Milyen jogcímeken engedhető át a földhasználat?

Egy termőföld használatát főszabály szerint haszonbérlet vagy szívességi földhasználat útján engedheti át a tulajdonosa (erdő esetében speciális szabályokat kell alkalmazni) – hívja fel a figyelmet összefoglalójában a MAGOSZ.

Hozzáteszik, hogy nincs már lehetőség felesbérleti vagy részesművelési szerződés kötésére. A haszonélvezeti jogot pedig csak közeli hozzátartozó javára lehet biztosítani és ilyenkor a bérbeadás joga ilyenkor nem a tulajdonost, hanem a haszonélvezőt illeti meg.

Milyen szabályok vonatkoznak a haszonbérleti díj megfizetésére?

2013. évi CCXII.a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról törvény 50. § alapján:

  • a haszonbér a szerződő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Ha a szerződő felek a természetben történő teljesítésben állapodnak meg, a haszonbér mértékének vagy mennyiségének előre meghatározottnak kell lennie, ennek hiányában a szerződés semmis. A haszonbér teljesítése csak a felek közös megállapodásával változtatható a későbbiekben.
  • a haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni. Ha a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződés a naptári év végét megelőzően 6 hónapon belül jött létre vagy a hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv a naptári év végét megelőző 90 napon belül hagyta jóvá, az első esedékes haszonbért a szerződés létrejöttét követő évre vonatkozó haszonbérrel együtt kell teljesíteni, kivéve, ha a felek más határidőben állapodnak meg.
  • 2022 után megkötött szerződéseknél a haszonbért banki átutalással vagy belföldi postautalvány útján kell megfizetni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

A  haszonbér megfizetésére a fentiektől eltérő módon is megvalósulhat, abban az esetben, ha

  • a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld vagy földek térmértékének összege nem éri el az 1 hektárt;
  • hozzátartozók közötti haszonbérlet esetén;
  • tanya haszonbérletére irányuló jogügylet esetén;
  • a haszonbérlő legalább 25%-ban a bérbeadó tulajdonában vagy a bérbeadó közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet; vagy
  • abban az esetben, ha a haszonbérlő olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a bérbeadó tag.


Mire kell figyelni, ha természetben állapítják meg a bérleti díjat?

Ha a szerződő felek a természetben történő teljesítésben állapodnak meg, akkor a haszonbér mértékének vagy mennyiségének előre meghatározottnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy pontosan meg kell határozni például a termény minőségét (malmi vagy takarmány minőség) és a pontos mennyiséget (vitára adhat okot például, hogy a „két zsák kukoricán" mekkora mennyiséget értünk) – emeli ki a MAGOSZ.

Hangsúlyozzák, hogy a Ptk. és a Földforgalmi szabályozás „kógens" törvénye alapján nem köthető ki előzetes fizetés sem gazdasági évenként, sem a teljes bérleti időszakra előre.

További részleteket, kitételeket a 2013. évi CCXII. tv. tartalmaz.

Indexkép: Shutterstock