A generációs ügyek kezelése, az agrár nemzedékváltás gördülékenyebbé tétele a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából alapvető fontosságú. Az a nemzedék, aki a rendszerváltás után kezdett gazdálkodni, megalapozta a családja jövőjét, működőképes, hatékony gazdaságot épített, most már nyugdíjas korba ért, és keresi azt a lehetőséget, hogy úgy adja át a gazdaságát, hogy az tovább működhessen és biztosítsa a család megélhetését. A gazdaságok, családi gazdaságok átadását viszont lassítják adminisztrációs nehézségek és érzelmi okok egyaránt.

Dr. Kapitány Gabriella az Agroinform gazdaságátadási webináriumán tartott előadást, amely ITT visszanézhető, a rendezvény többi előadásával együtt.

Hazai sajátosságaink, hogy mező- erdőgazdasági föld tulajdonjogát csak természetes személy szerezheti meg, és emiatt a gazdálkodók mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként folytatják a tevékenységüket. Ezért első lépésként a mezőgazdasági őstermelők jogállásának rendezése érdekében lépett életbe a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényt. Második lépésként következett az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény.

Egyetlen szerződésre van szükség

Új jogintézményként a gazdaságátadási szerződés bevezetésével, illetve a gazdaságátadáshoz kapcsolódó adminisztrációs terhek könnyítésével most arra szeretnék ösztönözni a gazdálkodókat, hogy még az életükben – akár több éves előkészítését követően – átadják gazdaságukat egy hozzátartozói láncolatban vagy velük legalább 7 éve munkaviszonyban álló fiatalabb gazdálkodónak.

A törvény alapján a felek egy szerződéssel rendezhetnek minden kérdést, törvényben rögzítik az általános jogutódlást és egyablakossá válik a hatósági engedélyek módosítása, illetve egyszerűsödik a vagyonelemek átadása, és gyorsabban és gördülékenyebben rendezhető a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának és használatának megszerzése, a hatósági engedélyek módosítása, a szerződések átruházása, valamint a pályázatok, támogatások átadása-átvállalása.

Ez egy lehetőség, nem kötelező élni vele

A gazdaságátadási szerződés egy új lehetőség, amely az átadó és átvevő, valamint a családtagok konszenzusán alapul és ha valaki nem felel meg a feltételeknek vagy nem vállalja azokat, akkor az eddig is rendelkezésre álló szabályok szerint továbbra is átadhatja a gazdaságát. A gazdaság működőképességének megőrzését szolgáló legfőbb könnyítések a földek átadására vonatkoznak.

A gazdaságátadási szerződéssel átruházott mező-, erdőgazdasági földek mentesek az elővásárlási jogtól, és az átadó által használt földek az átvevő használatába kerülnek azzal, hogy az átvevő általános jogutódként lép az átadó helyébe, azaz sem az tulajdonjogot átruházó szerződéseket nem kell kifüggeszteni, sem a haszonbérleti szerződéseket nem kell újra kötni, kifüggeszteni.

családi gazdaság, traktor a szántóföldön

A gazdaságok átadását lassítják adminisztrációs nehézségek és érzelmi okok egyaránt – Fotó: Pixabay

4 féle szerződéstípus

A gazdaságátadási szerződés 4 fő szerződéstípus lehet:

  • adásvételi szerződés,
  • ajándékozási szerződés,
  • tartási szerződés,
  • életjáradéki szerződés.

Ezen szerződéstípusok rendelkezéseit vegyesen is lehet alkalmazni. Mindemellett a gazdaságátadó dönthet úgy, hogy nem adja át a tulajdonában lévő földek tulajdonjogát, hanem csak a használatát engedi át. Ebben az esetben a 4 fő szerződéstípus kiegészül a földek használatára irányuló szerződési elemekkel.

Tekintettel arra, hogy a gazdaságátadás céljának, a generációváltás megvalósításának érdekében a gazdaságátadással érintett mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld esetében nem lehet gyakorolni az elővásárlási jogot, szigorú szabályok garantálják, hogy a gazdaságátadási szerződést a szerződő felek ne visszaélésszerűen alkalmazzák.

A gazdaságátadónak a gazdaság átadását követően fel kell hagynia a mező-, erdőgazdasági tevékenységével, azaz nem folytathat olyan tevékenységet, amelyhez jogszabály FELIR azonosítót ír elő.

A gazdaságátadóra és a gazdaságátvevőre vonatkozó kötelezettségek

Gazdaságátadó Gazdaságátvevő
köztük lévő viszony a családi gazdasági törvény szerinti hozzátartozói láncolat tagjai vagy

legalább 7 éve alkalmazásban álló munkavállaló

tevékenységi forma - mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdaságában tag őstermelő

- egyéni vállalkozó

személyüket érintő előírások legalább 5 éven belül eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt legalább 10 évvel fiatalabb a gazdaságátadónál, legfeljebb 50 éves
legalább 10 éve saját nevében mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytat
a jogszabályokban a gazdaság működtetésére előírt feltételeknek megfelel
mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodója
kötelezettségek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartandó új tevékenységet nem folytat, átadást követően a tevékenységeit megszünteti
mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tekintetében hasznosítási kötelezettség terheli

Mit kell tartalmazia a szerződésnek?

  • A gazdaságátadási szerződésben a feleknek meg kell határozniuk a gazdaság egyes elemeit és azok értékét, illetve hogy milyen típusú jogok és kötelezettségek vonatkoznak rájuk (adásvételi, ajándékozási, tartási vagy életjáradéki szerződés szabályai, vagy esetleg a haszonbérlet szabályai).
  • Fel kell sorolni a gazdasághoz kapcsolódó szerződéseket és a szerződésekből fakadó jogokat és kötelezettségeket, a gazdaság működtetéséhez kapcsolódó hatósági engedélyeket, a támogatási eljárásokat és a támogatási eljárásokból fakadó jogokat és kötelezettségeket.
  • Ha az átadó és az átvevő a szerződésben együttműködési időszakban állapodnak meg, akkor meg kell határozniuk a döntéshozatal módjára és a költségek, illetve az eredmény megosztásának arányára vonatkozó szükséges rendelkezéseket.

A gazdaságátadási szerződést közjegyzőnek vagy ügyvédnek ellen kell jegyeznie. A gazdaságátadási szerződést a mezőgazdasági igazgatási szervhez be kell nyújtani hatósági jóváhagyása érdekében, amelyre a hatóságnak 60 nap áll rendelkezésre.

Az átadó tapasztalata tudása és kapcsolatrendszere is fontos

Egy gazdaság értékét nemcsak az egyes vagyonelemek adják, hanem a gazdálkodó tudása, kapcsolatrendszere. Annak érdekében, hogy a generációváltás sikeresen valósuljon meg, a gazdaságátadó és a gazdaságátvevő számára lehetőség van egy akár néhány hónapig, de legfeljebb 5 évig tartó, a gazdaságátadó ismereteinek átadását lehetővé tevő együttműködésre.

Az együttműködés időtartama alatt a gazdaságátvevő személyesen közreműködik a gazdaságátadó gazdaságának működtetésében, a felek az ügyek vitelére együttesen jogosultak, és döntéseiket együttesen hozzák. Együttműködés esetén a tulajdonjog az együttműködés utolsó napján száll át az átvevőre.

Az együttműködési időszaknak két kulcskérdése van:

  • Az egyik, hogy a felek a döntéseket közösen hozzák, ennek a pontos módját a szerződésben rögzíteni kell.
  • A másik, hogy a gazdaság működtetésével kapcsolatos költségeket és az abból fakadó eredményt feloszthatják egymás között. Főszabályként olyan arányban részesedhetnek a felek az eredményből, amilyen arányban viselik a költségeket. Ha ettől el kívánnak érni, akkor azt szintén rögzíteni kell a szerződésben.

Jogutódlás

A törvény nagy újdonsága, hogy a gazdaságátadási szerződéssel az átvevő általános jogutódként az átadó helyébe lép. Ez azt jelenti, hogy a szerződések esetében a gazdaságátvevő minden, a gazdasághoz kapcsolódó szerződésben a szerződésben maradó harmadik fél hozzájárulása nélkül jogutódlással a gazdaságátadó helyébe lép, tehát a szerződéseket nem kell újra megkötni, hanem az átadóra vonatkozó feltételekkel folytathatja az átvevő a tevékenységét. Ennek érdekében a felek a gazdaságátadási szerződésben rögzítsék, hogy egyes szerződések alapján a gazdaságátadót az átadás előtt milyen kötelezettségek terhelik, és hogy ezeket a kötelezettségeket a gazdaságátvevő az egyes szerződéseknek megfelelően vállalja.

A jogutódlás alapján az átvevő a gazdaságátadási szerződéssel minden, a gazdasághoz kapcsolódó mező- és erdőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyben az átadó helyébe lép, ha azt kérelmezi és megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek.

A hatóság az engedélyeket akkor módosítja, ha a gazdaságátvevő igazolja, hogy minden, jogszabályban előírt feltételnek megfelel. Ebben az esetben azonban egy engedélymódosítási kérelem alapján megkapja az átvevő az engedélyt.

Mi lesz a támogatásokkal?

A gazdaságátvevő jogutódlással a gazdaságátadó helyébe lép azon jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyeket az egyes európai uniós alapokból származó és az egyes, nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatásokra vonatkozó támogatói okirat, támogatási szerződés vagy határozat határoz meg.

Az átvevő tekintetében is le kell folytatni a jogosultsági vizsgálatot, azonban ha nem felel meg az átvevő a kritériumoknak, akkor a hatóság a támogatást visszafizetési kötelezettség nélkül szünteti meg oly módon, mintha az átadó elhalálozott volna.

A gazdaságátadás sikeréhez az átadó és az átvevő jó együttműködésére, a családtagok megegyezésére és a megfelelő tanácsadók (szaktanácsadó, könyvelő, ügyvéd) bevonására van szükség. Ha ez megtörténik, akkor a gazdaság tovább tud működni, fejlődni és a család megélhetését biztosítani.

Szerző: Dr. Kapitány Gabriella

Felmerült kérdések a részletszabályokkal kapcsolatban és a válaszok

1. Több mint 7 éve vállalkozóként szerződéses jogviszonyban áll a gazdaságot átvenni kívánó személy az idősebb gazdálkodóval, nincs hozzátartozói kapcsolat. Ebben az esetben élhetnek-e a gazdaságátadás lehetőségével?

Válasz: A törvény meghatározza, hogy milyen jogviszony számít foglalkoztatási jogviszonynak, és ez alapján a vállalkozási szerződés annak számít, tehát igen, élhetnek a törvényben meghatározott szerződéssel.

2. Előreláthatólag mennyi időbe telik egy ajándékozási szerződéssel átadott gazdaság ügyintézése?

Válasz: A szerződés előkészítése a feleken (gazdaságátadó és átvevő) és segítőiken (könyvelő, ügyvéd, szaktanácsadó) múlik. A szerződés megkötését követően be kell nyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóváhagyás érdekében, amelyre a hatóságnak 60 napja van.

3. "10 évet meghaladóan vagyok biztosított őstermelőként a férjem által vezett családi gazdaság tagjaként. A férjem 3 éve elhunyt, öröklés után én lettem a gazdaság vezetője. A gazdaságot szeretném átadni fiamnak. Kérdésem, hogy a 10 éves időtartam rám hogyan vonatkozik?"

Válasz: A gazdaságátadónak 10 éve kell mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytatnia, de az nem feltétel, hogy változatlan gazdaságban, mivel a gazdaságok egyes elemei folyamatosan változnak. Nem csak az őstermelők családi gazdaságának vezetője adhatja át gazdaságátadási szerződéssel a gazdaságát, hanem az ŐCSG-ben tevékenykedő egyéb tagok is.

szántóföld, családi gazdaság

A gazdaságátadás sikeréhez az átadó és az átvevő jó együttműködésére, a családtagok megegyezésére és a megfelelő tanácsadók bevonására van szükség – Fotó: Pixabay

4. Az együttműködés időszakában lehetséges, hogy a költségeket nagyrészt, akár 90 %-ban a gazdaságátadó viselje? Ebben az esetben a bevételekből (eredményből) is a gazdaságátadó részesedik ilyen arányban?

Válasz: Igen.

5. Ki készítheti el a gazdaságátadási szerződést?

Válasz: Közjegyző vagy ügyvéd készítheti a gazdaságátadási szerződést, mint a mező- erdőgazdasági hasznosítású földek átruházására vonatkozó szerződést is.

6. Egy fiatal gazdálkodót is érhet baj, amikor még nem gondolkodik az átadáson. A gazdaság tulajdonosa végrendeletben kijelölheti-e az örökösét a gazdaságátadási törvényben biztosított feltételekkel?

Válasz: A gazdaságátadási szerződés élők közötti jogügyletre irányul, végrendeletben nem lehet alkalmazni a szabályait.

7. Egy 150 hektáros növénytermesztési tevékenységgel foglalkozó ŐCSG átadható-e egy 40 hektáros növénytermesztéssek foglalkozó egyéni vállalkozónak? Egyéni vállalkozóként vagy ŐCSG-ként kell folytatnia a gazdálkodást?

Válasz: Igen, átadhatja. A működési formáját megválaszthatja, az átadáskor kell egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként tevékenykednie.

8. A nagypapa szeretné a korára tekintettel átadni az unokának a családi gazdaság vezetését. Lehet-e tagja továbbra is a családi gazdaságnak a nagypapa úgy, hogy ő lenne az unoka helyett a tag, az unoka lenne a képviselő ebben a gazdaságban?

Válasz: Ha a gazdaságátadási szerződést kívánják alkalmazni, akkor a szerződés megkötése és teljesülése után nem lehet a nagypapa tovább tag.

9. Az ŐCSG tagjának kell-e lennie a gazdaságtáadónak?

Válasz: Nem kell egy ŐCSG-ben lenni a gazdaságátadási szerződés megkötéséhez, csak az kell, hogy a gazdaságátadó tulajdonában legyen egy gazdaság, amit át akar adni.