A haszonbér a szerződő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Arról, hogy milyen jogcímeken engedhető át a földhasználat, milyen szabályok vonatkoznak a haszonbérleti díj megfizetésére és mire kell figyelni, ha természetben állapítják meg a bérleti díjat itt írtunk.

Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy

  • hogyan módosítható, ezen belül csökkenthető-e a haszonbérleti díj,
  • illetve haszonbérfizetési kedvezmény milyen esetekben lehetséges.

Hogyan módosítható a haszonbérleti díj?

Főszabály szerint csak közös megegyezéssel módosítható azonban a 2013. évi CCXII. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról törvény 50/A. §-a alapján

A legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérleti díj módosítására. Ilyen kezdeményezéskor irányadó a helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év van hátra. (Kikötés még, hogy a szerződéskötést követő 5 év elteltével – ha a haszonbérleti szerződés időtartama meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás időpontjától számított 5 év elteltével –, majd az első kezdeményezést követően 5 évente lehetséges ezt a módot alkalmazni.)

Fontos, hogy ilyenkor a kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani. (A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az igazságügyi szakértői véleményt.)

Ha a kezdeményezésben megjelölt piaci haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékétől legalább 20% százalékkal tér el, az ellenérdekű fél a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.

Bizonyos esetekben csökkenthető a haszonbérleti díj

Ha a haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy az előhaszonbérlő a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe lépett, a haszonbérlő kezdeményezheti a haszonbérleti díj módosítását a haszonbérleti szerződés időtartamától függetlenül és első alkalommal a haszonbérleti szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül teheti meg.

A bíróság a szerződés hatálybalépésétől, visszamenőleg állapítja meg a piaci haszonbérleti díjat.


A haszonbérfizetési kedvezmény

2013. évi CCXII. tv. 63. §-a értelmében a haszonbérlőt arra az évre, amelyben a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben foglaltak szerinti elemi káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megállapító szerv igazolja, legfeljebb a hozamérték-csökkenéssel arányos haszonbér-mérséklés illeti meg arra a földre vonatkozóan, amelyen a hozamérték-csökkenés bekövetkezett.

Ha ilyen jellegű megállapodás nincs a felek között, akkor ez a kedvezmény csak azt a haszonbérlőt illeti meg, aki (illetve amely) a haszonbérleti szerződés alapján legalább a helyben szokásos mértékű, de legalább a Nemzeti Földalapba tartozó földekre megkötött haszonbérleti szerződésekben meghatározott és a Nemzeti Földalap kezelésére kijelölt szerv honlapján közzétett, országosan egységesen alkalmazott összegű haszonbérleti díjat fizeti.

Ha a haszonbért a haszonbérlő természetben teljesíti, akkor a haszonbérként nyújtott termék értékeként a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményben meghatározott referenciaárat, ennek hiányában a természetbeni szolgáltatás helyben kialakult piaci értékét kell figyelembe venni.

A kedvezmény azonban nem jár automatikusan, azt a bérlőnek kell kezdeményeznie a bérbeadó irányába: a haszonbérlő a haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben meghatározott, a hozamcsökkenéssel érintett földre vonatkozóan kiállított hatósági döntés kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbeadóval.

További részletek itt olvashatók.

Indexkép: Shutterstock