónál kezdeményezhető: https://www.agroinformmedia.hu/kapcsolat/

6.2.6. Az Ingyenes és a Fizetős apróhirdetések is, amennyiben azok a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelnek, a feltöltést követő 3 hónapig aktívak a Portálon, ezt követően az inaktív kategóriába kerülnek, és a Portál látogatói számára nem lesznek láthatóak és megjeleníthetők. Legkésőbb az inaktív állapot beállta előtt 1 héttel a Szolgáltató tájékoztatást küld e-mailben a Felhasználónak, és az inaktív állapot beálltakor ezt megismétli. A hirdetések legfeljebb 1 hónapig lehetnek inaktív állapotban; ezen időtartam alatt a hirdetés még újra aktiválható a Felhasználó által. 1 hónap inaktív állapot után a Szolgáltató törli a hirdetést, és erről a Felhasználót e-mailben értesíti. Törlést követően a hirdetés a továbbiakban nem aktiválható.

6.2.7. Mind az Ingyenes, mind a Fizetős apróhirdetések esetén lehetőség van a hirdetés kiemelésére díj ellenében. A kiemelés díját a Megrendelő banki átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy PayPal útján a hirdetés feladásakor egyenlítheti ki. Előfizetéssel rendelkező Megrendelő a kiemelés díját utólagos banki átutalással, a tárgyhónapot követő számlázáskor köteles kiegyenlíteni.

6.2.8. Az aktuális hirdetéskiemelési lehetőségekről és azok árairól a Felhasználó a felhasználói fiókjába belépve, a hirdetéskezelési oldalon tájékozódhat.

6.2.9. A Felhasználó (mint Megrendelő) a hirdetési időtartam alatt a Portálon feladott Ingyenes és Fizetett apróhirdetését bármikor módosíthatja a jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartása mellett.

6.3. Keretmegállapodásra vonatkozó rendelkezések

6.3.1. Amennyiben a Felhasználó, mint Megrendelő igényei alapján az indokolt, a Felek a Felhasználó, mint Megrendelő által megjeleníteni kívánt hirdetésekre keretmegállapodást köthetnek egymással. A keretmegállapodás pontos időtartamát, a kapcsolódó díjak, kedvezmények mértékét a Szolgáltató írásban elküldött ajánlata és az egyedi Megrendelő, illetve a keretmegállapodás tartalmazza. A Felhasználó, mint Megrendelő tudomásul veszi, hogy keretmegállapodás esetén az egyes hirdetések megjelentetése a keretmegállapodáshoz kapcsolódóan feladott eseti megrendelések alapján történik a mindenkori szabad kapacitás és felületfoglaltság függvényében. Az egyedi megrendeléseket a Szolgáltató annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza az arra vonatkozó információt, az egyedi megrendelésben meghatározott felület vagy megjelenési forma az adott időben elérhető-e. A Felhasználó, mint Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi megrendelésben meghatározottak szerinti megjelenés kizárólag akkor teljesíthető, ha az az abban meghatározottak szerinti felület vagy megjelenési forma adott időbeni szabad kapacitása függvényében lehetséges, és ezt a Szolgáltató a Megrendelő felé írásban kifejezetten megerősíti. Amennyiben az egyedi megrendelésben foglaltak a szabad kapacitások függvényében nem teljesíthetőek, úgy ebből eredően a Szolgáltatóval szemben kárigény vagy egyéb igény nem érvényesíthető.

6.3.2. A Felhasználó, mint Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató keretmegállapodás alapján a részére kedvezményt biztosít, úgy az kizárólag abban az esetben érvényesíthető teljes egészében, ha a Megrendelő a keretmegállapodásban rögzített, kedvezmény alapját képező és a keretmegállapodásban meghatározott lehetőségeket a szerződéses időszak alatt, arra vonatkozóan teljeskörűen kihasználja. Ennek hiányában a kedvezmény a kihasználtság függvényében arányosan kerül érvényesítésre.

6.4. A hirdetések tartalmával kapcsolatos rendelkezések

6.4.1. A Szolgáltató kizárólag olyan hirdetéseket fogad be, amelyek a Portál szellemiségének (főként mezőgazdasági és mezőgazdasághoz kapcsolódó témák) és stílusának megfelelnek, ezenkívül megfelelnek a jelen ÁSZF-ben, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a beérkező hirdetéseket megvizsgálja, és azokat tartalmuk, formájuk vagy bármilyen más kritérium alapján előzetes értesítés nélkül, a Felhasználó utólagos tájékoztatásával törölje rendszeréből. A hirdetés megjelenítéséről tehát a Szolgáltató jogosult saját hatáskörben dönteni. Ebből adódóan a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben nem jogosult kártérítési vagy egyéb igénnyel fellépni.

6.4.2. A Felhasználó felelős a hirdetés valóságtartalmáért, valamint azért, hogy a hirdetés jogszabályba ne ütközzön, harmadik személy jogait, jogos érdekét, továbbá a jelen ÁSZF-ben foglaltakat ne sértse. Ezen körülményeket a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, jogsértés esetén a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a hirdetés tartalma jogszabályba nem ütközik, illetve az a jogszabálynak, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak és a valóságnak megfelel. Amennyiben a Felhasználó által feladott hirdetéssel kapcsolatban felmerülő jogsértés miatt a Szolgáltató közvetlen felelősségre vonására kerül sor, a Felhasználó köteles a Szolgáltató ebből eredő valamennyi költségét és kárát haladéktalanul és hiánytalanul megtéríteni, és köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatót mentesítse az ebből eredő kötelezettségek alól.

6.4.3. Állatok hirdetése esetén a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt egyéb rendelkezéseken felül az alábbi előírások betartása is kötelező:

i) A hirdetésben kizárólag az igazolhatóan törzskönyvezett vagy származási lappal rendelkező állat (elsődlegesen eb, macska) nevezhető fajtatisztának. A hirdetésben kifejezetten köteles a hirdető az igazoló dokumentum meglétét feltüntetni.

ii) Tenyésztő általi hirdetés esetén a kennel nevének feltüntetése is kötelező.

iii) Eb és macska kizárólag ingyenesen, örökbefogadásra hirdethető, kivéve, ha eb-, illetve macskatenyésztőként a hirdető szerződést köt, és megfelelő dokumentumokkal igazolja, hogy regisztrált tenyésztőként folytatja tevékenységét.

iv) Amennyiben a hirdetett állat megkapta a veszettség elleni oltást, úgy az ennek igazolására szolgáló dokumentumok meglétét a hirdető a hirdetésben köteles jelezni.

v) Tilos a 8 hetesnél fiatalabb állat hirdetése, kivéve, ha a hirdetésben megjelölésre kerül, hogy az állat csak 8 hetes korának betöltése után vehető át.

vi) Amennyiben jogszabály előírja, illetve amennyiben az állat ilyennel rendelkezik, a hirdető a hirdetésben köteles feltüntetni a kisállat-egészségügyi könyv rendelkezésre állásának tényét.

6.4.4. A Szolgáltató nem felel a Portálon a Felhasználók által hirdetett termékek minőségéért, használhatóságáért, biztonságáért és jogszabályi, egyéb szabványnak való megfelelőségéért, a termék valóságáért, valamint azért, hogy a termékkel kapcsolatos tranzakció valóban megvalósuljon. A Felhasználó bármely, a hirdetés tárgyával, illetve tartalmával összefüggő kérdéssel, kifogással kizárólag a hirdető Felhasználóhoz fordulhat.

6.4.5. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (reklámtörvény) 3. § d) pontja alá tartozó gazdasági reklám hirdetésként való megjelenítése esetén valamennyi jogszabályi előírás (ideértve, de nem kizárólagosan a reklámtörvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény) rendelkezéseit a Felhasználó köteles betartani, így különösen, de nem kizárólagosan:

a. A Felhasználó köteles megadni nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), adóazonosító jelét (adószámát).

b. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.

c. Tilos és a Szolgáltató által bármikor szabadon törölhető az a hirdetés, amely a törvény rendelkezései szerint tiltott reklámnak minősül.

d. Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Tisztességtelen különösen, de nem kizárólagosan az a kereskedelmi gyakorlat, amely a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit sérti.

e. Tilos a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit sértő magatartást tanúsítani.

f. A faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017 (XII.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EUTR) alapján a fatermékekkel kapcsolatos faanyag-kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyagkereskedelmilánc-szereplő valós technikai azonosító számát a hirdetésben kötelező feltüntetni. Lábon álló faanyag értékesítésekor, első forgalomba hozóként az eladó is faanyagkereskedelmilánc-szereplőnek minősül, így a hirdetésében fel kell tüntetnie valós EUTR technikai azonosító számát, illetve erdőgazdálkodói nyilvántartási számát.

6.4.6. A Szolgáltató bármikor jogosult az EUTR technikai azonosító szám tulajdonosát a NÉBIH erre a célra hozzáférhetővé tett adatbázisában ellenőrizni. Amennyiben a hirdető a jelen pontban foglaltaknak nem vagy nem valós EUTR technikai azonosító, illetve nyilvántartási szám megadásával tesz eleget, úgy a Szolgáltató a hirdetést jogosult minden előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

6.4.7. Tilos az alábbiaknak megfelelő hirdetés közzététele a Portálon, a már megjelentetett azon hirdetések pedig, amelyek az alábbiak közül bármelyiket megvalósítják, a Szolgáltató által akár előzetes értesítés nélkül, bármikor törölhetők:

a. amelyek nem felelnek meg a Portál mezőgazdasági jellegű tartalmának;

b. amelyek jogszabályba ütköznek;

c. melyek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint tiltott reklámnak minősülnek (pl. megtévesztő reklám, szexuális tartalmú reklám, olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, veszélyes eb és állatviadal reklámja, dohánytermék reklámja stb.);

d. melyek sértik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, illetve a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit;

e. amelyek személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat, mások vallási, világnézeti, nemzetiségi jogait, szerzői jogokat vagy a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat sértik, jóerkölcsbe ütköznek, vagy sértik a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

f. amelyeknek tartalma hiányos, illetve feltételezhető, hogy nem a valóságnak megfelelő, illetve téves adatokat tartalmaznak;

g. amelyek nagy tömegben, ugyanolyan tartalommal kerülnek meghirdetésre;

h. amelyek más aktív hirdetéshez képest lényegi különbséget nem tartalmaznak (egy termék csak egyszer kerülhet meghirdetésre);

i. amelyek egyszerre több terméket reklámoznak (egy hirdetésben csak egy termék szerepelhet);

j. amelyek nem megfelelő (olvashatatlan) formátumban kerülnek a weboldalra feltöltésre (a Szolgáltató olvashatatlannak tekint minden olyan hirdetést is, amelyben akár figyelemfelkeltés céljából, akár bármilyen más célból karakterhalmozás történik);

k. amely a jelen ÁSZF-nek nem felel meg;

l. amelyek nem tartalmaznak árat, konkrét helyiséget, vagy nem tartalmaznak konkrét termékajánlatot, nem jelölik meg pontosan az eladót;

m. amelyek konkurens oldalakat reklámoznak;

n. amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a hirdetésben szereplő terméket, hirdetőt a Szolgáltató támogatja;

o. amelyeknél a szöveg és a hozzá tartozó kép egyértelműen más-más termékre vonatkozik. Nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található, továbbá amely más személyiségi, szerzői, illetve szellemi alkotásokhoz fűződő vagy egyéb jogait, jogszabályt sért;

p. amelyeknél a termék hirdetése valójában más Felhasználóhoz (tehát nem a hirdetés feltöltőjéhez) köthető (pl. magánszemély hirdet cég tulajdonába tartozó terméket, vagy cég hirdet magánszemély tulajdonába tartozó terméket), illetve amelynek célja több felhasználói fiók létrehozatalával a 3 db ingyenes hirdetési lehetőségen felüli, fizetési kötelezettség elkerülése;

q. amelyek a Portálról kifelé mutató internetes linket tartalmaznak (akár annak címében, leírásában vagy a hozzá csatolt képen, videón), vagy amelyeknél a hirdetés címében, leírásában, illetve a hozzá csatolt képen, videón URL-címet jelenítenek meg;

r. amelyek tartalma provokatív vagy megbotránkoztató, illetve harmadik személyek számára visszatetszést kelthet, hangneme durva, agresszív, tartalma félelemkeltő, obszcén, jó ízlést, közízlést, közérdeket sértő, rasszista jellegű, kirekesztő jellegű, gyűlöletkeltő, más személyek lejáratására, megsértésére, becsületének csorbítására irányul (pl. személyeskedő), a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért, versenytársak termékét, szolgáltatását, márkanevét, magát a versenytársi vállalkozást rossz színben tünteti fel;

s. amely mások szerzői, védjegy-, szabadalmi jogait, üzleti titkait, know-how-ját, egyéb jogát vagy jogos érdekét, illetve jogszabály által védett alkotását, érdekét sérti;

t. amelyek forgalmazását jogszabály tiltja, illetve engedélyhez, bejelentéshez köti, de a Megrendelő engedéllyel, bejelentéssel nem rendelkezik;

u. amely tartalma szerint állatszaporító hirdetésnek minősül (ideértendő az az eset is, amikor a hirdető nem rendelkezik tenyésztő igazolvánnyal, nem áll rendelkezésére törzskönyv), illetve sérti a jelen ÁSZF állathirdetésekre vonatkozó előírásait.

v. Az állathirdetésekre előírt információk feltüntetése hiányában a Szolgáltató jogosult megtagadni a hirdetés megjelentetését, illetve kétség esetén jogosult a hirdetőtől a vonatkozó, igazoló dokumentumokat (pl. származás igazolására, kennelre vonatkozó dokumentumok) bekérni. Amennyiben a hirdető a Szolgáltató ez irányú felhívásának a teljesítésre megadott határidőben nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató megtagadhatja a hirdetés megjelentetését.

w. tartalmában állatagancs hirdetésére irányul, illetve arra utal, ahhoz kapcsolódik;

x. ingyenes hirdetés ellenére linket tartalmaz;

y. A 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján eb tulajdonjogát átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (azaz bőr alá ültetett mikrochippel) történő megjelölést követően engedélyezett. A mikrochip rendelkezésre állását, illetve adott esetben annak tényét, hogy a chipezés költsége a vásárlót terheli, fel kell tüntetni a hirdetésben. Ennek hiányában a Szolgáltató megtagadhatja a hirdetés megjelentetését, illetve az érintett hirdetést jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

z. Faáru esetében az Európai Parlament és a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.), illetve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, továbbá a faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017 (XII. 18.) Korm. rendelet előírásait sérti, illetve az azokban foglaltaknak nem felel meg.

6.4.8. A jelen ÁSZF szerinti tiltott hirdetéssel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a Szolgáltató saját döntési jogkörében eljárva vagy törli a hirdetést a Portálról, vagy a Felhasználó (a Megrendelő) az általa megadott e-mail-címre, illetve az általa megadott telefonszámra szóban a Szolgáltatótól figyelmeztetést kaphat, amelyben a Szolgáltató megjelölheti a problémás hirdetés linkjét, valamint a hirdetéssel kapcsolatban felmerült problémát.

6.4.9. Amennyiben az e-mail megküldését, illetve a telefonon szóban jelzett problémát követő 2 (kettő) munkanapon belül a Felhasználó (a Megrendelő) a hirdetést nem vagy nem megfelelően módosítja, a hirdetés törlésre kerül.

6.4.10. A jelen ÁSZF szerinti tiltott hirdetés törlése esetén a hirdetés díját a Szolgáltató nem téríti vissza a Felhasználónak.

6.4.11. Többször ismétlődő, nem megfelelő hirdetés feladása miatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját blokkolni, vagy korlátozni a Felhasználó hirdetésfeladási limitjét, illetve jogosult a Felhasználó további hirdetéseinek közzétételét megtagadni.

6.4.12. A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az ugyfelszolgalat@agroinform.hu e-mail-címen jelezhetik. Amennyiben bármely harmadik személy azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát vagy védjegyét a Portálon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

6.4.13. A hirdetések mind a Portálon, mind pedig a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Pinterest) megjelennek. Ezenkívül a Szolgáltató választásától függően a hirdetés a Szolgáltató esetleges együttműködő partnerei internetes oldalain, továbbá más médiumokon, különösen, lehívásos alapon vagy a GÉPTIPP c. hirdetési újságban, az Agroinform Média által kiadott szaklapokban való megjelenésen keresztül is terjeszthető. Ezekről a partnerekről, illetve megjelenési lehetőségekről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Felhasználót.

6.5. A hirdetés ellenértékének megfizetése

6.5.1. A hirdetésfeladás igénylését követően a hirdetési díjról a Szolgáltató számlát állít ki az 5.5.2. pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az egyes hirdetésekre vonatkozó különös rendelkezések eltérően nem rendelkeznek, a díjfizetés határideje a számla kiállításától számított 8 nap, amelynek elmulasztása esetén a Szolgáltató a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult. A hirdetési szolgáltatások díjai a médiamegjelenésekből és az ahhoz kapcsolódó kezelési díjakból állnak, ezeket a Szolgáltató a számlán tételesen feltünteti.

6.5.2. Szolgáltató a hirdetési díjról elektronikus számlát állít ki, és azt elektronikus úton küldi meg Felhasználó által a regisztráció vagy a hirdetés feladása/megrendelése során megadott e-mail címre, amelyet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával elfogad.

6.5.3. Amennyiben a Felhasználó (a Megrendelő) díjköteles hirdetéssel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségét a díjfizetésre nyitva álló határidő elteltét követően, a Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosulttá válik a megrendelt, de ki nem fizetett hirdetések törlésére, valamint a Felhasználó (a Megrendelő) hirdetési lehetőségeinek korlátozására.

6.6. A hirdetési szerződés megszűnése

6.6.1. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó az általa hirdetés díj ellenében történő feladása esetén nem jogosult az erre vonatkozó szerződéstől elállni, illetve azt felmondás útján megszüntetni.

6.6.2. Az egyes hirdetésekre vonatkozó, a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött megállapodás a megrendelésben megjelölt határozott időtartamra jön létre, és a meghatározott időtartam elteltével szűnik meg.

6.6.3. A Felhasználó a meghatározott időtartam elteltét megelőzően hirdetésének eltávolítását a Portálon megjelenő hirdetések esetében kérheti a Szolgáltatótól, azonban a hirdetési díj ez esetben nem jár vissza.

6.6.4. Amennyiben a Szolgáltató a határozott időtartam eltelte előtt a hirdetést a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben távolítja el, a hirdetési díj nem jár vissza.

6.6.5. Amennyiben a hirdetéssel kapcsolatos külön megállapodásban, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket bármely fél súlyosan megsérti, a másik fél jogosult arra, hogy a hirdetési szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hirdetését a Portálról eltávolítani.

6.7. Az egyes hirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatos speciális szabályok

6.7.1. A Portálon megjelenő egyes hirdetési szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket az adott hirdetés/kampány típusra vonatkozó dokumentum tartalmazza, amelyet a Szolgáltató az adott hirdetési szolgáltatásra vonatkozó megrendelés esetén a megrendelőlap mellékleteként megküld a Felhasználónak.

6.7.2. A Felhasználó a Portálon megjelenő hirdetésének – beleértve a bannert, a PR-cikket, a videó- és a – módosítását a Szolgáltatótól bármikor kérheti a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. A hirdetés egyszeri módosítása minden hirdetéstípus esetében ingyenes, további módosítás esetén díjköteles. Banner, PR-cikk, videó esetén a hirdetés egyedi megkeresés és a Szolgáltatóval való egyedi megállapodás alapján módosítható ezen szabály szerint; nyomtatott hirdetések esetén a Megrendelő jóváhagyását követően a hirdetés nem módosítható.

7. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓT (MEGRENDELŐT) MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL, A VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL

7.1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik az ellenérték fejében igénybe vett hirdetési szolgáltatások vonatkozásában.

7.2. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő.

7.3. Hirdetési szerződés esetében a fogyasztó Felhasználó az elállási, illetve felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

7.4. A szolgáltatások nyújtására meghatározott, a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Szolgáltató abban az esetben képes betartani, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

7.5. A fogyasztó Felhasználó az elállási vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF-hez csatolt formalevélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy az ugyfelszolgalat@agroinform.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

7.6. A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

7.7. A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató észszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

8. TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN

8.1. Szolgáltató neve: lásd az ÁSZF 2. pontja.

8.2. Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai: lásd az ÁSZF 2. pontja.

8.3. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezenfelül felmerülő valamennyi további költségről:

• A szolgáltatások árairól a Felhasználó egyrészt a Tarifából, az abban nem szereplő szolgáltatások megrendelése előtt a Portálon, továbbá a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött ajánlatból tájékozódhat.

8.4. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

• A Szolgáltató által megadott díj összege a szolgáltatás valamennyi költségét tartalmazza. Ha a teljes ellenérték vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

8.5. A szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

• Nincs ilyen.

8.6. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

• A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetők.

8.7. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

• az ÁSZF 7. pontja tartalmazza.

8.8. Kellékszavatosság

8.8.1. Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyv szabályai szerint.

8.8.2. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

8.8.3. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8.8.4. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

8.8.5. Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.8.6. Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.8.7. Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

8.9. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

• Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben, illetve a Portálon megadott e-mail-címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Szolgáltató jótállást nem vállal.

8.10. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

• Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

8.11. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

• Nincs ilyen eset.

8.12. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

• Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a hirdetését bármikor jogosult törölni, ilyen törlési igény esetében a hirdetések 30 napon belül törlődnek. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt kerül sor. A Felhasználó által feladott hirdetéseket a Szolgáltató az adatbázisból a hirdetés lejárta után sem törli, csak inaktívvá válik, de a Felhasználó fiókjában megtekinthető. A felhasználói fiók törlésével a Felhasználó hirdetései is törlésre kerülnek. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében a Portálon található.

8.13. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

• Nincs ilyen.

8.14. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

• A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ideértve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

8.15. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

• A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

8.16. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

• Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

8.17. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

• A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

9. PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

9.1. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

• Írásbeli panasz bejelentésének címe:

◦ Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.

◦ Szolgáltató postacíme: 1149 Budapest, Angol u. 34.

◦ Szolgáltató e-mail-címe: ugyfelszolgalat@agroinform.hu

• Szóbeli panasz bejelentésének címe: a Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.

9.2. Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni, és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

9.3. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

9.4. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144.

9.5. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

• Gazdasági Versenyhivatal

◦ 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

◦ Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.: 1036

◦ Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905

(fogyasztó megtévesztése esetén)

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei

Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei: Fogyasztói Portál - Fogyasztóvédelmi hatóság (kormany.hu)

• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

◦ 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

◦ Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 75.

◦ Tel: +36 1 457 7100, Fax: +36 1 356 5520

◦ e-mail-cím: info@nmhh.hu

10. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNY SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁÉRT

10.1. A Felhasználó, mint Megrendelő (a továbbiakban a jelen fejezet tekintetében: Megrendelő) a megrendelés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, akkor e tárgyban a reklámozóval írásbeli szerződést kötött.

10.2. A reklámközvetítőnek minősülő Megrendelő kijelenti, hogy a reklámozóval a fenti tárgyban kötött szerződésben megállapodtak abban, hogy a Megrendelő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.

10.3. Megrendelő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C. § vagy 5/D. § rendelkezéseinek megszegése vagy a szabályok be nem tartása miatt a Szolgáltatóra, mint reklámközzétevőre kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

10.4. Szolgáltató – a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – kijelenti, hogy reklámközzététel megrendelése tekintetében a törvény 3. §-a szerinti adóalanyként reklámadó kötelezettség a Szolgáltatót terheli, adóalanynak minősül. A Szolgáltató vállalja, hogy a reklámadó bevallására és befizetésére vonatkozó kötelezettségét a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően maradéktalanul és időben teljesíti.

11. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

11.1. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b) a technológia lényeges változása;

c) jogszabályváltozás;

d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

11.2. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF-módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba, és az ÁSZF-módosítás minden, az ÁSZF-módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

11.3. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF-módosítást a belépés előtt.

11.4. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF-módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF-módosítást kifejezetten elfogadta.

11.5. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF-módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

12. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

12.1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

12.2. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

12.3. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

a) ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

12.4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

12.5. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

13.2. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

13.3. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az egyedi megrendelés (hirdetésfeladás) feladásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

13.4. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

Budapest, 2021. július 12.

 

 

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: Agroinform Média Kft.
Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.

e-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: