2023. július 14-én megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 105. számában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény – írja a nak.hu

termőföld

Módosult a helyi adókról szóló törvény – fotó: pixabay.com

2023. szeptember 1-jén lép hatályba a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény, melynek:

  • 1 §-a értelmében a Htv. 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A települési önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket törvény nem tilt. A települési önkormányzat települési adót – a termőföld, a termőföld tulajdonjoga, a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog kivételével – bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó [52. § 26. pont].”
  • 2 §-a értelmében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a következő 49. §-sal egészül ki: „49. § A települési önkormányzat 2023. szeptember 2-ig megteszi a szükséges intézkedéseket, ha a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény hatálybalépésekor hatályos települési adóról szóló rendelete nem felel meg az 1/A. § (1) bekezdése 2023. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezésének.”

Ezzel összefüggésben megjelent továbbá a 2023. évi települési földadó visszatérítéséről szóló 308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 1 § (1)-(2) bekezdései az alábbiakat tartalmazza:

Az a települési önkormányzat, amely a termőföldre, termőföld tulajdonjogára vagy termőföldet terhelő, ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogra települési adót állapított meg, köteles annak a 2023. adóévre jutó, megfizetett, beszedett összegét az adóalany számára 2023. október 1-jéig visszatéríteni. Az (1) bekezdés szerinti települési adó 2023. adóévre jutó, meg nem fizetett összegét az adóalany nem köteles megfizetni, azt az önkormányzati adóhatóság nem szedheti be.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba – írja a NAK.


termőföld

2023. szeptember 1-jén lép hatályba a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény – fotó: pixabay.com

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény, 15. §-a kiegészíti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 58. §-át (12) és (13) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(12) Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevételnek minősül az őstermelői tevékenység keretében hasznosított, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel is, azzal, hogy a magánszemély a (3) bekezdés szerinti igazolt költségeket abban az esetben vonhatja le a bevételéből, ha azokat az őstermelői tevékenységéből származó bevételével szemben költségként nem számolta el, ideértve az értékcsökkenési leírást is.

(13) A magánszemély az őstermelői tevékenység keretében hasznosított, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételt az igazolt költségeken túl csökkentheti az őstermelői tevékenység keretében hasznosított, kizárólag üzemi célt szolgáló azon tárgyi eszköz értékcsökkenésként még el nem számolt beruházási költségével, amelyet a  tárgyévben, illetve a  tárgyévet követő évben az  adóbevallás benyújtásáig, de legfeljebb a  bevallás benyújtására nyitva álló határidőig szerez meg. A beruházási költségnek az átruházásból származó bevételt meghaladó része a 11. számú melléklet szerint értékcsökkenési leírásként elszámolható. Az őstermelő a tárgyi eszköz nyilvántartását úgy vezeti, hogy abból megállapítható legyen, hogy a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételét mely tárgyi eszköz beruházási költségével csökkenti.

– áll a nak.hu által idézett szövegben.

termőföld

A hatálybalépést követően tehát a gazdálkodók önellenőrzés keretében tudják módosítani a 2022. adóévre benyújtott adóbevallásukat – fotó: pixabay.com

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023.  évi LIX.  törvény 22. §- a értelmében az Szja tv. kiegészül a 104. §-sal, amelynek (3) bekezdése értelmében:

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023.  évi LIX.  törvénnyel megállapított 58. § (13) bekezdése az őstermelői tevékenység keretében hasznosított kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz 2022. január 1-jét követően megvalósuló értékesítése esetén is alkalmazható.

A hatálybalépést követően tehát a gazdálkodók önellenőrzés keretében tudják módosítani a 2022. adóévre benyújtott adóbevallásukat.

A 2023. évi LIX. törvény 2. számú melléklete alapján, a Szja tv. 6. számú melléklete kiegészül a következő 7. ponttal is:

7. Ha az őstermelők családi gazdasága év közben megszűnik, akkor az őstermelők családi gazdasága tagjainak jövedelmét úgy kell meghatározni, hogy az őstermelők családi gazdaságának az őstermelői nyilvántartásból való törlése időpontjáig megszerzett bevételt és – tételes költségelszámolás esetén – a költségeket fel kell osztani

2 pontban meghatározottak szerint a törlés napján közös tevékenységeket folytató tagok között A javaslat 2. számú melléklete az őstermelők családi gazdaságát érintő változást is tartalmaz. Az Szja tv. kiegészül az őstermelők családi gazdaságának megszűnésekor az adókötelezettség megállapítására vonatkozó rendelkezésekkel tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás a tag halála, illetve a családi gazdaságból való kilépése esetére határoz meg szabályokat.

A törvény idézett rendelkezései a kihirdetést követő napon lépnek hatályba.

A teljes közlöny 2023. évi 105. száma elérhető ITT.